Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Շահեն Վոլոդյայի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Շահեն Վոլոդյայի Խաչատրյանը ծնվել է 1976 թ-ի մարտի 25-ին, Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում:

1992 թ-ին ավարտել է Ապարանի բնագիտա-մաթեմատիկական թեքումով գիշերօթիկ դպրոցը:

1992 թ-ին ընդունվել և 1997 թ-ին գերազանց առաջադիմությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտետը:

1996 - 2004 թթ. աշխատել է ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանության ինստիտուտի իզոտոպային հետազոտությունների լաբորատորիայում: 1997 - 2000 թթ. սովորել է ՀՀ ԳԱԱ ասպիրանտուրայում:

2001 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսական թեզ և ստացել երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: Ատենախոսությունը նվիրված է Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի երկրաբանական կառուցվածքի ու ծագումնաբանության հարցերին: 2001 թ-ին ճանաչվել է «տարվա լագագույն ասպիրանտ և երիտասարդ գիտնական» մրցույթի հաղթող:

2001 - 2002 թթ. գործուղվել է Իտալիայի ազգային հետազոտությունների խորհրդի միջուկային քիմիայի ինստիտուտ, որտեղ զբաղվել է միջուկային և արդյունաբերական թափոնների մշակման հարցերով: 2003 թ-ին երեք ամսով վերապատրաստում է անցել Ենայի Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվան համալսարանի երկրագիտության ինստիտուտում, որտեղ զբաղվել է Հայաստանի բնական կլանիչների իոնափոխանակման հատկությունների ուսումնասիրությամբ:

2004 թ-ից աշխատում է երևանի պետական համալսարանում երկրաբանական ֆակուլտետի միներալոգիայի, պետրոլոգիայի և երկրաքիմիայի ամբիունում: 2009 թ-ից գլխավորում է ամբիոնը:

Դոցենտ Շ.Վ.Խաչատրյանը զբաղվում է երկրաբանական հանույթային, որոնողական-հետախուզական աշխպատանքներով, ինչպես նաև հանքավայերի միներալաբանական-երկրաքիմիական և ծագումնաբանական հարցերով:

Հեղինակ է շուրջ երեք տասնյակ գիտական հոդվածների, ուսումնամեթոդական ձեռնարկների գիտաարտադրական հաշվետվությունների:

