Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Թրահել Գերասիմի Վարդանյան

Պրոֆեսոր | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետ
1985 - 1987 թթ. ԵՊՀ ՀՄ ֆակուլտետ, էքսկուրսավարի բաժին

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի վարիչ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր (Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում, 2013 թ., Երևան)
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը, 1995 թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Պրոֆեսոր (2014 թ., Երևան)
Դոցենտ (2004 թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2009 թ-ից մինչև օրս, ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության (ամբիոնի վարիչ)
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի (դոցենտ)
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետի (դեկանի տեղակալ)
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի (դասախոս)
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ջրաբանության և քարտեզագրության ամբիոնի (ասիստենտ)
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ, ջրաբանության և քարտեզագրության ամբիոնի (լաբորանտ)
1988 - 1989 թթ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության (ինժեներ)
1993 - 2008 թթ. Երևանի «Քվանտ» վարժարանի աշխարհագրության ամբիոնի վարիչ (համատեղության կարգով)
1980 - 1982 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ բանակում

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության մոդելավորում, գետերի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսների օգտագործում և պահպանում, կլիմայի գլոբալ փոփոխություն, գեոէկոլոգիա:

Դասավանդվող դասընթացները
Ջրաբանություն
Աշխարհագրական կանխատեսման հիմունքներ
Աշխարհագրության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներ
Ջրաօդերևութաբանական դիտարկումների վիճակագրական մշակման և վերլուծման մեթոդներ
Գետային հոսք և ջրաբանական հաշվարկներ
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Հայաստանի ջրաբանություն
Ջրաօդերևութաբանության արդի հիմնախնդիրներ
ՀՀ ջրակլիմայական գլոբալ փոփոխություններ
Կլիմայի փոփոխություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
Գիտահետազոտական թեմաներ
2011 - 2013 թթ. «Դաստակերտի պղնձամոլիբդենի, Մեղրու ոսկու, Հրազդանի երկաթի հանքավայրերի շահագործման ջրակլիմայական հետազոտությունը և հաշվարկը» (թեմայի ղեկավար)
2010 թ. «Նոր կառուցվող Հայկական ԱԷԿ-ի էներգոբլոկի հովացման համար մատակարարվող ջրի ջրաբանական հետազոտությունը և հաշվարկը» (թեմայի ղեկավար)
2008 - 2010 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների խոցելիության գնահատումը և ջրային օբյեկտների հարմարվողականության ուղիների մշակումը կլիմայի գլոբալ տաքացման դեպքում» (թեմայի ղեկավար)
1997 - 2002 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության չուսումնասիրված փոքր գետերի ջրային ռեսուրսների և ջրաէներգետիկ պոտենցիալի որոշումը» (թեմայի ղեկավար)
1989 - 1994 թթ. «Սյունիք-Զանգեզուրի մարզի ջրային ռեսուրսների որոշումը և դրանց կարճաժամկետ և երկարաժամկետ օգտագործման քաղաքականության մշակումը» (հետազոտող)
Դրամաշնորհներ
2002 թ-ին Անհատական հետազոտական դրամաշնորհ ՄակԱրտուր Միջազգային հիմնադրամի կողմից «Գետային հոսքի դինամիկ փոփոխությունները 20-րդ դարում և դրա գնահատումը կլիմայի գլոբալ տաքացման պայմաններում» գիտական թեմայի կատարման համար:
2007 թ-ին Դրամաշնորհ ՆԱՏՕ-ի կողմից «Բնական աղետները և ջրի անվտանգությունը. ռիսկի գնահատումը, արագ արձագանքումը և շրջակա միջավայրի կառավարումը» թեմայով Երևանում Միջազգային գիտական սեմինար անցկացնելու համար:
2010 թ-ին Դրամաշնորհ CRDF-ի կողմից «Նոր մագիստրական ծրագրի զարգացումը. կլիմայի փոփոխությունը և կայուն զարգացումը Հարավային Կովկասի օրինակով» նախագծի համար:
Պատվոգրեր
2009 թ. և 2014թ. ԵՊՀ պատվոգիր

Անդամակցությունը գիտական և հասարակական կազմակերպությունների
2000 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի խորհուրդի (անդամ)
1997 - 2000 թթ., 2008 թից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդի (նախագահ)
1999 թ-ից Հայհիդրոմետ վարչության գիտատեխնիկական խորհուրդի (անդամ)
2011 թ-ից ԵՊՀ-ում գործող «Երկրագիտություն» մասնագիտության գծով 005 մասնագիտական խորհուրդի (անդամ)
2007 թ-ից Հողի և ջրի պահպանության համաշխարհային ասոցիացիայի (անդամ)
2004 թ-ից Միջազգային աշխարհագրական միության ջրաբանական հանձնաժողովի վարչության անդամ, ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրների աշխատանքնեերի համակարգող
2003 թ-ից «Ջրային, կլիմայական և ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն» ՀԿ (նախագահ, հիմնադիր)
1999 թ-ից Հայ Ջրաբանների ընկերակցության (անդամ)
2000 թ-ից Շրջակա միջավայրի պատմության Եվրոպական Ընկերություն (անդամ)
2002 թ-ից Միջազգային աշխարհագրական միության հողերի դեգրադացիայի և անապատացման հանձնաժողովի (անդամ)
2005 թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն(բավարար), գերմաներեն(բավարար),

Համակարգչային ունակություններ
