Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սարգիս Հրաչիկի Հայրոյան

Պրոֆեսոր | Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
Կրթություն
1986 – 1989 թթ. Ասպիրանտուրա ՀՀ ԳԱԱ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկարաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն

Գիտական կոչում
2004 թ-ին դոցենտ
2016 թ-ից պրոֆեսոր

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր
Դոկտորական թեզ՝ «Ուռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ», ԵՊՀ, 2013թ.

Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ուռչող կավերի սահքի դիմադրության և սահքային սողքի հիմնական օրինաչափությունները և նրանց որոշման մեթոդները», ՊՆԻԻՍ, Մոսկվա, 1989

Աշխատանքի փորձը
2000 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոնի վարիչ
1986 - 2000 թթ. «Հայհիդրոնախագիծ» ինստիտուտ, գեոտեխնիկայի լաբորատորիայի վարիչ, ավագ գեոտեխնիկ
1982 - 1986 թթ. «Հայջրնախագիծ» ինստիտուտ, ինժեներ-երկրաբան
1981 - 1982 թթ. «Հայպետինժնախագիծ» ինստիտուտ, ինժեներ-երկրաբան

Դասավանդվող առարկաները
Ճարտարագիտական երկրաբանություն, գրունտների մեխանիկա, գրունտագիտություն, ճարտարագիտական երկրադինամիկա

Մասնագիտական հետարքրքրությունները
Գրունտագիտություն, ուռչող կավերի ռեոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

