Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Հայոց լեզվի ուսուցման և խոսքի մշակույթի ձևավորման մեթոդիկա
2021 | Գիրք/Book
«Նաիրի», 2021, 572 էջ, Հայաստան
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները (Կալավան համայնքի օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 159-164
Տ. Սարգսյան , Ս. Քելյան
Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 144-150
Р. Варданян , С. Суварян
Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30
Символы Армении и роль СМИ в формировании образа страны
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 151-158
Բնակչության ու բնակավայրերի տեղաբաշխումը և տարածքի յուրացվածության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 137-143
Վ. Գրիգորյան , Ս. Ավետիսյան, Գ. Թովմասյան
Հայաստանի Հանրապետության մարզերի զբոսաշրջային երթուղիները
2021 | Հոդված/Article
Հեղինակային հրատ., 2021, 305 էջ, Հայաստան
С. Айроян , К. Карапетян, Е. Манукян
Об аналитическом описании деформазий ползучести элементов из цементогрунтного композита с учетом уровня сжимающих напряжений
2021 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մեխանիկա», 2021, թիվ 74 (2), էջ 67-75
Ա. Աղինյան , Տ. Մկրտչյան
Լեռնային գետերի ավազաններում ստորերկրյա ջրաղբյուրների նվազագույն ծախսի ապահովվածության գնահատում (Մանթաշի գետավազանի աղբյուրների օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 87-95