Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Լուսինե Ռազմիկի Հակոբյան

Դասախոս | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Ծնվել է 1984 թ-ին Կոտայքի մարզի գ. Բջնիում:

1990 թ-ին ընդունվել և 2001 թ-ին ավարտել է Բջնիի միջնակարգ դպրոցը:

2002 թ-ին ընդունվել և 2006 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի բակալավրիատը, ապա մագիստրատուրան 2008 թ.:

2008 թ-ին ընդունվել է աշխատանքի ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժին:

2009 թ-ից առ այսօր աշխատում է աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

2009 թ-ին ձևակերպվել է հայցորդ, միաժամանակ վարում է սեմինար և գործնական պարապմունքներ: Ունի տպագրված 8 գիտական հոդվածներ:

Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Սոցիալական էկոլոգիա
 • Գեոէկոլոգիա
 • Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիոն ռեսուրսների գնահատում

  Վարում է հետևյալ առարկաների սեմինար և գործնական պարապմունքները
  Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
  Գեոէկոլոգիա
  Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
  Հայաստանի աշխարհագրություն
  Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
  Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

  Ամուսնացած է ունի 2 զավակ:

 • Լ. Հակոբյան , Տ. Սարգսյան, Ի. Սահակյան, Ն. Հովհաննիսյան
  ԵՊՀ «Սերվիս» մասնագիտության ուսումնական պրակտիկայի հեռավար բաղադրիչն ու դրա կազմակերպումը
  2021 | Հոդված/Article
  «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 31-39
  Գրիգորյան Ս. Վ., Հակոբյան Լ. Ռ.
  Էկոտուրիզմի դերը և նշանակությունը աշակերտների էկոլոգիական մշակույթի ձևավորման գործընթացում
  2017 | Հոդված/Article
  Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017, էջ 204-207
  |
  Оценка демографической емкости территории в целях рекреационного планирования и управления (на примере Котайкского марза РА)
  2017 | Հոդված/Article
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 132-136
  |
  Տարածա-ռեկրեացիոն համակարգերի և զբոսաշրջա-ռեկրեացիոն կլաստերների դերը տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործընթացում
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 323-327
  Геоморфологические памятники природы Котайкского марза Армении как рекреационные ресурсы их охрана в интересах экотуризма
  2014 | Հոդված/Article
  "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2014, 3 стр., стр. 124-128
  Դպրոցական հայրենագիտական էքսկուրսիաները որպես ռեկրեացիոն բնօգտագործման ձև և բնապահպանությանն ուղղված միջոցառում
  2012 | Հոդված/Article
  Բնագետ, Համահայկական 3-րդ կրթական գիտաժողով
  Նվիրվում է Շուշիի ազատագրման 20-ամյակին, «Բնագիրությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ», Երևան 2012, 2 էջ, 229-230
  Современные задачи и вопросы рекреационного природопользования
  2012 | Գիրք/Book
  "Геология в развивающемся мире", том 2, Пермь, 2012, 3 стр., 116-118
  ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկություններն ու միտումները
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տարեգիրք, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 473-483
  Ղևոնդ Ալիշանի Բնագիտական և աշխարհագրական մտքերի վերլուծությունը
  2011 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը (Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, 8 էջ, 281-288
  Գեոէկոլոգիական կանխատեսման էությունը, տեղը աշխարհագրական կանխատեսման համակարգում
  2008 | Հոդված/Article
  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում», համ 7, "Энциклопедия-Арменика", Ереван, 2008, 6 էջ, 150-155
  Գեոէկոլոգիական խնդիրների զարգացման ընթացքը և դրանց քրիստոնեական մեկնաբանությունը
  2008 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, «Տարեգիրք Գ», ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 6 էջ, 273-281