Լ. Հ. Հունանյան, Շ. Վ. Խաչատրյան
ՀՀ Արմավիրի մարզի հանրապետական և միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհների ծածկի վիճակի և ինտենսիվության վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 166-171
|
Ապարանի շերտախմբի երկրաբանատեկտոնական կառուցվածքի և տեղադիրքի հիմնահարցի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-153
|
Սևանի օֆիոլիտային գոտու գաբրոիդների երկրաբանական և պետրոգրաֆիական առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Вестник инженерной академии Армении1. 2017, 14, стр. 242-248
|
Характер оруденения, минералогия и геохимия руд пхрутского проявления золота (Փխրուտի ոսկու երևակման հանքայնացման բնույթը, հանքաքարերի միներալոգիան և երկրաքիմիան)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-12 (ռուսերեն)
|
Շահեն Խաչատրյան , Հովհաննես Ղույումջյան, Գևորգ Փիրումյան, Կարեն Մելքոնյան
Պորտլանդցեմենտ
2016 | Արտոնագիր/Patent
Հայաստան: 2016, AM20160074
Շորժայի քրոմիտների հանքավայրում քրոմի հանքայնացման տեղայնացման երկրաբանական – երկրաֆիզիկական առանձնահատկությունները (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ)
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2016թ․, 69, № 1, 55-64 էջ, Հայաստան
Սևան-Հագարուի օֆիոլիտային գոտու Ջիլ-Քարախաչի հիպերբազիտային զանգվածի երկրաբանական կառուցվածքի և պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13
|
Սևանի օֆիոլիթային գոտու կարբոնատիտներն որպես նոր ֆորմացիոն տիպ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 3-10
|
Սևան-Հագարուի օֆիոլիթային գոտու հիպերբազիտային զանգվածների ներդրման պրատրուզիվ բնույթը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 3-9
|
Տրակտոլիտ-հարցբուրգիտային ապարների նշանակությունը պորտլանդցեմենտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների բարելավման գործում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 3-8
|
ԼՂՀ Կաշենի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի երկրորդային քվարցիտների կազմի առանձնահատկությունները և ծագումը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 3-10
|
Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 3-11
|
Heavy metal adsorption by Armenian natural zeolite from natural aqueous solutions (Հայաստանի բնական ցեոլիթների օգնությամբ բնական ջրերից ծանր մետաղների կլանումը)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 31-35
|
Հայաստանի ցեոլիթային տուֆերի տրիտիումային ջուր կլանելու և բաց թողելու կինետիկան
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 9-15
|
Ձորագետի վերին հոսանքներում (ՀՀ Լոռու մարզ) հայտնաբերված ոսկու և պղնձի հանքայնացման մասին
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 13-19
|
Ա. Ա. Ջուլհակյան, Շ. Վ. Խաչատրյան , Կ. Խ. Մանուկյան
Գյոզ-գյոզի (Սյունիքի մարզ) պղնձի հանքաերևակման միներալային-երկրաքիմիական առանձնահատկությունները և հանքայնացման տեղաբաշխման բնույթը
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 3-9
|
Թուխմանուկի (Արագածոտնի մարզ) ոսկու հանքավայրի հանքաքարերի երկրաքիմիական առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 3-11
|
Применение цеолитов для очистки промышленных сточных вод
2010 | Հոդված/Article
Экологическая Химия, 2010
Очистка радиоактивных сточных вод с помощью природных и модифицированных сорбентов
2010 | Գիրք/Book
Вода и экология, проблемы и решения, 2010, № 4, сс 36-42
Ш. В. Хачатрян , Геворкян Т. А.
Характер диэлектрических свойств природных, модифицированных и облученных цеолитов
2010 | Հոդված/Article
Журнал технической физики, 2010, вып.80, но 5, 140-142
Диэлектрические свойства природных, модифицированных и облученных цеолитов (Բնական, վերափոխված և ճառագայթահարված ցեոլիտների դիէլեկտրական հատկությունները)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Карбонатиты Шоржинского рудного поля (Севанский хребет, Армения) (Շորժայի հանքային դաշտի կարբոնատիտները (Սևանի լեռնաշղթա, Հայաստան))
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 3-12 (ռուսերեն)
|
Ионообменная сорбция sr2+ и cs+ из растворов их солей
2009 | Հոդված/Article
Экологическая Химия, 2009
Фазовые превращения природных цеолитов Армении при гидротермальной модификации (Հայաստանի ցեոլիտների ֆազային փոփոխությունները հիդրոթերմալ մոդիֆիկացման ժամանակ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
Electro-phisical and optical properties of modified Armenian zeolites
2008 | Հոդված/Article
3rd international conference on physics of electronic materials PHYEM 08 Kaluga, Russia, October 1-4, 2008, Vol. 2, p. 276-280
Фазовые превращения при щелочной переработке природных цеолитов Армении
2008 | Հոդված/Article
Региональная геология Армении Юбилейные чтения посвещенные 95-летию рождения академика Аршалуйса Габриеляна 28-29 февраля 2008, с. 24-25
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հանքաքարերի միներալների բնորոշ առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 131-139
|
Агамалян В. А., Хачатрян Ш. В.
О лейкократовых гранитах Цахкуняцкого антиклинория Армении
2001 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Науки о Земле, 2001, LIV, N, 1, сс. 12-15
Особенности геологического строения и генезис Мирак-Тухманукского месторождения
2000 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ "Горно-металлургический институт" Ереван, 2000, сс. 85-88
Безирганов Б .Г., Маркосян А. А., Хачатрян Ш. В.
Характерные особенности первичных геохимических ореолов месторождений золоторудной формации Армении
2000 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов 1999-2000. АОЗТ ‘Горно-металлургический институт’ Ереван, 2000, сс. 29-34
К минералогии и геохимии руд Тухманукского золото – поли¬ме-таллического месторождения
1999 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, N 2 - 3, сс. 69-77
Мелконян Р. Л., Хачатрян Ш. В. , Акопян М. С.
К вопросу о генетических особенностях Тухманукского золото-полиметаллического месторождения
1999 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Науки о Земле, 1999, LII, No 2 - 3, сс. 59-68