Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արամայիս Սարդարի Սարդարյան

Դոցենտ | Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1962 թ-ին ընդունվել և 1967 ուստարում գերազանցությամբ ավարտել է ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի Երկրաֆիզիկայի բաժինը, ստացել ինժեներ- երկրաբան-երկրաֆիզիկոսի որակավորում
1968 թ-ի ապրիլի 1-ին ընդունել է ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտուրա երկրաֆիզիկա մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Երկր.հանք.գիտ.թեկ., դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1970 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ երկրաֆիզիկայի ամբիոն, դոցենտ
1978 - 1981 թթ. և 1984 - 1986 թթ Ալժիրի Նավթի և գազի ինստիտուտ, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրավիհետախուզություն», «Դաշտի տեսություն», «Միջուկային երկրաֆիզիկա» «Գրավիհետախուզության ուսումնասիրման օբյեկտներ», «Հատուկ դասընթացներ գրավիմետրիայից», «Միջուկային երկրաֆիզիկայի ուսումնասիրման օբյեկտներ», «Երկրադինզմիկ շարժումների ուսումնասիրումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, հանքային ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի կիրառմամբ

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հասարակական գործունեություն
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար

Ուժեղ երկրաշարժերի և հրաբուխների հետևանքով ապարների առաձգական հատկությունների և գրավիտացիոն դաշտի փոփոխությունները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 162-166
|
Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
К вопросам теории современных движений земной коры
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293
|
Ռադիոակտիվությունը և կյանքը
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․, էջ 63-67
|
Երկրի կեղևի և վերին թաղանթի ուսումնասիրությունն երկրաֆիզիկական դաշտերի վարիացիաների օգնությամբ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-32
|
Բնական և անթրոպոգեն ռադիոակտիվ աղբյուրների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վրա
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 31-36
|
Ա. Սարդարյան , Ա. Այվազյան, Լ. Աթոյան
Rn գազի կոնցենտրացիայի փոփոխ. օգտագործման առանձնահատկությունները երկրաշարժի կանխագուշակման և տարածքի շահագործման ժամանակ
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ուս. գիտ. ընկ. հոբելյանական գիտաժողով, 2010, 52-56 էջ
Գրավիտացիոն դաշտի ժամանակային փոփոխություն առաջացնող դաշտերը: Երկրաբանական պրոցեսների գնահատումը
2010 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը», 2010, էջ 123-125
Ա. Ս. Սարդարյան , Վ. Վ. Վարդանյան
Տեկտոնական պրոցեսների դերը տարածաշրջանի գրավիտացիոն դաշտի փոփոխության գործում
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 46-48
|
Սալերի հորիզոնական տեղաշարժերը և երկրաշարժերը
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ԼՂՀ կրթության և գիտ. Արցախի պետ. համալս. 40-ամյակ Ստեփանակերտ, 2009, 23-25 էջ
А. Сардарян , А. Байрамян
Возможное изменение силы тяжести связанные с метаморфическ. процессами
2009 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», N 3-4, 2009, 119-120 էջ
Ա. Սարդարյան , Ա. Խաչատրյան, Ա. Մելքոնյան
Երկրաֆիզիկական դաշտերի ռեժիմային դիտարկումների կիրառումը տեկտոնական պրոցեսների կանխագուշակման համար
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, երկրաբանական ֆակուլտետ, Региональная геология Армении. Юбилейные чтения посвященные 95-летию рождения академика Аршалуйса Габриеляна, Рефераты и доклады, Ереван, 28-29 февраля, 2008, 51-54 էջ
Les mouvements modernes de l'ecorce terestre en Armenie: etat des etudes la geographie Armenie
2007 | Հոդված/Article
Leconstruction et avenir dun pays du sud Caucase colloque organise le 20 janvier 2007 daus amphiteatre de la Societede Geographie, Paris, 2007
Ա. Ս. Սարդարյան , Մ.Ա. Գրիգորյան
ՀՀ տարածքի սողանքները և նրանց երկրաֆիզիկական ուսումնասիրման ընդհանուր բնութագիրը
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70–ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2006, 174-182 էջ
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները
2006 | Հոդված/Article
Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157
Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ
Գ. Վ. Մարկոսյան , Մ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Ս.Սարդարյան , Վ.Պ.Վարդանյան , Լ.Մ.Խաչատրյան
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (2002 - 2004 թթ)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, էջ 149-157, Երևան, 2006
Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդները
2005
Ուսումնական ձեռնարկ
Ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ,, Երևան, ԵՊՀ, 2005 թ.
Լ.Կ. Թադևոսյան, Գ.Վ. Մարկոսյան և ուրիշներ
«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122
|
Ֆիզիկական դաշտերի ռեժիմային դիտարկումների ուսումնասիրությունների կիրառումը տեկտոնական պրոցեսների կանխագուշակման համար
2003 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, N 1-3, 55-57 էջ
Արեգակնային պրոտոնային բռնկումների և օզոնի պարունակության փոփոխության կապը Ամբերդի դիտակայանի տվյալներով
2003 | Գիրք/Book
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 2003 5/6, էջ 8
Արեգակնային պլուտոնային բռնկումների և օզոնի պարունակության փոփոխության կապը Ամբերդի դիտարկումների տվյալներով
2003 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», N 5-6, 2003, 55-58 էջ
Ա. Ս. Սարդարյան , Ա. Ռ. Սուքիասյան, Գ. Մ. Հակոբյան
Հայաստանի ատոմակայանի տարածքում կատարվող գրավիտացիոն դաշտի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 159-161
|
Результаты гравиметрических исследований на территории Армянской АЭС за 1994-1997гг. (Հայաստանի ատոմակայանի տարածքում 1994-1997թթ. կատարված գրավիչափական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 131-132 (ռուսերեն)
|
Մ. Ա. Գրիգորյան , Ա. Ս. Սարդարյան , Ֆ. Ա. Ասատրյան, Ա. Ռ. Սուքիասյան, Վ. Պ. Վարդանյան , Գ. Գ. Իլիկչյան
Результаты изучения апериодических вариаций силы тяжести в Армавирском районе (Արմավիրի շրջանում ծանրության ուժի ապերիոդիկ վարիացիաների ուսումնասիրության արդյունքները)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 107-109(ռուսերեն)
|
Результаты измерений вариаций гравитационного поля на территории геодинамоческого полигона Армавир-Ташир (Արմավիր-Տաշիր փորձադաշտում կատարված գրավիտացիոն դաշտերի փոփոխությունների արդյունքները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Разультаты режимных гравиметрических наблюдений на оползне “Вургун” Иджеванского района (Իջևանի շրջանի “Վուրղուն” սողանքի պարբերական գրավիմետրական դիտարկումների արդյունքները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 155-159 (ռուսերեն)
|
Электроразведочные исследования на одном из оползневых участков в Дилижанском районе Армянской ССР (Դիլիջանի շրջանի սողանքային մարմիններից մեկի էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն)
|
Геолого-геофизическая характеристика сейсмоактивных зон северо-западной части Армении (Հայաստանի հյուսիս արևմտյան սեյսմոակտիվ զոնաների երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագիրը)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 118-121 (ռուսերեն)
|
Природа современных движений земной коры на территории Арм. ССР (Երկրի կեղևի ժամանակակից շարժումների բնույթը ՀՍՍՀ տարածքում)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 140-142 (ռուսերեն)
|