Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Հենրիկ Անուշավանի Բաբայան

Դոցենտ | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի անդամ ակադեմիկոսի կոչում
1989 թ-ին Դոցենտ
1983 թ-ին Տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ Գեոդեզիայի, օդալուսանկարահանման և քարտեզագրության ինստիտուտ ք. Մոսկվա
1967 - 1972 թթ. Մոսկվայի Գեոդեզիայի, օդալուսանկարահանման և քարտեզագրման ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1957 - 1962 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1987 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի դասախոս

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
1987 թ-ին ՀՀ պետական մրցանակի դափնեկիր գիտության և տեխնիկական գծով

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց)

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301
Սելավախպաշտպան կառուցվածք
2016 | Արտոնագիր/Patent
Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050
Բաբայան Հ.Ա. , Մանուկյան Ն.Վ.
Քարտեզների գեոդեզիական հիմք
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2012, 34 էջ
Կենցաղային թափոնների հիմնահարցը և նրա լուծման ուղիներ
2012 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական: 2012, էջ 174-179
Գեոդեզիա (Մաս III)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 154 էջ
«Գեոդեզիա» (Մաս II)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 185 էջ
Գեոդեզիա (Մաս I)
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 167 էջ
Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (երկրորդ մաս)
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004
Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (առաջին մաս)
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003
«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը
1999 | Հոդված/Article
«Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155
Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
1987 | Հոդված/Article
«Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