Microsoft Word; Excel; Access; Power Point; Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD

tvardanian@ysu.am
(+374 -060) 71-04-49

Ձմեռային շրջանի մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափություններն Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 94-101
|
Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների գեղագիտական գրավչության աստիճանի գնահատում (Սյունիքի մարզի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 44-49
|
Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդի վիճակը, աղտոտվածությունը և պահպանման գերակա խնդիրները Դեբեդի գետավազանային համակարգում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 188-196 |
|
Trahel Vardanian , Kolja Thestorf, Hilmar Schrödera, Hrachuhi Galstyan
Soil variability and soil erosion on the south-eastern slopes of mt. Aragats
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, 2018, էջ 250-255
|
Վարդանյան Թ. , Հովհաննիսյան Ն.
Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը վեգետացիոն ժամանակահատվածի օդի ջերմաստիճանների և տեղումների փոփոխության հետ (Արարատյան դաշտի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 50-55
|
Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17
|
Աշխարհագրությունը և արդի մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութ: 2018թ․, 3-7 էջ
|
Ն. Բ. Զաքարյան, Թ. Գ. Վարդանյան , Հ. Ա. Մելքոնյան
Մարդու առողջության վրա ազդող բիոկլիմայական ինդեքսների գնահատումը Երևան քաղաքում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 102-108
|
Закономерности пространственно-временного распределения радиационного баланса земной поверхности в республике Армения
2017 | Թեզիս/Thesis
МСАРД –2017. стр. 159-160
|
Regularities of spatiotemporal distribution of the radiation balance of the Earth surface in the republic of Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
МСАРД-2017. стр. 160-161
|
Galstyan Hrachuhi, Vardanyan Trahel
The correlation connections between air temperature and precipitation changes in armenia on the context of climate change
2017 | Թեզիս/Thesis
Present Environment and sustainable development. 2017, p. 30
|
Особенности проявления экстремальных максимальных расходов воды рек в контексте глобального изменения климата на примере рек Армении
2017 | Հոդված/Article
Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2017, № 46, стр. 43-50
|
Глобальное изменение климата и водное хозяйство Армении
2017 | Հոդված/Article
Вестник Тверского государственного университета. 2017, 1, стр. 20-36
|
The dynamics of average annual air temperature changes in the Republic of Armenia (Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանների փոփոխությունների դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 68-71
|
The Formation of the Characteristics of Floods in the Rivers in the Context of Global Climate Change
2016 | Թեզիս/Thesis
11th International Conference of the African Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE 2016). p. 196
|
Թ. Գ. Վարդանյան , Ն.Ա. Հայրապետյան
ՀՀ գետերի անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության վերլուծումը և գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 20-26
|
Գետերի էքստրեմալ ելքերի դրսևորման առանձնահատկությունները կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 47-53
|
ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի բացարձակ առավելագույն ելքերի ռիսկի գնահատումը
2014 | Հոդված/Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, 2014, էջ 77-83
Степень риска уязвимости минимального стока некоторых рек бассейна реки Аракс на территории Республики Армения при глобальном изменении климата
2014 | Հոդված/Article
В кн.: Человек виртуальный: новые горизонты. Материалы международной научно-практической конференции. Рубежное-Луганск-Донецк-Харьков-Киев-Житомир-Новочеркасск-Баку-Ниш-Зелена Гура, 2014. с.189-197
Արփա գետի ավազանի էքստրեմալ հոսքերի ձևավորման առանձնահատկությունները և փոփոխությունների դինամիկան
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 32-37
|
Special Aspects of Vulnerability of Mountain River Flows and its Reflections under Climate Change Conditions (Using the Example of the Republic of Armenia)
2013 | Հոդված/Article
In: Materials of International Conference “Mountain Hazards 2013” Natural Hazards, Climate Change and Water in Mountain Areas., Bishkek, Kyrgyzstan, 2013, pp. 50-51
Սյունիքի մարզի մթնոլորտային տեղումների գնահատումը և տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 19-27
|
On Some Issues of the Anthropogenic Transformation of Water Ecosystems (Case Study of Lake Sevan)
2012 | Հոդված/Article
