Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արտաշես Հովիկի Աղինյան

Դոցենտ | Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1988 - 1993 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, դիպլոմ

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Հրաբխային ռեգիոնների երկրաբանական պայմանների առանձնահատկությունները ստորերկրյա ջրերի պահպանման նպատակով (ՀՀ-ում կատարված ուսումնասիրությունների օրինակով)», ԵՊՀ, 2009 թ.

Աշխատանքի փորձը
2012 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1999 - 2012 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դասախոս
1997 - 1999 թթ. Զինվորական ծառայություն
1994 - 1997 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, լաբորատորիայի վարիչ
1993 - 1994 թթ. «Հայինժնախագիծ» ինստիտուտ

Դասավանդվող առարկաները
Ընդհանուր երկրաբանություն, լիթոլոգիա, ստորերկրյա ջրերի դինամիկա, էկոլոգիական ջրաերկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ստորերկրյա ջրերի մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

hydro@ysu.am

Ա. Աղինյան , Տ. Մկրտչյան
Լեռնային գետերի ավազաններում ստորերկրյա ջրաղբյուրների նվազագույն ծախսի ապահովվածության գնահատում (Մանթաշի գետավազանի աղբյուրների օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 87-95
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165
|
О некоторых подходах оценки естественной уязвимости подземных вод межгорных котловин вулканических нагорий
2017 | Հոդված/Article
Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии северного кавказа. Том VII. Часть 2. 2017, Том VII, Часть 2, с. 214-224
|
Ա.Հ. Աղինյան , Հ.Ա. Աղինյան
Հայաստանի ստորերկրյան ջրերի բնական ռեսուրսների գնահատումը համաձայն ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենքի
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 35-39
|
Особенности формирования подземного стока бассейна верхнего течения р. Сотк и возможности его загрязнения при эксплуатации месторождения золота (Սոթք գետի վերին հոսանքի ավազանի ստորերկրյա հոսքի ձևա-վորման առանձնահատկությունները և դրա աղտոտման հավանականությունն ոսկու հանքավայրի շահագործումից)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 17-23 (ռուսերեն)
|
Հիդրոերկրաբանական եռաչափ մոդելավորման սկզբունքները և նրա կիրառումը Երևանի գոգավորության օրինակով
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 15-19
|
Ա. Հ. Աղինյան , Հ. Ա. Աղինյան
Հայաստանի տարածքի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայրերի ձևավորման առանձնահատկությունների և նրանց շահագործական պաշարների գնահատումը
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 21-27
|
Ա. Հ. Աղինյան , Հ. Ա. Աղինյան
Գողթ-Գառնիի ստորերկրյա ջրհոսքի քաղցրահամ ջրերի բնական ռեսուրսների և շահագործական պաշարների ձևավորման և կուտակման առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 23-29
|
Գավառ քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման համար օգտագործվող ջրաղբյուրների բնական պաշտպանվածության գնահատումը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 19-25
|
Ground water vulnerability assessment of the Aparan aquifer (Republic of Armenia) and its representation in a 3-D model
2009 | Հոդված/Article
Article, , Threats to Global Water Security, Springer,The Netherlands, 2009, pp. 99-106
Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов (Ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման առանձնահատկությունները)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն)
|
Геофильтрационное моделирование миграции загрязнителей Гетамечских родников
2008 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов конференции Современные проблемы геологии и географии, 27-29,10.2008, Изд. ЕГУ
Groundwater vulnerability assessment of the Aparan aquifer (The Republic of Armenia)
2007 | Թեզիս/Thesis
NATO Advanced reserch workshop, October 18-22, 2007, Armenia, YSU Press, 2007, p.48
О некоторых подходах к моделированию геофильтрации и представление концептуальной геофильтрационной модели Ширакской котловины (Գեոֆիլտրացիայի մոդելավորման որոշ մոտեցումներ և Շիրակի գոգավորության կոնցեպտուալ գեոֆիլտրացիոն մոդելի ներկայացում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, Բնական գիտություններ, #1(212), էջ 102-110(ռուսերեն)
|
Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ձևավորման առանձնահատկությունները հրաբխային լեռնազանգվածների միջլեռնային գոգավորություններում և նախալեռնային գոտիներում
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ երկրաբանական ֆ-տի 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006թ, էջ. 128-135
Evaluation of ground water vulnerability and mapping methodology on the pattern of Shirak Basin (Republic of Armenia)
2005 | Թեզիս/Thesis
Aquifer Vulnerability and Risk, 2nd International Workshop, Monitoring to support decisions, 4th Congress on the Protection and Management of Groundwater, Reggia di Colorno - Parma, 21-22-23 Settembre 2005, ID 146
Բազումի լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի հիդրոերկրաբանական պայմանները
2004 | Հոդված/Article
Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հարցերը, Երևան, Գեօիդ, 2004թ. (ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի 70 ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, հուլիսի 1415, 2004թ.), էջ.122-127
А.О.Агинян , О.А.Агинян
Формирование ресурсов пресных подземных вод в областях складчатых и складчато-глыбовых хребтов и возможности их использования для питьевого водоснабжения
2004 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, (г.Ереван, 10-15 июля, 2003г), Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среде, Ереван, Из. ЕГУ, 2004г, стр.204-209
Շիրակի մարզի ստորերկրյա ջրերի բնական ռեսուրսները և շահագործական պաշարները
2002 | Հոդված/Article
Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր (հուլիս, 2001թ., ք.Արթիկ), Աշխարհագրություն-2001, Զանգակ-97, Երևան-2002, էջ. 96-99
Հ. Ա. Աղինյան, Ա. Հ. Աղինյան
ՀՀ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ներկա վիճակը և խնդիրները
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 139-141
|
Հ.Ա. Աղինյան , Է.Բ.Բարսեղյան
Արարատյան գոգավորության ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և գնահատման առանձնահատկությունները
2000 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն, Երևան, 2000, 9, էջ. 445-449
Воздействие гидротехнических сооружений на гидрогеологические условия Ширакской котловины (Հիդրոտեհնիկական կառուցվածքների ազդեցությունը Շիրակի գոգավորության հիդրոերկրաբանական պայմանների վրա)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 101-104 (ռուսերեն)
|
Վ.Ա.Ավետիսյան , Ա.Հ. Աղինյան
Գյումրի քաղաքի ճարտարագիտական պաշտպանության մի քանի հարցեր
1998 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի Համալսարանի, ԵՊՀ, 1998, 3, էջ 19-24