Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Տաթևիկ Վիլենի Սաֆարյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, բակալավր, ջրաօդերևութաբանություն
2004 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, մագիստրոս, աշխարհագրություն
2007 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2006 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, լաբորանտ,
2016 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ասիստենտ

Գիտաժողովներ
Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրված 1988 թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, 4-5 դեկտեմբեր, 2008 թ.
«Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինար՛», 21-22 մարտ, 2014, Երևան, Հայաստան

Ատենախոսության թեման
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը
Анализ и оценка факторов формирования речного стока Нагорно-Карабахской республики.

Գիտական հետաքրքրության ոլորտները
քարտեզագրություն, գեոմորֆոլոգիա, հնեաշխարհագրություն, երկրագիտություն, IT տեխոնոլոգիաները բնական գիտություններում

Դասավանդվող առարկաներ
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
Լանդշաֆտային էկոլոգիա
Կենսաաշխ
Աշխարհագրության հիմունքներ

Վարում է հետևյալ առարկաներից սեմիար և գործնական պարապմունքներ
Երկրագիտություն
Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft office-Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Adobe Photoshop, AutoCad

tatevik.safaryan@ysu.am

Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա
2014 | Հոդված/Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64
Սաֆարյան Տ. Վ. , Սաֆարյան Վ. Ս.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրամատակարարման նպատակով հունատակային հոսքի օգտագործման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 45-47
Հողաբուսական ծածկույթի դերը ԼՂՀ գետային հոսքի ձևավորման գործում
2014 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2014թ, N1-2, էջ 126-131
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162
Սաֆարյան Վ. Ս., Սաֆարյան Տ. Վ.
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքի ժամանակակից ջրագրական ցանցի ձևավորման մասին
2008 | Հոդված/Article
Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը: Պրոֆ. Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխ. ժողովածու: Երևան, 2008, էջ 79-81
Սաֆարյան Վ. Ս., Սաֆարյան Տ. Վ.
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքի հորիզոնական և խորքային մասնատվածության մասին
2008 | Հոդված/Article
Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը: Պրոֆ. Վ. Ա. Ավետիսյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխ. ժողովածու: Երևան, 2008 էջ 82-86
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրամատակարարման պայմանները
2007 | Հոդված/Article
Материалы конференция (Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско-Гималайского пояса), посвященная 90-летию со дня рождения профессора С.П.Бальяна, 25-28 апреля. Ереван, 2007, стр. 366-370
Սաֆարյան Վ. Ս., Սաֆարյան Տ. Վ.
ԼՂՀ ռելիեֆի գյուղատնտեսական գնահատումը
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում Ներկան և ապագան (ՀԱԸ հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2006, էջ 303-308