Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ռուբեն Սուրենի Մովսեսյան

Դոցենտ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթությունը
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ
1974 - 1977 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի ասպիրանտուրա` մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում

Գիտական աստիճան
1980 թ-ին Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Արմանիսի բազմամետաղային հանքավայրի երկրաբանությունը և կազմավորման կառուցվածքային պայմանները», ք. Մոսկվա

Աշխատանքային փորձը
1972 - 1981 թթ. ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող
1981 - 1987 թթ. Միներալային հումքի և երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքների տնտեսագիտության միութենական գիտահետազոտական ինստիտուտի (ВИЭМС) ռեգիոնալ երկրաբանա-տնտեսագիտական հետազոտությունների կովկասյան լաբորատորիայի (ք. Երևան) ավագ գիտաշխատող
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի գիտահետազոտական խմբի ավագ գիտաշխատող
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ
1994 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի վարիչ, դոցենտ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Բնապահպանության նախարարության երկրաբանական վարչության գլխավոր երկրաբան

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում
Հանքային հումքի տնտեսագիտություն
Հանքավայրերի մոդելավորում
Օգտագար հանածոների հանքավայրերի արդյունաբերական տիպավորում
Արդյունաբերության միներալահումքային բնագավառը և այլն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rubmov@ysu.am

