Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Պետրոս Գարուշի Դավթյան

Ամբիոնի վարիչ | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթությունը
ԵՊՀ, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, 1983-1988 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 1996 թ., Երևան

Գիտական կոչումը
Դոցենտ, 2004 թ., Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը
1988 - 1992 թթ. ԵՊՀ Գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզգրության ամբիոնում ավագ լաբորանտ
1992 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում ավագ լաբորանտ
1996 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում ասիստենտ
2004 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում դոցենտ
2014 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Կիրառական ֆիզիկական աշխարհագրություն, բժշկական լանդշաֆտագիտություն, հողերի դեգրադացիա, գյուղատնտեսության առկա հիմնախնդիրները, ռելիեֆաստեղծ գործոնները

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները

Ուսումնական գործունեությունը
Հայաստանի ֆիզիկական աշխարհագրություն- աշխարհագրություն, ջրաօդերևութաբանություն, Լանդշաֆտագիտություն-ջրաօդերևութաբանություն, քարտեզագրություն և կադաստր, ՀՀ լանդշաֆտները Ֆիզիկական աշխարհագրություն, Հնէաշխարհագրություն-աշխարհագրություն, Բժշկական լանդշաֆտագիտություն-Ֆիզիկական աշխարհագրության մագիստրատուրա, Լեռնային երկրների կիրառական աշխարհագրություն-աշխարհագրություն, Կիրառական աշխարհագրություն-մագիստրատուրա

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրմաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Ընդգրկված է «ՀՀ հյուսիսային շրջանների հեղեղների և սելավների հետազոտումը և պայքարը դրանց դեմ» գիտահետազոտական թեմայում
Գիտաուսումնական ակտիվ աշխատանքների համար, ԵՊՀ ռեկտորի կողմից պատվոգիր
համալսարանական կրթության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար և ԵՊՀ 100-ամյակի կապակցությանբ ԵՊՀ ռեկտորի կողմից ոսկե մեդալ

