Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    • «Հասարակական աշխարհագրություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (առկա համակարգի)
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    • «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (հեռակա համակարգի)
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (մագիստրատուրայի)
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (մագիստրատուրայի)
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    • «Սերվիս» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար