Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սուրեն Սահակի Ներսեսյան

Դոցենտ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթությունը
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, <Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում> մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2003 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Ռուսաստանի Պետական Երկրաբանահետախուզական Համալսարան

Գիտական աստիճան
Երկրաբանա- հանքաբանական գիտությունների թեկնածու.
2006 թ-ին Թեմա - "Геологические особенности техногенных золотосодержащих минеральных образований хвостов обогащения золотоизвлекательной фабрики AGRC и геотехнология их рациональной переработки"

Աշխատանքային փորձը
2006 թ-ից մինչ 2013 թ-ը ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ, 2013 թ-ից մինչ օրս՝ դոցենտ
2008 - 2009 թթ. «Գոլդեն Օռ» ընկերության երկրաբան
2012-2014 ԵՊՀ «կայուն զարգացում» կենտրոնի փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Ընդերքօգտագործման բնապահպանական հարցեր
Հետախուզական ցանցի խտության վերլուծություն
Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատում
Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ
Ընդերքի արդյունահանման և հանքաքարի վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաներ
Հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

Suren2001@ysu.am

ՀՀ Լոռու մարզի հանքարդյունաբերությունը և նրա դերը վերջինիս տնտեսության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր: 2017, Պռակ Բ, էջ 70-75
|
Բնապահպանական հարցերն ընդերքօգտագործման ոլորտում
2013 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ Հրատ., 2013, 48 էջ
Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի շահագործման տնտեսական նշանակությունը և բնապահպանական խնդիրները
2011 | Հոդված/Article
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ.Պ.Ս. Բոշնաղյանի ծն.90-ամ.նվ. գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 209-214
Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի երակային մարմինների հետախուզական ցանցի վերլուծությունը
2009 | Հոդված/Article
Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին:
Վանաձոր: «ՍԻՄ տպագրություն», 2009, էջ 127-132
Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայրի ոսկեբերությունը
2009 | Հոդված/Article
Միջազգայինգիտա ժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմն. 40 ամ.:Ստեփանակերտ: «Դիզակ պլյուս», 2009, 2-րդ մաս,էջ 17- 19
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Արցախի պետ.համալսարանի հիմնադրման 40 ամյակին
2009 | Հոդված/Article
Պրակ 2, Ստեփանակերտ, 2009, 17-19 էջ
Техногенные месторождения Араратской золотоизвлекательной фабрики
2006 | Հոդված/Article
Материалы конференции "Молодые наукам о Земле", М., РГГРУ, 2006, С. 34-39
Влияние геоэкологических факторов на промышленную переработку техногенных золотосодержащих минеральных образований
2006 | Հոդված/Article
Тезисы докладов международной конференции «Наука и новейшие технологии при освоении месторождений полезных ископаемых в начале XXI века» М., МГГУ-РГГРУ, 2006, с. 56-61
Оценка уровня геоэкологической опасности отвалов хвостов обогащения ЗИФ AGRC
2006 | Հոդված/Article
Тезисы докладов международной конференции «Наука и новейшие технологии при освоении месторождений полезных ископаемых в начале XXI века» М., МГГУ-РГГРУ, 2006, с. 29-35
Особенности распределения содержания золота во всем объеме хвостохранилище АрЗИФ по компьютерной программе GST
2006 | Հոդված/Article
Научно-практической конференции «Прогноз, поиски, оценка рудных и нерудных месторождений на основе их моделей – достижения и перспективы». М., ЦНИГРИ, 2006, с. 44-49
Результаты моделирования формирования техногенного месторождения золота по программе «Geosoft»
2006 | Թեզիս/Thesis
Тезисы доклада на VII международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50-летию Якутского государственного университета им. М.К. Амосова. Нерюнгри, 2006, с. 23-30
Техногенные золотосодержащие объекты Армении и перспективы их промышленного освоения
2004 | Հոդված/Article
В сб. «Молодые наукам о Земле», М., МГГРУ, 2004, с. 23-27