Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սեյրան Ռաֆիկի Սուվարյան

Ամբիոնի վարիչ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:
1986 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ասպիրանտ:

Պաշտոնը
Սերվիսի ամբիոնի վարիչ

Գիտական աստիճանը /կոչումը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, (2001թ. Երևան), դոցենտ

Աշխատանքային գործունեությունը
1989 - 1993 թթ. ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ասիստենտ,
1993 - 1995 թթ. գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում,
1995 - 1998 թթ. Արդշինբանկի կառավարչի տեղակալ,
1998 - 2001 թթ. Կադաստրի պետական կոմիտեի բաժնի վարիչ, Համաշխարհային բանկի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ
1989թ. առ այսօր «Քվանտ» վարժարան, ամբիոնի վարիչ և աշխարհագրության ուսուցիչ
1993թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի դասախոս:
2011թ. առ այսօր Միջազգային բակալավրիատի կազմակերպություն, աշխարհագրության ուսուցիչ
2013թ-ից առ այսօր ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի վարիչ:

Հասարակական ակտիվությունը
Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ, Ռուսական աշխարհագրական ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ Հայաստանում:

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Բնական ռեսուրսներ, բնօգտագործման էկոնոմիկա, գեոէկոլոգիա, տարածքային կառավարում, աշխարհագրական կանխատեսում, դպրոցական աշխարհագրություն, սոցիալ տնտեսաաշխարհագրական մեթոդաբանություն, սոցիալ-մշակութային ծառայություններ, սերվիսի մենեջմենտ, կայուն զբոսաշրջություն:

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«ՀՀ արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կառուցվածքը», 2001թ.

Դասավանդվող առարկաները
 • Գեոէկոլոգիա
 • Թուրքիայի երկրագրություն
 • Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
 • Մարքետինգը սոցիալ-մշակութային ծառայության և սերվիսի ոլորտում
 • Մենեջմենտը սոցիալ-մշակութային ծառայության և սերվիսի ոլորտում
 • Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
 • Տնտեսաշխարհագրական պրոգնոզի հիմունքներ
 • Աշխարհագրության մեթոդական և տեսական հիմունքներ
 • Բնօգտագործման մենեջմենտ
 • Գեոէկոլոգիական մոնիթորինգ
 • Հասարակական աշխարհագրության կանխատեսում
 • Հասարակական աշխարհագրության փիլիսոփայական հարցերը
 • Մենեջմենտ

  Մասնակցությունը միջազգային նախագծերին
  Բնապահպանական կրթություն, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագիր, ԱՄՆ զարգացման ծրագիր, ԱՄՆ կրթության զարգացման ծրագիր (USAID, AED, UNEP):
  Բնապահպանական փորձաքննություն Մոնչեստրի համալսարան (փորձագետի սերտիֆիկատ),
  Բնապահպանական ռեսուրսների օգտագործման կառավարում (AED սերտիֆիկատ, փորձագետի սերտիֆիկատ):

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

  Ընտանեկան դրությունը
  ամուսնացած է, ունի 2 զավակ

 • ԶԼՄ-ների դերը երկրի իմիջի ձևավորման մեջ
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 26-30
  |
  Опыт некоторых стран в улучшении туристической привлекательности и роль СМИ в этом процессе (Որոշ երկրների փորձը տուրիստական գրավչության բարելավման մեջ և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 140-144
  |
  Узнаваемость туристической дестинации (Զբոսաշրջային դեստինացիայի ճանաչելիությունը)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 73-77
  |
  Սերվիսի էություը և առաքելությունը
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 62-65
  |
  Роль и эволюция средств массовой информации в продвижении туристических направлений (Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը և էվոլուցիան զբոսաշրջային ուղղությունների առաջհաղացման մեջ)
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 134-138 (ռուսերեն)
  |
  Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133
  |
  Варданян Р. Р., Суварян С. Р.
  Роль социальных коммуникаций в современном обществе
  2018 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 317-321
  |
  Инновации в сервисе (Ինովացիաները սերվիսում)
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 50-54
  |
  Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
  2016 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
  Understanding service-tourism interactions and their influence on sustainable tourism (Սերվիս–տուրիզմ հասկացությունների առնչությունները և դրանց ազդեցությունը կայուն զբոսաշրջության վրա)
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 41-46
  |
  Սերվիսի տեսլականները և սերվիսագիտության անհրաժեշտությունը
  2015 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 42-50
  |
  Երկրահամակարգը` որպես տնտեսական համակարգի տարածական հենք
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 43-47
  |
  Արդյունաբերության տարածքային կառուցվածքը Մ 1:75000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 162-163
  Արդյունաբերության միջճյուղային կառուցվածքը և միջշրջանային կապերը Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 164
  ՀՀ գյուղատնտեսությունը Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 165
  Մեքենաշինություն Մ 1: 1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 158
  Սննդի արդյունաբերություն Մ 1: 1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 160
  Ոռոգման համակարգը Մ 1: 1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 170-171
  Խաղողագործություն Մ 1: 1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 172
  Պտղաբուծություն Մ 1: 1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 173
  Հացահատիկային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 174
  Կարտոֆիլ և տեխնիկական մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 175
  Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 176
  Կերային մշակաբույսեր Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 177
  Անասնապահություն Մ 1:1.000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 180
  Տավարաբուծություն Մ 1:1.500.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան 2007 թ., էջ 181
  Ոչխարաբուծություն Մ 1:1.500.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 181
  Թռչնաբուծություն Մ 1:1.500.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007, էջ 181
  Խոզաբուծություն Մ 1:1.500.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս Հատոր Ա, Երևան, 2007 թ., էջ 182
  Էկոլոգաաշխարհագրական փորձաքննության բովանդակությունը և նպատակները
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում» (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2006, էջ 103-117
  Բուհական էկոլոգիական կրթության վերափոխումը գեոէկոլոգիական կրթությամբ
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում» (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2006, էջ 480-486
  Определение общих условий пространственного равновесия
  2005 | Հոդված/Article
  Материалы конференции "Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов", Ереван, 2005, ст. 242-243
  Пространственное равновесие как основное направление развития СНГ
  2004 | Հոդված/Article
  “Теоретические и прикладные проблемы географии на рубеже столетий” Алма-Ата 2004 г., ст. 63-65
  ՀՀ արդյունաբերական հոսքաջրերի տարածքային կառուցվածքը
  2002 | Հոդված/Article
  «Հայաստանի էկոլոգիական հանդես», N 1, Երևան, 2002, էջ 99-100
  ՀՀ արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կառուցվածքը
  2001 | Հոդված/Article
  «Ագրոգիտություն», N 7-9, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր «Ջրային հիմնահարցեր-2001», Երևան, 2001, էջ 459-461
  Природоохранные проблемы водопользования в горных странах
  2001 | Հոդված/Article
  Тезисы докладов Международной тематической конференции, "Проблемы геоморфологии и неотектоники горных областей Альпийско-Гималайского пояса", Ереван, 2001, с. 93-94
  Ջրօգտագործման համակարգերը և արդյունաբերական ջրօգտագործման տարածքային կազմակերպումը
  1999 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրություն-99», Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 112-117
  Территориальная структура водохозяйственного баланса Республики Армения
  1991 | Հոդված/Article
  Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции молодых ученых и специалистов, "Вопросы водохозяйственного строительства, мелиорации использования и охраны водных ресурсов", Ереван, 1991, с. 83
  Особенности водохозяйственных балансов горных стран
  1991 | Հոդված/Article
  Материалы научной конференции "Рациональное природопользование горных стран", Бишкек, 1991, с. 118-119