Chapter 29 in: National Security and Human Health Implications of Climate Change. Edited by H. J. S. Fernando, Z. B. Klaic, J. L. McCulley. NATO Science for Peace Security Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2012, pp. 325-336
Մոդելավորումն աշխարհագրությունում` գիտության ճյուղի կիրառական կառուցողական ներուժի կրող
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #3(226) էջ.27-31
|
Экологическое состояние поверхностных вод бассейна реки Севджур
2011 | Հոդված/Article
В кн.: Стимулирование потенциала общества, науки и неправительственных организаций к сохранению биоразнообразия и охраны окружающей среды. Сборник тезисов докладов Международной конференции, Душанбе, Таджикистан, 2011, с. 16-18
О некоторых вопросах рационального использования и охраны водных ресурсов р. Севджур
2011 | Հոդված/Article
В кн.: Достижения науки и передовые технологии по восстановлению засоленных земель и улучшению эксплуатации ирригационных сооружений. Материалы Международной научной конференции, Ашгабад, Туркменистан, 2011, с. 28, 190, 319-321
Սևանա լճի ավազանի գետային հոսքի ձևավորման և ներտարեկան բաշխման առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը (Լ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը): Եր. 2011, 211-223
Վ. Գ. Մարգարյան, Թ. Գ. Վարդանյան
Մարմարիկ գետի ջրառատ սեզոնի հոսքի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 30-39
|
Սևանա լճի ավազանի համեմատաբար խոշոր գետերի ձմեռային սակավաջուր հոսքի փոփոխությունը
2010 | Հոդված/Article
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, գիտական հոդվածներ, էջ 109-117
Աշխարհագրություն - 11
2010 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
Աշխարհագրություն - 10
2010 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ
Սևանա լճի ավազանի գետային հոսքի երկարաժամկետ կանխատեսման մեթոդիկան
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 31-39
|
Critical changes of the ecosystems in southern Caucasus
2009 | Հոդված/Article
The International Internet Conference "Crotical ecoregions:modern conditions, problems and ways of their decisions", Tbilis, 2009, Page 7-14
Прогностические оценки стока рек бассейна озера Севан при разных сценариях изменения климата
2009 | Հոդված/Article
В кн.: Современные проблемы климатологии. Материалы Всероссийской конференции, посвященной 100-летию профессора О. А. Дроздова, Санкт-Петербург, Россия, 2009, с. 47-48
The hydro-chemical changes of lake sevan water after the artificial lowering of the water level
2009 | Հոդված/Article
In: The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development. Edited By Ali Mufit Bahadir, Gheorghe Duca. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2009, pp. 77-84
Water Disasters in the Territory of Armenia
2009 | Հոդված/Article
In: Threats to Global Water Security. Edited by J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian. NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2009, pp. 215-224
Threats to Global Water Security
2009 | Հոդված/Article
Proceedings book
Edited by J. Anthony A. Jones, Trahel G. Vardanian, Christina Hakopian, NATO Science for Peace and Security Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2009, 400 p.
The Issues of Transboundary Rivers in South Caucasus at the End of the 20th and Beginning of the 21st Centuries
2008 | Գիրք/Book
In: Rescue of Sturgeon Species by means of Transboundary Integrated Water Management in the Ural River Basin. Edited by V. Lagutov. NATO Security through Science Series - C: Environmental Security, The Netherlands: Springer, 2008, pp. 53-58
Оценка внутригодового хода изменчивости стока воды некоторых рек Армении
2008 | Հոդված/Article
Труды Института Гидрометеорологии Грузии. Том N 115. Материалы международной конференции, посвященной Международному Году Планеты Земля “Климат, природные ресурсы, стихийные катастрофы на Южном Кавказе”, Тбилиси, Грузия, 2008, с. 246-254
И. В.Бондырев, И. В.Бондырев, З.Х.Сепертеладзе, Э.Д.Церетели, Б.А.Будагов, Р.М.Мамедов, М.А.Мусеибов, О.А.Джугарян, Т.Г.Варданян , Н. И.Зазанашвили, А.С.Бальян
Антропогенная трансформация природной среды Южного Кавказа
2008 | Գիրք/Book
Тбилиси-Баку-Ереван, 2008, с. 462
Runoff peculiarities of rivers with underground alimentation (case study of Armenia)
2008 | Հոդված/Article
In: Building Together Our Territories. Abstracts of the 31st International Geographical Congress. Tunis, Tunisia, 2008, pp.399-400
The technogene changes of water component of the environment in the republic of Armenia (RA)
2007 | Հոդված/Article
In: Environmental Change and Rational Water Use. Edited by Olga E. Scarpati and J.A.A.Jones, eds., Buenos Aires, Argentina, 2007, pp. 389-396
Will the Present-Day Scientific Approaches Enable to Forecast Natural Disasters?
