Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Մարինե Սարգսի Մկրտչյան

Ամբիոնի վարիչ | Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
2017 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
2019 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1983 - 1984 թթ. «Հայէլեկտրոմեքենաշինական» գործարան
1990 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1996 թ-ից առ այսօր երկրաֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրի ֆիզիկայի հիմունքներ -2» (դասախոսություն, լաբորատոր), «Էլեկտրահետախուզություն և հորատանցքային երկրաֆիզիկա» (դասախոսություն), «Երկրաֆիզիկա - 2» (լաբորատոր)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար), ֆրանսերեն (բավարար)

Ուժեղ երկրաշարժերի և հրաբուխների հետևանքով ապարների առաձգական հատկությունների և գրավիտացիոն դաշտի փոփոխությունները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 162-166
|
Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
«Երկրի ֆիզիկա» առարկայի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2019թ․, 52 էջ
Հրաբխային շրջաններում վիճակագրական մեթոդների կիրառումը ստորերկրյա ջրահոսքերի հետամտման նպատակով (Արագածի լեռնազանգվածի Արտենի–Դաշտադեմ տեղամասի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 16-21
|
Стратегические и практические направления оценки экологического риска (Էկոլոգիական ռիսկի գնահատման ռազմավարական և գործնական ուղղությունները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 154-153 (ռուսերեն)
|
К вопросам теории современных движений земной коры
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293
|
Ռադիոակտիվությունը և կյանքը
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ:Համահայկական V կրթական գիտաժողով: 2017թ․, էջ 63-67
|
Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն)
|
Физико-гидрогеологические модели вулканических сооружений в связи с поисково-разведочными работами на воду в целях водоснабжения
2015 | Հոդված/Article
Безопасность труда в промышленности, Россия, 2015, 10, 43-46 стр.
|
Հնաջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառումը ստորգետնյա ջրերի լրացուցիչ ռեսուրսների հայտաբերման նպատակով
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19
Ժամանակակից և հնառելիեֆների կապի ճշգրտումը և ջրահաշվեկշռի վերահաշվարկի անհրաժեշտությունը (Արփա գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով)
2008 | Հոդված/Article
Պրոֆ.Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 27-29 հոկտեմբերի, 2008, 305-308
Հրաբխային տարածքների ջրհավաք ավազանների հնառելիեֆի կառուցվածքի առանձնահատկությունները (ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների)
2006 | Հոդված/Article
Երկարաբանական ֆակուլտետի հիմնադր. 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, 2006, էջ 136-143
Установление связи между современным и древним (погребенным) рельефами для установления элементов водного баланса речных бассейнов
2005 | Հոդված/Article
Основные проблемы географии южного Кавказа и прилегающих регионов, Материалы конференции, посв. 70-летию географического факультета ЕГУ, Ереван, 2005, 27-30
Геологические методы изучения погребенных водосборных бассейнов
2004 | Հոդված/Article
Рациональное использование и охрана водных ресурсов изменяющейся окружающей среды, Сборник материалов международной научной конференции, посвящ. Междунар. Году Пресной Воды-2003, т. 2, 2004, 51-53
Գ. Մ. Մխիթարյան, Ռ. Ս. Մինասյան , Գ. Ա. Թորոսյան, Մ. Ս. Մկրտչյան
Արևիկի ստորերկրյա ջրերի շահագործվող հանքավայրից լրացուցիչ ջրառման հնարավորության հիմնավորումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 116-120
|
Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод гормых областей
2002 | Հոդված/Article
5-й Международный Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: Экология и технология, Сб-к материалов. Москва 4-7 июня, 2002, с.198-199
Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод в горных областях
2002 | Հոդված/Article
5-ый междунар. Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: экология и технология. Сборник материалов конгресса, М., 2002, 198-199