Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Տիրուհի Գառնիկի Մկրտչյան

Ասիստենտ | Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ
1998 - 2000 թթ. Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
Գիտական թեզ «Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ», ԵՊՀ 2020:

Աշխատանքային փորձ
2019 թվականից Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Ասիստենտ
2002-2019 թվականը Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Դասախոս:

Դասավանդվող առարկաներ
Հիդրոերկրաբանություն, հիդրոերկրաքիմիա

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Հիդրոերկրաբանական արդի խնդիրներ, ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tiruhi@ysu.am
(+374 10) 57-68-38

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165
|
А. О. Агинян, Т. Г. Мкртчян
Определение размеров зон санитарной охраны водозаборов пресных подзенмых вод вулканических областей (на примере некоторых водозаборов, эксплуатируемых для водоснабжения города Ереван
2017 | Հոդված/Article
Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2017, N2 (6), 5 стр.
|
Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբնապահպանական վիճակի գնահատումը և շրջանացումը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 34-38
|
Հիդրոերկրաբանական եռաչափ մոդելավորման սկզբունքները և նրա կիրառումը Երևանի գոգավորության օրինակով
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #3, էջ 15-19
|
Երևան քաղաքի երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունը տեխնածին գործոնների հետևանքով
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 27-32
|
Գավառ քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման համար օգտագործվող ջրաղբյուրների բնական պաշտպանվածության գնահատումը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 19-25
|
Влияние состояния дренажных сетей на минерализацию воды (Դրենաժային ցանցերի վիճակի ազդեցությունը ջրերի հանքայնացման վրա)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 118-123 (ռուսերեն)
|