Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ռոման Գագիկի Խաչատրյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. թիվ 161 միջնակարգ դպրոց
2001 - 2002 թթ. ՀՊՏՀ-ի վարժարան
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհրագրության և Երկրաբանության վերանվանված ֆակուլտետ
2009 թ-ից Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային գործունեություն
2008 - 2013 թթ. RMMI-Armenia ընկերության երկրաբան, զբաղվել է մետաղական հանքավայրերի որոնողահետախուզական աշխատանքներով
2013 - 2016 թթ. երկրաֆիզիկա ամբիոնի լաբորանտ
2016 թ-ից ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոնի լաբորանտ
Ատենախոսության թեման նվիրված է սողանքային երևույթների ուսումնասիրություններին:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Երկրաֆիզիկա, էկզոգեն վտանգավոր երկրաբանական երևույթներ, երկրամիկրոբիոլոգիա, երկրաէկոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ռ. Խաչատրյան , Մ. Գրիգորյան, Թ. Գյումբալյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքային հիմնական դեֆորմացվող երկրաբանական մարմինները
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 hոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 412-421
Տարածության մեջ գրունտային ջրերի տեղադրումը և խորության պարբերական փոփոխության ազդեցությունը սողանքային լանջի կայունության վրա
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2016 #3, էջ 3-7
|
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքների առաջացման և զարգացման ինժեներաերկրաբանական պայմանների վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 92-95
|
ՀՀ Տարածքի սողանքների դասակարգման և շրջանացման հարցի վերաբերյալ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 39-43
|
Սողանք առաջացման կենսաքիմիական երևույթների գնահատումն երկրաֆիզիկական դաշտերի միջոցով (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 19-22
|
Երկրաբանական միջավայրում սողանքների ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստող կենսաքիմիական երևույթները (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #1, էջ 10-15
|
Միկրոօրգանիզմների դերը սողքի հարթության ձևավորման խնդրում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 30-36
|