Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սարգիս Սամվելի Քելյան

Դեկանի տեղակալ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. Վ. Թեքեյանի անվ. N 92 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավր)
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի
Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության (մագիստրատուրա)
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Երկրագիտության 005 խորհրդի ԻԴ 0401 երկրաբնապահպանություն մասնագիտացմամբ (ասպիրանտուրա)

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու (2012թ. Երևան)

Աշխատանքային գործունեություն
2012 - 2013 թթ. Կիրառական երկրաբանության լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2013 - 2014 թթ. Սերվիսի ամբիոնի լաբորանտ
2014 թ. Սերվիսի ամբիոնի դոցենտ
2015 - 2019 թթ. Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի արհկոմիտեի նախագահ
2016 թ. Ֆակուլտետի կայուն զարգացման կենտրոնի փորձագետ
2019 թ. Ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գէոէկոլոգիա, կայուն զարգացման հիմունքներ

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
Հորիզոնական դրենաժների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում

Դասավանդվող առարկաները
ՀՀ սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները, Սերվիսային գործնեության կազմակերպման մեթոդները, Սերվիսագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը, Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 144-150
|
Հայաստանի Հանրապետությունում համայնքային զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները (Կալավան համայնքի օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 159-164
|
Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349
|
Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70
|
Современная концепция экотуризма
2017 | Հոդված/Article
Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 75-78
|
Келян С. С. , Думикян П. А.
Проблемы развития экологического туризма в республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 79-82
|
Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
Ն. Լ. Մելիքյան, Ն. Գ. Ալոյան, Ս. Ս. Քելյան
Հորիզոնական դրենաժների մոտ գրունտային ջրերի մակարդակի խզման մասին
2014 | Հոդված/Article
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի տեղեկագիր, N1, 2014, էջ 54-59
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան , Ա. Վ. Պողոսյան
Հորիզոնական դրենաժների աշխատանքի ուսումնասիրումը մաթեմաթիկական անալոգիայի եղանակով
2012 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N1-2, 2012, էջ 80-85
Մասիսի տարածաշրջանի հորիզոնական փակ դրենաժային համակարգերի հիմնախնդիրների մասին
2011 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N11-12 ,2011, էջ 605-610
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան , Ն. Գ. Ալոյան
Միջդրենաժային գրունտային ջրերի մակարդակների իջեցման ժամանակահատվածի որոշման եղանակ
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնելեգիաներ և կառավարում,N7 2011, էջ 242-247
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան
Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական բաց դրենաժների որոշ հիմնախնդիրներ
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N6, 2011թ., էջ 269-281
Ն. Լ. Մելիքյան, Ա. Ն. Երոյան, Ս. Ս. Քելյան , Ա. Վ. Պողոսյան
Արարատյան հարթավայրի բաց հորիզոնական դրենաժների արդյունավետության մասին
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր գիտական աշխատանքների ժողովածու N8-9,2011թ., էջ 62-71
Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30
|