pdavtian@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 13-16
|
Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115
|
Պ. Դավթյան , Տ. Դավթյան, Ա. Վարդանյան
Լոռու մարզի հողերի դեգրադացիայի վրա երկրաբանական կառուցվածքի և լիթոլոգիական առանձնահատկությունների ազդեցության վերլուծությունը և գնահատումը
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 404-411
Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191
|
Հողերի դեգրադացիայի ուսումնասիրության տեսական և մետոդական ասպեկտները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 172-178
|
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104
|
Պ. Գ. Դավթյան , Ա. Հ. Վարդանյան
Լոռու մարզի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 124-131
|
Бойнагрян В.Р. , Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Костанян А.А., Григорян А.В.
Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед
2014 | Հոդված/Article
Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.
Влияние инфильтрационных способностей почвогрунтов на формирование селевых потоков (на примере Сюникского марза РА)
2014 | Հոդված/Article
Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 3с.
Оценка рельефа Армении с целью получения энергии нетрадиционных источников
2014 | Հոդված/Article
Материалы XXXIV ПленумаГеоморфологической комиссии РАН“Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ”, Волгоград, 2014г., 5с.
Հ. Ա. Կոստանյան, Պ. Գ. Դավթյան
Հողերի դեգրադացիայի գնահատման նոր մոտեցման կիրառումը` Լոռու մարզի օրինակով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 28-31
|
Бойнагрян В.Р. , Давтян П.Г. , Манукян Н.В. , Бойнагрян А.В., Пилоян А.С.
Роль антропогенного фактора в формировании селей в Армении
2013 | Հոդված/Article
Сборник докладов международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси, 2013, с. 59-63
Պ. Գ. Դավթյան , Հ. Ա. Կոստանյան
Լոռու մարզի սելավների ռիսկի գնահատումը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 48-50
|
Бойнагрян В.Р. , Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В. , Манукян Н.В.
Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении
2012 | Հոդված/Article
Труды конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”. М.: МГУ, 2012, с.14-15
Бойнагрян В.Р. , Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В.
Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении
2012 | Հոդված/Article
ГеоРиск, Москва. 2012, с.44-47
Медикобиологический и экологогеографический анализ почв Сюникского региона РА
2011 | Հոդված/Article
Научные чтения « Белые ночы-2011», Мат. Междунар. науч. чтений, Великий Новгород, 2011, Ст. 200-205
Պ.Գ. Դավթյան , Գ.Պ. Դավթյան
Հողերի էկոլոգիական վիճակի վրա մարդու գործունեության ազդեցության բժշկաաշխարհագրական վերլուծությունը Սյունիքի տարածաշրջանի օրինակով
2010 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, 2010, էջ 90-94
Պ.Գ. Դավթյան , Ա. Վ. Գրիգորյան
Սյունիքի մարզի հողերում բակտերիոգեն հարուցիչների տարածման բժշկաաշխարհագրական վերլուծությունը
2010 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2010, էջ 95-100
Երկրաշարժերը որպես բժշկաաշխարհագրական հիմնախնդիր
2009 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջանին նվիրված նյութեր, «Դպիր» հրատ., Գյումրի, 2009, էջ 332-33
Связь селеобразующих процессов с засухами (на примере Республики Армения)
2008 | Հոդված/Article
Селевые потоки: катострофы, риск, прогноз, защита. Труды меж. конф., Пятигорск, 2008, стр. 99-101
The appriciation of the mud flows risk in the Zangezour region, Republic of Armenia
2007 | Հոդված/Article
Natural disasters and water security: risk, assessment, emergency response, and environmental management. Yerevan, 2007, p. 152-153
Էկոլոգիական իրադրությունը Արարատյան դաշտում և նրա հողային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 139-145
|
Состояние сельского хозяйства Араратской области Республики Армения после аграрной реформы 1991г
2004 | Հոդված/Article
Международная конференция по земельным реформам, Ялта Украина, 2004, с. 96-97
Бассейн оз.Севан как естественная лаборатория изучения совремменных рельефообразующих процессов
2004 | Հոդված/Article
Всероссийская конференция “Рельефообразу-ющие процессы: теория, практика, методы исследо-вания”. XXVlll пленум геомор-фологической комиссии РАН. РАН Сибирское отделение. 2004, с. 72-74
Некоторые экологические проблемы сельского хозяйства РА
2003 | Հոդված/Article
Материалы V Республиканской научной конференции ,,Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан’’, Казань, 2003, с.121-125
Landslides as mud-flow foci
2002 | Հոդված/Article
Proceedings of the 5th International Geomorphological Conference, Tokyo, Japan 2002, p. 67-68
Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումն Արարատի մարզի օրինակով
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 108-114
|
Soil Degradation in Ararat Region of the Republic of Armenia
2001 | Թեզիս/Thesis
Abstract of Papers XXII nd Conference of Institute of Indian Geographers (IIG) and IGU Commision Meeting on Land Degradation and Desertification INDIA 2001, p. 64
Экологические проблемы сельскохозяйственного производства Араратской области Республики Армения
2001 | Հոդված/Article
Материалы IV Республиканской научной конференции ,,Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан’’, Казань, 2001, с.157- 158
Հակասելավային միջոցառումների մշակման հարցերը Վայք-Զանգեզուր տարածաշրջանի համար
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 83-88
|
Վայք-Զանգեզուր սելավների դասակարգումը
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 95-100
|
Վայք-Զանգեզուր ջրագրական ցանցի պատկերի առանձնահատկութունների դերը սելավառաջացման գործում
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #2, էջ 95-68
|
Связь рисунка речной сети Южного Зангезура с морфоструктурными элементами (Հարավային Զանգեզուրի հովտագետային ցանցի պատկերի կապը ձևաբանակառուցվածքային տարրերի հետ)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 144-148
|