Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գոհար Ռազմիկի Գարեյան

Ասիստենտ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթությունը
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` երկրաբանություն, մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
2014 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա՝ «Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձը
1979 - 2001 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2001 - 2014 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2014 թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Որոնումների երկրաքիմիական մեթոդներ
Հանքային դաշտերի ու հանքավայրերի կառուցվածքները
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (բավարար), անգլերեն (բավարար)

goharg@ysu.am

Экологические аспекты влияния горнодобывающей промышленности на окружающую среду (на примере республики Армения)
2017 | Հոդված/Article
Современная экология: образование, наука, практика. 2017, стр. 408-413
|
G. Gareyan , S. V. Grigoryan, A. Z. Adamyan, L. V. Harutyunyan, M. E. Kirakosyan
Methodology of LithoGeochimical Exploration for Gold Mines as a Factor for Sustainable Development of the Mining Industry
2015 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ էլեկտրոնային ամսագիր, բնական գիտություններ: 2015թ․1 (24), 51-55 էջ
|
Տարբեր ֆորմացիոն պատկանելիության ոսկու հանքավայրերի լիթոերկրաքիմիական պսակների զարգացման օրինաչափությունները
2014 | Հոդված/Article
«Երկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները » Դոցենտ Էդ. Խ. Խարազյանի ծն. 70-ամ. նվ. գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու : Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., նոյեմբերի 14-16 : Երևան : « Տիգրան Մեծ » հրատ., 2014, 320 էջ, էջ 54-64
Григорян С. В., Арутюнян Л. В., Гареян Г. Р. , Хайретдинов И.
Эколого – геохимическая оценка выщелачивания золота при разработке золоторудных месторождений
2013 | Հոդված/Article
Образование и наука в АРЦАХЕ, 2013, N 3-4, с. 143-146
Опыт литогеохимических поисков золотого оруденения (на примере Пхрутского рудного поля) (Ոսկու հանքայնացման լիթոերկրաքիմիական որոնումների փորձը (Փխրուտի հանքային դաշտի օրինակով))
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 16-19 (ռուսերեն)
|
Адамян А.З., Арутюнян Л.В., Гареян Г.Р. , Григорян С.В.
Особенности состава и строения первичных геохимических ореолов золоторудного месторождения Колар (Индия)
2010 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2010, т. 63, N 2, с. 41-47
Григорян С.В., Адамян А.З., Гареян Г.Р.
О методике оценки литогеохимических аномалий при поисках золоторудных месторождений
2009 | Գիրք/Book
Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2009, т. 62, N 3, с. 23-27
Բ. Հ. Բեզիրգանյան, Ռ. Վ. Հովհաննիսյան, Ժ. Հ. Մանսուրյան, Գ. Ռ. Գարեյան
К оценке перспектив рудоносности северо-восточного продолжения Алавердского месторождения меди (Ալավերդու պղնձի հանքավայրի հյուսիս-արևելյան շարունակության հանքատարության հեռանկարների գնահատումը)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 127-132 (ռուսերեն)
|
Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.
К методике оценки прогнозных ресурсов скрытого эндогенного оруденения по геохимическим ореолам
1987 | Հոդված/Article
Изв. ВУЗ, Геология и разведка, 1987, N 10, с. 122–124
Բ. Հ. Բեզիրզանով, Գ. Ռ. Գարեյան
О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм. ССР (Առաջնային երկրաքիմիական պսակների ուղղաձիգ զոնալականության նշանակությունը Հայկական ՍՍՀ Մեղրաձորի հանքավայրի կույր էնդոգեն հանքայնացման որոնումների համար)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #3, էջ 119-123 (ռուսերեն)
|
Безирганов Б.Г., Гареян Г.Р.
О значении вертикальной зональности первичных геохимических ореолов при поисках скрытого эндогенного оруденения на Меградзорском месторождении Арм.
1983 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, 1983, N 3, с. 119-123