2007 | Հոդված/Article
In: Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector. Edited by Ognyan Kounchev, Rene Willems, Velizar Shalamanov and Tsvetomir Tsachev. NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington, DC: IOS Press, vol.12, 2007, pp. 267-273
The transformation of longitudinal profile of rivers under the impact of anthropogenic changes in the river-mouths (the case study of the rivers of lake Sevan Basin)
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the Tenth International Symposium on River Sedimentation (10-th ISRS), Moscow, Russia, 2007, pp. 410-417
Особенности изменений годового стока рек Армении
2007 | Հոդված/Article
География и природные ресурсы (научный журнал Сибирского отделения РАН), N 2, Иркутск, 2007, с. 169-177
The ecological monitoring of pollution and modeling of hydroecosystems
2007 | Հոդված/Article
In: Water Supply in Emergency Situations. Edited by Y. Sharan et al. NATO Security through Science Series - C: Environmental Security, Netherlands: Springer, 2007, pp. 101-104
Forecasting river runoff under various global warming scenarios: a case study in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Chapter 15 in: Managing Water Resources in a Changing Physical and Social Environment
Edited by Peter J. Robinson, Tony Jones and Ming-ko Woo. Home of Geography: Societa Geografica Italiana, Rome, 2007, pp. 151-163
Trahel Vardanyan , Peter Robinson
Lake Sevan: The loss and restoration of the “pearl of Armenia”
2007 | Հոդված/Article
Chapter 8 in: Managing Water Resources in a Changing Physical and Social Environment. Edited by Peter J. Robinson, Tony Jones and Ming-ko Woo. Home of Geography: Societa Geografica Italiana, Rome, 2007, pp. 67-77
Исследование минерализации и качества речных вод Армении
2007 | Հոդված/Article
В кн.: Горизонты географии Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Западно-Казахстанского географического общества, Уральск, Казахстан, 2007, с. 45-48
Методы расчета восстановления естественного стока река (Գետերի բնական հոսքի վերականգնման հաշվարկի մեթոդները)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 124-130
|
Сток рек Армении и оценка его изменения при глобальном потеплении климата
2006 | Գիրք/Book
Ереван: Изд-во Ереванского университета, 2006, 176 с
Динамика изменений меженного стока рек Армении
2006 | Հոդված/Article
В кн.: Географическая наука в Армении: настоящее и будущее. Материалы научной конференции, посвященной 70-летию основания Армянского Географического Общества, Ереван: Изд-во Ереванского университета, 2006, с. 209-213
The Anthropogenic Changes of Water Resources in the Republic of Armenia in XX Century
2005 | Գիրք/Book
In: Lucrarile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir 100 de Ani de Invatamant Geografic Iesean. NR.25, Lasi, Romania, 2005, pp.195-202
The Application of Mathematical Methods for Flood Forecasting
2005 | Հոդված/Article
In: Transboundary Floods: Reducing Risks and Enhancing Security through Improved Flood Management Planning. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, Oradea, Romania, 2005, pp. 250-257
Рациональное использование и охрана водных ресурсов в изменяющейся окружающей среде
2004 | Գիրք/Book
Ереван, Армения, 2004, Том 2, 235 с.