hairoyan@ysu.am

С. Айроян , К. Карапетян, Е. Манукян
Об аналитическом описании деформазий ползучести элементов из цементогрунтного композита с учетом уровня сжимающих напряжений
2021 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր. Մեխանիկա», 2021, թիվ 74 (2), էջ 67-75
Ս․ Հ․ Հայրոյան , Հ․ Ս․ Հայրոյան
Շերտավոր կառուցվածքով գրունտների սահքի գագաթնակետային դիմադրության որոշման որոշ հարցեր
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 11-16
|
K. A. Karapetyan, E. S. Manukyan, S. G. Hayroyan
About the possibility of obtaining cementitious soil composites of high strength on the basis of belozems of carbonate composition
2018 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series. 2018, 991, 012038(1-6) pp.
|
H. S. Hayroyan, S. H. Hayroyan , K. A. Karapetyan
Estimeation of mountain slope stabiliti depending on ground consistency and slip-slide resistance changes on impact of dynamic forces
2018 | Հոդված/Article
Journal of Physics: Conference Series. 2018, 991, 012033(1-8) pp.
|
Հ. Ս. Հայրոյան, Ս. Հ. Հայրոյան , Կ. Ա. Կարապետյան
Վիբրոդինամիկ ազդեցություններից լայն միջակայքում փոփոխվող տարբեր թանձրության կավային գրունտների սահքի նկատմամաբ դիմադրության փոփոխության առանձնահատկությունները (լանջերի կայունացման gնահատման նպատակով)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 87-96
|
Ս.Հ. Հայրոյան , Հ.Ս. Հայրոյան
Լանջերի սեյսմիկ կայունության գնահատման խնդիրները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 11-16
|
Противодеформационные мероприятия, применяемые при набухании грунтов гидротехнических сооружений (Հիդրոտեխնիկական կառույցներում գրունտների ուռչման դեմ կիրառվող հակադեֆորմացիոն միջոցառումներ)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 12-18 (ռուսերեն)
|
Закономерности изменения реологических свойств набухающих глин при замачивании (Ուռչող կավերի ռեոլոգիական հատկությունների փոփոխության օրինաչափությունը խոնավացման դեպքում )
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 13-18 (ռուսերեն)
|
Определение параметров сопротивления сдвигу набухающих глинистых грунтов методом одного образца (Ուռչող կավային գրունտների սահքի դիմադրության պարամետրերի որոշումը մեկ նմուշի եղանակով)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 9-12 (ռուսերեն)
|
Прогноз скоростей смещения слоя набухающих оползневых масс по подстилающей кровле коренных пород (Արմատական ապարների վրայով ուռչող սողանքային զանգվածի շարժման արագության կանխատեսումը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 21-24 (ռուսերեն)
|
Ս. Հ. Հայրոյան , Մ. Թ. Եղիազարյան
Գերնստող գրունտների սահքի դիմադրության օրինաչափությունները խոնավացման պայմաններում խտացնող բեռնվածքների փոփոխության լայն միջակայքում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 3-9
|
Ս. Հ. Հայրոյան , Մ. Թ. Եղիազարյան
Սպիտակահողերի դինամիկ (սեյսմիկ) կայունության որոշ հարցեր
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 26-31
|
Creep of cementosoils during compression
2011 | Հոդված/Article
NTCC 4-th conference, Brno, Chech Republik, 27-30 June, 2011
Ս. Հ. Հայրոյան , Հ. Խոշրավան, Հ. Հ. Բարիմանի
Оценка влияния землетрясений на устойчивость южного берега Каспийского моря (Կասպից ծովի հարավային ափերի կայունության վրա երկրաշարժի ազդեցության գնահատումը)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 25-29 (ռուսերեն)
|
Влияние начальной влажности на распространение упругих продольных волн в глинистых грунтах
2010 | Թեզիս/Thesis
Всероссийская научная конференция с международным участием.Проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии.Посвящается 80-летию кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии.НПР ТПУ
5-8 октября 2010г. Томск
Գավառ քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման համար օգտագործվող ջրաղբյուրների բնական պաշտպանվածության գնահատումը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 19-25
|
Օպտիմալ կազմով խառնուրդների սահքի և սողքի դիմադրության ուսումնասիրությունները
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 8-16
|
Ս. Հ. Հայրոյան , Ա. Կ. Աթարփուր, Բ. Ա. Մոխտարի
Ցեմենտագրունտների կմախքի սկզբնական խտության ազդեցությունը նրանց ամրացման գործընթացի ինտենսիվության վրա
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 22-27
|
Ս. Հ. Հայրոյան , Ա. Ք. Աթթափուրի
Оценка пригодности суглинистого грунта г. Эйбакабада (Иран) для получения цементогрунтов (Էյբաքաբադ (Իրան) քաղաքի տարածքի ավազակավային գետնահողերից ցեմենտագետնահողերի ստացումը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 137-141 (ռուսերեն)
|
Реологические свойства набухающих глин (на примере тела плотины Адуана,САР)
2008 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Վ.Ավետիսյանի ծննդյան 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը գիտական աշխատությունների ժողովածու,ԵՊՀ 2008թ., էջ 114-121
Կրաքարային փոշու քանակության ազդեցությունը ուռչող կավերի ուռչման ճնշման և ջրաթափանցելիության վրա
2007 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ երկրի մասին, հ. LX, 2007, 53-55
ՈՒռչման գործոնի ազդեցությունը կավային գետնահողերով լանջերի և կառույցների կայունության վրա
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 106-112
|
Сопротивление сдвигу набухающих глин при изменяемости их плотности
2006 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении РА, Науки о Земле, 2006, N 3, 42-44
Impact of shrinkable fracturing on shear strength in clay soils
2005 | Թեզիս/Thesis
Madrid, 2005. 6-14 June, European Association of geosciense engineers, G005
Երկայնական ալիքների տարածումը կավային գրունտներում խոնավության փոփոխության լայն տիրույթում
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 128-132
|
Упрощенный метод определения остаточного сопротивления сдвигу глинистых грунтов по обратной ветви компрессионной кривой
2001 | Հոդված/Article
Известия НАН РА Науки о земле 2001, Том LIV, N1
Հայաստանի ստանդարտ ՀՍՏ 178-99; Գրունտներ (գետնահողեր)
1999 | Հոդված/Article
Ոլորման միջոցով ամրության բնորոշիչների լաբորատոր որոշման եղանակներ, Հայպետստանդարտ, 1999
Метод определения характеристик набухания глинистых грунтов
1995 | Հոդված/Article
Основания, фундаменты и механика грунтов, 1995, N3, 2-4
Упрощенный метод определения характеристик набухания глинистых грунтов
1995 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении Механика. 1995, N1, 73-81
Определение параметров сдвиговой ползучести глинистых грунтов методом одной экспериментальной кривой
1993 | Հոդված/Article
Известия НАН РА Науки о Земле 1993, Том 46, N2, 56-59
Shear Creep of Swelling Soils
1989 | Հոդված/Article
Soil Mechanics and Foundation Engineering (USA) 1989 N4, 162-163
Сдвиговая ползучесть набухающих грунтов
1989 | Հոդված/Article
Основания, фундаменты и механика грунтов, 1989, N4, 20-22
Strength and creep swelling clays
1988 | Թեզիս/Thesis
Conventry, 1988 Proc. International conf. on rheology and soil Mechanics, 261-272
Stress and Unitial Moistre Content
1988 | Հոդված/Article
Soil Mechanics and Foundation Engineering 1988, N 5, 510-524
Сопротивление сдвигу набухающего грунта при изменяемости нормального напряжения и начальной влажности
1988 | Թեզիս/Thesis
Основания, фундаменты и механика грунтов, 1988, N5, 24-25
Shear strength of swelling soils consolidated at the natural moistre content and after saturation
1987 | Հոդված/Article
Article, soil mechanics and foundation engineering (USA) 1987, N 4, 157-159
Сдвиговая ползучесть набухающей бентонитовой глины, уплотненной и испытанной на сдвиг при природной влажности и после водонасыщения под арретир
1987 | Հոդված/Article
Докл. АН Арм. ССР 1987, Том 85, N1, 30-34
Влияние начального состояния на сопротивление сдвигу набухающего бентонитового грунта
1987 | Հոդված/Article
Докл. АН Арм. ССР 1987, том 84, N3, 119-122
Прочность и закономерность ползучести набухающей грунтовой смеси при сдвиге
1987 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм. ССР. Серия науки o Земле 1987, Том 40, N4, 76-78
Сопротивление сдвигу набухающих грунтов, уплотненных при природной влажности и после водонасыщения
1987 | Հոդված/Article
Основания, фундаменты и механика грунтов, 1987, N4, 19-21