Ռ․ Ս․ Մովսեսյան , Ա․ Լ․ Գյուրջյան
Рудные поля Вайка (Республика Армения) (Վայքի հանքային դաշտերը (Հայաստանի Հանրապետություն))
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-10
|
Мовсесян Р. С. , Гюрджян А. Л.
Геолого-структурная позиция и типы оруденения Амулсарского рудного поля
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2019, 72, 1, էջ 10-20
|
Особенности размещения рудных объектов на территории Вайка (Հանքային օբյեկտների տեղադրման առանձնահատկությունները Վայքի տարածքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 22-29 (Ռուսերեն)
|
Опыт картирования линеаментов и кольцевых структур с помощью ГИС (на примере восточного Вайка) (ԱՏՀ օգնությամբ լինեամենտների և օղակաձև կառույցների քարտեզագրման փորձը (արևելյան Վայքի օրինակով))
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 167-173 (ռուսերեն)
|
Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20
|
Использование моделей рудных полей с медно-порфировым оруденением для оценки их перспектив (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացմամբ հանքային դաշտերի մոդելների կիրառումը նրանց հեռանկարների գնահատման համար)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 (ռուսերեն)
|
Природоохранные отчисления и страхование объектов недропользования (Բնապահպանական հատկացումները և ընդերքօգտագործման օբյեկտների ապահովագրումը )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 18-23
|
Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76
Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Հ. Մկրտչյան
Некоторые вопросы геолого-экономической оценки месторождений твердых полезных ископаемых (Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման որոշ հարցեր)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 16-21 (ռուսերեն)
|
Перспективы промышленного освоения техногенных минеральных ресурсов Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, 2014, 67, № 1, с. 30-39
Горнорудная промышленность Республики Армения и проблемы, связанные с ее отходами
2014 | Հոդված/Article
“Науки о Земле на современном этапе”: Сборник материалов XII международной научно-практической конференции, Москва, 15 мая 2014 г. М.: Изд. “Спутник+”, 2014, № 12, с. 72-77
Первоочередные задачи, связанные с хвостохранилищами Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության հարստապոչերի հետ կապված առաջնահերթ խնդիրները)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 16-22 (ռուսերեն)
|
ՀՀ լեռնահանքային արդյունաբերության թափոնները. խնդիրներն և նրանց լուծման ուղիները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 3-8
|
Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Հ. Մկրտչյան, Ա. Ռ. Ղարիկալայեհ
К вопросу оценки месторождений железных руд Ирана на начальной стадии их изучения (Իրանի երկաթի հանքավայրերի գնահատման հարցերը նրանց ուսումնասիրության վաղ փուլերում)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Թումանյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ա. Ա. Գրիգորյան
Ալավերդու անտիկլինորիումի կառուցվածքահանքային շրջանացում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 10-18
|
Հանքային տաքսոնների առանձնացման փորձը Թեղուտի հանքային դաշտի օրինակով
2011 | Հոդված/Article
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ. Պ.Ս. Բոշնաղյանիծն. 90-ամ. նվ. գիտաժողով իհոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 171-178
Модель Техутского рудного поля (Թեղուտի հանքային դաշտի մոդելը)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Թումանյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ի. Մովսիսյան
Шнох-Кохбский рудный узел (Շնող-Կողբի հանքային հանգույցը)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 13-21 (ռուսերեն)
|
Шнох – Кохбский рудный узел
2009 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, геология и география, 2009, № 2, с. 13 – 21
О группировке месторождений золота
2008 | Հոդված/Article
“Современные проблемы геологии и географии”, Сб. науч. тр. конф., посв. 90-лет. проф. В.А. Аветисяна. Ереван, ЕГУ, 2008, с. 170-174
Мовсесян Р.С. , Арутюнян Г.С.
Особенности локализации эндогенного оруденения в Тежлерском тектоническом блоке (Республика Армения)
2007 | Գիրք/Book
Сб. тр. научн. конф., посв. 100-лет. проф. Ф.И. Вольфсона. Москва, ИГЕМ РАН, 2007, с. 121-123
Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ
2006 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, 32 էջ
Мкртчян Г.А., Мовсесян Р.С. , Мухси Овеян Г.А.
Оценка экономической эффективности освоения месторождений
2006 | Հոդված/Article
Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամ. նվիր. գիտ. նստաշրջանի նյութեր: Երևան: Երևանի համալս. Հրատ., 2006, էջ 55-62
Հ. Հ. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Ս. Եզակյան
О характере погрешностей разведочных данных штокверковых и пластообразных месторождений (Շտոկվերկային և շերտավոր հանքավայրերի հետախուզական տվյալների սխալների բնույթի մասին )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 126-130 (ռուսերեն)
|
Мовсесян Р.С. , Мкртчян Г.А., Езакян О.С.
Рациональная степень разведанности штокверковых и пластообразных месторождений
2003 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, № 3, 2003 г.
Мовсесян Р.С. , Мкртчян Г.А., Езакян О.С.
О характере погрешностях разведочных данных штокверковых и пластообразных месторождений
2003 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, № 2, 2003 г., с. 126-130
Мкртчян Г. А., Мовсесян Р. С.
Оценочные кондиции для золоторудных и золото-полиметаллических проявлений
2003 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, LVI, № 2, 2003 г., с. 39-43
Мовсесян Р.С. , Шехян Г.Г., Мартикян К.М.
Минерально-сырьевая база Республики Армения: современное состояние и перспективы развития
2002 | Հոդված/Article
Сб. стат. научн. сессии, посв. 90-летию С.А. Мовсесяна. Ереван: ИГН НАН РА, 2002 г., с. 19-23
Мовсесян Р.С. , Мкртчян Г.А., Алексанян К.А.
Об учете экологоческого фактора при геолого-экономической оценке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых
2000 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, LIII, № 3, 2000 г., с. 57-58
Оценка прогнозных ресурсов медноколчеданного оруденения (Պղինձկոլչեդանային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատումը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 128-132 (ռուսերեն)
|
Ռ. Ս. Մովսեսյան , Ռ. Լ. Տեր-Աբրամյան
К оценке прогнозных ресурсов медно-порфирового оруденения (Պղինձպորֆիրային հանքայնացման կանխագուշակային ռեսուրսների գնահատման մասին)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #3, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
Мовсесян Р.С. , Тер-Абрамян Р.Л.
К оценке прогнозных рецурсов медно-порфирового оруденения
1989 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, Естеств. науки, № 3, 1989 г., с. 133-136
Мовсесян Р.С. , Тер-Абрамян Р.Л.
Типовая модель медно-порфирового месторождения Малого Кавказа
1988 | Թեզիս/Thesis
Всес. совещ. по проблеме "Многофактор. модели рудных месторожд. – основа разработки эффект. методик поисков, оценки и разведки", Тезисы докладов г. Цхалтубо, Груз.ССР, Тбилиси, 1988 г., с. 100
Մովսեսյան Ռ.Ս. , Աղաբալյան Յու.Ա.
Լիճքի պղնձահանքավայրերի երկրաբանատնտեսական վերագնահատման շուրջ
1988 | Հոդված/Article
«Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն», № 6, 1988 թ., էջ 42-47
Мовсесян Р.С. , Тер-Абрамян Р.Л., Карапетян А.М.
Геолого-статистическая модель медно-порфирового месторождения и оценка прогнозных ресурсов
1987 | Հոդված/Article
Ивестия Высших учебных заведений, Геология и разведка, № 2, 1987 г., с. 86-89
Мовсесян Р.С. , Тер-Абрамян Р.Л.
Оценка перспектив медно-порфировых месторождений
1987 | Հոդված/Article
"Актуальные пробл. экономики мин. сырья и геологоразв. работ", Тезисы докл. XII конф. молодых ученых ВИЭМСа., М., ВИЭМС, 1987 г., с. 30-31
Мовсесян Р.С. , Тер-Абрамян Р.Л., Карапетян А.М.
Количественная геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов (на примере медно-порфирового оруденения Малого Кавказа)
1986 | Թեզիս/Thesis
Экономика мин. сырья и геологоразв. работ в усл. ускор. научно-техн. прогреса. Тезисы докл. XI конф. молод. ученых, аспир. и соискат. ВИЭМСа. М., ВИЭМС, 1986 г., с. 27-28
Геологическое строение и особенности структуры Арманиского полиметаллического месторождения
1980 | Հոդված/Article
Ивестия АН АрмССР, Науки о Земле, № 1, 1980 г., с. 23-30
Условия локализации и закономерности пространственного размещения оруденения в Арманисском рудном поле
1979 | Հոդված/Article
Ивестия АН Арм.ССР, "Науки о Земле", № 5, 1979 г., с. 88-91
Мовсесян Р.С. , Джрбашян Р.Т.
Некоторые особенности верхнеэоценового вулканизма в пределах Арманисского рудного поля
1979 | Հոդված/Article
Ивестия АН Арм.ССР, Науки о Земле, № 2, 1979 г., с. 61-67
О физико-механических свойствах пород Арманиского рудного поля
1979 | Հոդված/Article
Известия АН Арм.ССР, Науки о Земле, № 1, 1979 г., с. 64-66
Мовсесян Р.С. , Афанасьева Е.Л., Соловьев Г.А.
Два вида магнетита в некоторых гитротермальных золото-полиметаллических месторождениях
1976 | Հոդված/Article
Известия Высших учебных заведений, Геология и разведка, № 9, 1976 г., с. 90-94