Changes in the Runoff of Several High-Mountain Rivers in Armenia and Evaluation of the Runoff Vulnerability under Conditions of Global Warming
2004 | Հոդված/Article
In: The Rational Use and Conservation of Water Resources in a Changing Environment. Edited by J. A. A. Jones & T. G. Vardanian, Volume 1, Yerevan: Yerevan State University Press, Armenia, 2004, pp. 200-208
T. G. Vardanian , G. L. Grigolia, D. N. Kereselidze, M. A. Mamedov
On Some Issues of the Rational Use and Conservation of Water Resources in South Caucasus
2004 | Հոդված/Article
In: The Rational Use and Conservation of Water Resources in a Changing Environment. Edited by J. A. A. Jones & T. G. Vardanian, Volume 1, Yerevan: Yerevan State University Press, Armenia, 2004, pp. 229-234
О некоторых вопросах восстановления естественного стока рек
2004 | Հոդված/Article
Тезисы докладов VI Всероссийского гидрологического съезда. Секция 3. Водный баланс, ресурсы поверхностных и подземных вод, гидрологические последствия хозяйственной деятельности и изменений климата; уязвимость и адаптация социально-экономической сферы, Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, Россия, 2004, с. 151-153
The Minimal Runoff of River Waters as an Indicator of Evaluation of Hydroecological Risk
2004 | Հոդված/Article
In: Monitoring of Migration and Accumulation of Radionuclides in Component of Natural Ecosystems, Dushanbe, Tajikistan, 2004, pp. 36-40
A. A. Jones, T. G. Vardanian
The Rational Use and Conservation of Water Resources in a Changing Environment
2004 | Գիրք/Book
Yerevan: Yerevan State University Press, Armenia, 2004, Volume 1, 273 p.
Антропогенные изменения уровня воды озера Севан и их влияние на устья впадающих в озеро рек
2004 | Գիրք/Book
В кн.: Динамика и термика рек, водохранилищ и прибрежной зоны морей. Труды VI конференции, Москва, Россия, 2004, с. 511-514
Прогнозирование и оценка степени уязвимости речного стока в Республике Армения в условиях глобального потепления климата
2003 | Հոդված/Article
Научно-практический журнал "Вода и водоочистительные технологии", N 4 (8), 2003, с. 39-42
Проблемы водных ресурсов Южного Кавказа в конце 20-го и на пороге 21-го века
2003 | Հոդված/Article
Кавказский Географический Журнал, N 2, Тбилиси, Грузия, 2003, с. 28-29
The Qualitative Changes of River Waters and Their Significance in the Emergence of Water Hunger
2002 | Հոդված/Article
In: Advances and Prospects of Ecological Chemistry. Proceedings of the Second International Conference on Ecological Chemistry, Chisinau, Moldova, 2002, pp. 167-170
On the Ecological Monitoring of Pollution of Waters Resources in Armenia
2001 | Հոդված/Article
Proceedings of the I International Conference on Ecology and Environmental Management in Caucasus, Tbilisi, Georgia, 2001, pp. 95-98
The Role of River Runoff in Landscape Protection under the Conditions of the Global Changes of Climate
2001 | Հոդված/Article
In: CONGEO’01 on Nature and Society in Regional Context. Proceedings of the International Geographical Conference, Brno, Chekhia, 2001, pp.156-159
Оценка экологического риска речного стока аридных горных регионов в условиях глобального изменения климата
2001 | Հոդված/Article
В кн.: Стратегия и методы оценки экологического риска аридных и горных территорий. Материалы Международного симпозиума, Алматы, Казахстан, 2001, с. 26-29
The Evaluation of Ecological Risk and Vulnerability of Water Resources of the Arax River Basin in the Republic of Armenia (RA) in Drought Period under the Conditions of the Global Climate Change
2001 | Հոդված/Article
In: Water Problems 2001. Papers of the International Conference, Yerevan, Armenia, 2001, pp. 474-478
Գետաջրերում հանքայնացման ներտարեկան բաշխվածության մի քանի հարցերի մասին
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 153-157
|
River Runoff as an indicator of global climate change
2000 | Հոդված/Article
In: Images and Reconstructions of Weather and Climate over the Last Millennium. Papers of the International Conference, Crakow, Poland, 2000, pp. 93-98
Изменчивость минимального стока горных рек, факторы, влияющие на него и методы расчета
2000 | Հոդված/Article
В кн.: Новые подходы и методы в изучении природных и природно-хозяйственных систем. Доклады к Международной конференции, Алматы, Казахстан, 2000, с. 164-167
Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101
|
ՀՀ գետերի նվազագույն հոսքի կախումը ջրհավաք ավազանի բարձրությունից
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 101-104
|
Արգիճի գետի ձմեռային նվազագույն հոսքը և հաշվարկը
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #2, էջ 150-156
|
Հայակական ԽՍՀի տարածքի զոնայացամը ըստ գետերի սակավաջրության բնույթի
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 146-150
|
Սևանա լճի ջրի հանքայնացման և իոնական կագմի մի քանի հարցերի մասին
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 140-145
|