Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արամայիս Ռուստամի Ավագյան

Պրոֆեսոր | Սերվիսի ամբիոն
Ծնվել է 1942 թ. Իրանում` Արակում:

1966 թ. ավարտել է ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետը, ծառայել է բանակում:

Աշխատել է ՀՀ երկրաբանական վարչությունում որպես գեոմորֆոլոգ: 1969-2013 թթ աշխատել է ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1975 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական թեզ: 1988-1989 թթ. ուսանել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի դոկտորանտուրայում: 2001 թ.-ին պաշտպանել է դոկտորական թեզ:

Հեղինակ է մի քանի տասնյակ գիտական աշխատությունների, այդ թվում մենագրությունների, բուհական և դպրոցական դասագրքերի, քարտեզների:

Գիտական աշխատանքների զգալի մասը վերաբերվում է բնական ռեսուրսների գնահատման, բնօգտագործման, բնապահպանության, աշխարհագրական գիտության հումանիզացման հիմնահարցերին:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն
• Մագիստրաոտուրա
• Բնապահպանության հումանիստական սկզբունքները
• Մագիստրոսական ծրագրի և գիտական սեմինարի ղեկավարում
• Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարում

Ամուսնացած է, ունի 1 զավակ:

Փոքր բիզնեսի դերը սերվիսի զարգացման գործում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 220-225
|
Մարդու վարքի դերը սերվիսի կազմակերպման և կառավարման մեջ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 66-72
|
Սերվիսը որպես հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման գործոն
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 209-215
|
Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133
|
Վ. Ա. Պոտոսյան , Ա. Ռ. Ավագյան
ՀՀ սահմանամերձ, լեռնային և բարձր լեռնային տարածքների տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտման հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 206-214
|
Ավագյան Ա. Ռ. , Հայրապետյան Հ. Լ.
Սերվիսագիտության և աշխարհագրության տեսամեթոդական փոխառնչությունները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 375-380
Էկոտուրիզմի մարդասիրական սկզբունքների գնահատումը կայուն զարգացման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 125-132
|
ՀՀ բնակչության միգրացիան և ժողովրդագրական իրավիճակի տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 4,200, 118-121 էջ, Հայաստան
|
Population migration and settlement structural movement in the Republic of Armenia (2002–2015) (Բնակչության միգրացիան և տարաμնակեցման կառուցվածքային տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում (2002–2015 թթ.))
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 127-134 (անգլերեն)
|
Պահանջմունքների և դրդապատճառների դերը հասարակական կյանքի տարածքային կազմակերպման մեջ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 45-49
|
Սերվիսագիտության մեթոդաբանության հարցերը
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 140-144 էջ
|
Տուրիզմը որպես «աճի բեվեռների» եվ «աճի կենտրոնների» զարգացման հենք (ՀՀ օրինակով)
2015 | Հոդված/Article
«ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 316-318
Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма
2014 | Հոդված/Article
"Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128
Ա. Ռ. Ավագյան , Էսմայիլ Մոհաջեր
Սերվիսագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների վերլուծությունը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 35-40
|
Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования
2012 | Գիրք/Book
"Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118
Տուրիստական հոսքերի ձևավորման և զարգացման ժամանակակից միտումները
2012 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, էջ 461-472
Ա. Ռ. Ավագյան , Մանդանա Ֆաթիջո
Իրանի նավթի և բնական գազի դերը երկրի զարգացման գործում
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 38-43
|
Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, մաս II, Ասիա
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2009, 316 էջ
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը
2009 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Լ.Վալեսյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, 5 էջ
Հասարակական աշխարհագրության հիմնախնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Քարտեզ, «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և դրա կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում», Լ.Վալեսյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2009, 5 էջ
Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները
2009 | Հոդված/Article
«Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3
Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում
2009 | Հոդված/Article
«Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ
Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Աշխարհ, Դպրոցական դասագիրք 7-րդ դաս
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2008, 304 էջ
Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, Տարածաշրջաններ և պետություններ, Դպրոցական դասագիրք 8-րդ դաս
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2008, 316 էջ
Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, տարածքների և պետությունների, 8-րդ դասարանի դասագիրք
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, «Մակմիլան-Արմենիա», Երևան, 2008, 300 էջ
Ավագյան Ա. , Մելքումյան Ս.
Գունավոր մետաղաձուլություն
2007 | Հոդված/Article
Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, 2007, էջ 156
Ավագյան Ա. , Մելքումյան Ս.
Շինանյութերի արդյունաբերություն
2007 | Հոդված/Article
Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, 2007, էջ 159
Աշխարհագրություն, Հասարակական աշխարհագրություն, 7-րդ դասարանի դասագիրք
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք, «Մակմիլան Արմենիա», Երևան, 2007, 207 էջ
Ռեգիոնալ աշխարհագրություն, Մաս 1, Եվրոպա
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2006, 333 էջ
Ռեգիոնալ աշխարհագրություն
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2006, 78 էջ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակչության շարժերի և սոցիալական պայմանների փոխկապակցությունների վերլուծությունը
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում, Ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր) Երևան, 2006, էջ 57-62
Ռեսուրսային աշխարհագրություն
2006 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. Ներկան և ապագան» (ՀԱԸ հիմ-նադրման 70 ամյակին նվիրված գիտաժո-ղովի նյութեր), Երևան 2006, էջ 57-62
Экологические проблемы использования стройматериалов республики Армения
2006 | Հոդված/Article
"Кавказский географический журнал", 2006, 6, Тбилиси, с. 129-131
Հասարակական աշխարհագրության զարգացման նոր միտումները
2005 | Հոդված/Article
"Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов", Материалы конференции, посвешенной 70-летию географического факультета, Ереван, 2005, с. 207-209
Հումանիստական աշխարհագրության հիմնադրույթների վերլուծությունը
2004 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N 4, 2004, 5 էջ
Ավագյան Ա. , Թումանյան Է.
ՀՀ հասարակական կյանքի տարածքային ձևերի զարգացման նոր միտումների գնահատականը
2004 | Հոդված/Article
«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», N 4, 2004, 5 էջ
Ընդերքի ռեսուրսների քարտեզագրման և շրջանացման հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 217-219
|
Մարդ-բնություն փոխհարաբերության ռեգիոնալ խնդիրները
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2000, 39 էջ
Մաթեմատիկական մոդելների կիրառումը աշխարհագրության մեջ
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2000, 31 էջ
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի ռեսուրսների աշխարհագրական գնահատականը
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2000, 176 էջ
Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի հարստությունների շրջանային գնահատականը
1999 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրություն-99», գիտական աշխատությունների ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1999, էջ 22-25
Богатство недр РА и процесс устойчивого развития
1999 | Հոդված/Article
К устойчивому развитию Армении, том I, опыт и проблемы сторон с переходной экономикой, Ереван 1999, с. 3
Հայաստանի Հանրապետության լեռնահանքային արդյունաբերությունը և բնապահպանական խնդիրները
1999 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրություն-99», Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 136-140
Աշխարհագրություն – 99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան
1999 | Գիրք/Book
Հարցարան, Երևան, 1999, 91 էջ
Աշխարհագրություն 99
1999 | Գիրք/Book
Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ
Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
1998 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ
Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
1998 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ
Աշխարհագրություն-99 առարկայի բուհական ընդունելության քննության հարցարան
1998 | Հոդված/Article
Հարցարան, Երևան, 1998, 112 էջ
Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքս օգտագործման հիմնախնդիրը
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 79-82
|
Ընդերքի հարստությունների կոմպլեքսային օգտագործման հիմնախնդիրը
1997
Հոդված
ԵՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» 1997, N 1, 4 էջ
Ա. Ավագյան , Մկրտչյան Ռ.
Էկոդաստիարակությունը որպես կայուն զարգացման իրականացման նախապայման
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 243-245
Ավագյան Ա. , Բարսեղյան Ն.
Ընդերքի հարստությունները հասարակական կայուն զարգացման տեսանկյունից
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 165-167
Էկոլոգիական էթիկայի գործոնները
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 3
Ավագյան Ա. , Իսկանդարյան Մ.
Աշխարհի ռեգիոնալ աշխարհագրություն (դասագիրք) 8-րդ դասարանի
1996 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 1996, 231 էջ
Ավագյան Ա. , Իսկանդարյան Մ.
Աշխարհագրություն (դասագիրք) 8-րդ դասարանի
1993 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 1993, 256 էջ
Территориальные системы как носителей гумманистических принципов (методические аспекты)
1991 | Հոդված/Article
"Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 71-72
Использование статистических информации в самостоятельных работах студентов
1991 | Հոդված/Article
"Экономическая и социальная география в высшей и средней школе", Владикавказ, 1991, с. 96-98
Территориальные системы как носители гуманистическиx принципов (методические аспекты)
1991 | Հոդված/Article
"Методика преподавания эконом. и соц.географии в высшей и средней общеобразовательной школе" Владикавказ, 1991, 0,3 печ. лист
Некоторые особенности территориальных производственных комплексов горных районов
1990 | Հոդված/Article
"Экологические и медико-географические проблемы природопользования Закавказья" (Материалы I Закавказской географической конференции, Ереван 1990, с. 84-86
Территориальные особенности комплексного использования минерального сырья и экологические вопросы
1990 | Հոդված/Article
Геоэкология "Региональные аспекты" Матариалы к IX съезду Географического общества СССР АН СССР, Ленинград, 1990, с. 62-63
Բնական ռեսուրսների և տարածքի նպատակային օգտագործման միասնականությունը
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 168-171
|
Էլեկտրաէներգետիկայի և բնական միջավայրի փոխազդեցության աշխարհագրական պրոբլեմները Հայկական ՍՍՀ-ում
1986 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրության» հարցեր գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 1986, N3, 4 էջ
Географические проблемы взаимодействия электроэнергетики с окружающей средой в Арм. ССР
1986 | Հոդված/Article
Вопросы географии, межвузовский сборник науч. труд, вып. 3, Ереван, 1986, 0,7 печ. лист
Նպատակային օգտագործել լեռնային շրջանների սահմանափակ հնարավորությունները
1984 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1984, N 2, 3 էջ
Ծրագիր երկրամասի պատմական հուշարձանների և տեսարժան վայրերի աշխարհագրության
1983 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանի «Ռոտոպրիտ», 1983, 9 էջ
Կապիտալիստական և զարգացող երկրների նավթի և գազի ռեսուրսները (դասախոսություն)
1982 | Հոդված/Article
Երևան, 1982, 55 էջ
Ուսանողների դաստիարակության հայրենասիրության և ինտերնացիոնալիզմի ոգով պրակտիկայի ընթացքում
1982 | Հոդված/Article
Երևանի պետական համալսարանի N 2, 1982, 2 էջ
Կապիտալիստական և զարգացող երկրների սև և գունավոր մետաղաձուլությունը (դասախոսություն)
1982 | Հոդված/Article
Երևան, 1984, 48 էջ
Արտադրական պրակտիկան աշխարհագրական ֆակուլտետում
1979 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1979, N 1, 3 էջ
Հայկական ՍՍՀ պղնձի. պղնձամոլիբդենային, բազմամետաղային ռեսուրսների տնտեսա-աշխարհագրական շրջանացումը
1978 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1978, N 1, 8 էջ
Հայկական ՍՍՀ պղնձի, պղնձամոլիբդենային հանքավայրի արտադրական կորուստները և դրանց կանխումը
1976 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1976, N 1, 8 էջ
Արարատյան դաշտի խաղողագործությունը և նրա զարգացման հեռանկարները
1970 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1970, N 2 (12), 3 էջ