Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Վահագն Սոսի Մուրադյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ, 2002 - 2011 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 2011 թ

Աշխատանքային գործունեությունը
2015թ-ից մինչ օրս Դասախոս, « Աշխարհագրության» ամբիոն,
Գավառի պետական համալսարան, Բնագիտական ֆակուլտետ
2012 թ-ից մինչ օրս Ավագ գիտաշխատող, ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաների բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության» ամբիոն, ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
2011 թ-ից մինչ օրս Դասախոս,«Բնօգտագործում և բնապահպանություն» ամբիոն, ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն
2008 - 2012 թթ. Ավագ լաբորանտ ԱՏՀ և թեմատիկ քարտեզագրման բաժին, ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում, հողերի աշխարհագրություն, լանդշաֆտային-էկոլոգիա, Էկոլոգիական քարտեզագրություն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ), հեռազննման տեխնոլոգիաներ

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով)», Երևան, 2011 թ.

Ուսումնական գործունեությունը
 • Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում (Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով (աշխարհագրություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ)
 • Լանդշաֆտների գեղագիտություն և դիզայն (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Էկոլոգիական քարտեզագրություն (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)
 • Մարդկային զարգացման հիմունքներ (Սերվիս, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական փորձաքննություն և մոնիտորինգ (աշխարհագրություն, մագիստրատուրա)
 • Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի (ԱՏՀ) կիրառումը հողային ռեսուրսների կառավարման գործում (քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, մագիստրատուրա)

  Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
  2011 - 2013թթ. Հեռազննման տեխնոլոգիաների մասնգետ, ավագ գիտաշխատող, ՀՀ ԳԿՆ Գիտության Պետական Կոմիտեի “Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր” –§Հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման հեռազննման մեթոդների մշակում` Քաջարան քաղաքի օրինակով» նախագիծ:
  2011 - 2013 թթ. Տարածական տեղեկատվությա ինֆրակառուցվածքի կառավարման մասնագետ, Շվեյցարիայի Գիտության Ազգային Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում էկոլոգիական տեղեկատվության մշակման ազգային տարաբաշխված միջավայրի ստեղծում» նախագիծ:
  2011 - 2014 թթ. Գիտական աշխատանքային խմբի անդամ, Եվրոմիության 7-րդ շրջանակային ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող (FP7 - INCO - 2011 - 6) «ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի Եվրոմիության հետ համագործակցության կարողությունների հզորացում. Հայաստանի ինտեգրում եվրոպական գիտահետազոտական տարածաշրջանին» նախագիծ (EcoArm2Era).
  2011 - 2013 թթ. Ջոկատի ղեկավար, ԱՏՀ մասնագետ, Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Ծրագրերի Իրականացման Գործակալության (ԾԻԳ) պատվերով իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների մրցունակություն և կառավարում¦ նախագիծ:
  2010թ. ԱՏՀ մասնագետ, Լաբորանտ, «Նուբարաշենի թունավոր նյութերի պահեստավայրից աղտոտիչների արտահոսքի գնահատում», (ԵԱՀԿ նախագիծ)
  2008 - 2009 թթ. ԱՏՀ մասնագետ, «Սոթքի հանքավայրի և կից տարածքների էկոլոգիական ռիսկի գնահատում», («ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության, պայմանագրային նախագիծ)

  Անդամակցությունը
 • 2008 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական խորհուրդ (անդամ)
 • 2005 թ-ից Հայկական Աշխարհագրական Ընկերություն (անդամ)

 • Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների գեղագիտական գրավչության աստիճանի գնահատում (Սյունիքի մարզի օրինակով)
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 44-49
  |
  Hripsime A. Atoyan, Mariam Sargsyan, Hasmik Gevorgyan, Marko Rakovic, Igor Fadeev, Vahagn Muradyan , Ahmad Daryani, Mehdi Sharif, Sargis A. Aghayan
  Determinants of avian malaria prevalence in mountainous Transcaucasia
  2018 | Հոդված/Article
  Biologia, 2018, 73 (11), pp. 1123–1130
  V. S. Muradyan , Sh. G. Asmaryan
  Applying landscape-ecological concept and GIS modelling for assessing and mapping of ecological situation of mountainous landscapes (on the case of Syunik marz, Armenia)
  2015 | Հոդված/Article
  Geocarto International, 2015, Published online: 06 March 2015 DOI: 10.1080/10106049.2015.1013065.
  Astsatryan H., Hayrapetyan A., Narsisian V., Asmaryan Sh., Saghatelyan A., Muradyan V. , Giuliani G., Guigoz Y., Ray N.
  An interoperable cloud-based scientific GATEWAY for NDVI time series analysis
  2015 | Հոդված/Article
  Elsevier ''Computer Standards & Interfaces'', 2015, #41, pp. 79–84
  H. Astsatryan, A. Hayrapetyan, W. Narsisian, A. Saribekyan, A. Saghatelyan, Sh. Asmaryan, V. Muradyan , Y. Guigoz, G. Giuliani, N. Ray
  An Interoperable Web Portal for Parallel Geoprocessing of Satellite Image vegetation Indices
  2015 | Հոդված/Article
  Earth Science Informatics , 2015, Volume 8, Issue 2, pp. 453-460
  Saghatelyan A., Asmaryan Sh., Muradyan V. , Tepanosyan G.
  The Utility of GIS for assessing the ecological state and managing Armenia's farmlands
  2014 | Հոդված/Article
  Journal of Geological resource and engineering, 2014, Vol.2, #.4, pp.222-228
  ՀՀ էկոհամակարգերի բուսազանգվածի տարածական բաշխվածության վրա ռելիեֆի ձևաբանական տարրերի ազդեցության հետազոտումը տիեզերական լուսանկարների միջոցով
  2014 | Հոդված/Article
  Ագրոգիտություն, 2014, # 9-10, 539-544 էջ
  Кошкарев А. В., Медведев А .А., Сагателян А. К., Асмарян Ш. Г., Мурадян В. С.
  Геоэкологическое картографирование в сетевой среде.
  2014 | Հոդված/Article
  Геодезия и картография, 2014, # 6, ст. 14-19
  Asmaryan Sh. G., Muradyan V. S. , Sahakyan L. V., Saghatelyan A. K.
  Warner Timothy Development of remote sensing methods for assessing and mapping soil pollution with heavy metals
  2014 | Հոդված/Article
  Taylor & Francis, Materials of the 1st GlobalSoilMap 2014, Orleans, France, October 6-9, 2013, pp.429-433
  Muradyan V. , Asmaryan Sh., Hovhannisyan T.
  Using remote sensing technologies for the research of the transformation of ecosystems (Case study Lake Sevan basin)
  2013 | Հոդված/Article
  Earth Science and Engineering international journal, 2013 V 3, #6, 363-370
  Asmaryan Sh., Warner T., Muradyan V. , Nersisyan G.
  Mapping tree stress associated with urban pollution using the WorldView-2 Red Edge band
  2013 | Հոդված/Article
  Remote Sensing Letters, 2013, V. 4, #2, pp.200-209
  Ասմարյան Շ., Մուրադյան Վ. , Բուժդելև Վ.
  Երևան քաղաքի կանաչ գոտիների էկոլոգիական իրավիճակի գնահատում հեռազննման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ (Օղակաձև այգու և Աբովյանի անվան պուրակի օրինակով)
  2012 | Հոդված/Article
  Ագրոգիտություն, 2012, #11-12 էջ 752-755
  Ասմարյան Շ. Գ., Մուրադյան Վ.Ս.
  Հողերի էրոզիոն վտանգավորության աստիճանի գնահատում ԱՏՀ և հեռազննման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
  2012 | Հոդված/Article
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2012, #4 էջ 216-226
  Սյունիքի մարզի էկոհամակարգերի հետազոտումը բազմասպեկտրալ տիեզերական նկարների վերծանման միջոցով
  2010 | Հոդված/Article
  Ագրոգիտություն, 2010, # 3-4, 159-164 էջ
  Սյունիքի մարզի տարածքի լանդշաֆտա-էկոլոգիական շրջանացման փորձ
  2010 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 41-46
  |
  Մուրադյան Վ. Ս. , Խոյեցյան Ա. Վ. , Ասմարյան Շ. Գ., Ամիրխանյան Մ. Վ.
  Սյունիքի մարզի էկոհամակարգերի դինամիկայի հետազոտումը «Landsat»տիեզերական արբանյակային բազմասպեկտրալ նկարների միջոցով
  2009 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր, Գիտություններ Երկրի մասին, 2009, հատ. 62, # 3 էջ 56-61
  Լեռնային երկրներում հողերի էրոզիոն պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում
  2008 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 134-140
  |
  Սյունիքի մարզի անտառային էկոհամակարգի էվոլուցիան և պայմանավորող գործոնները
  2006 | Հոդված/Article
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006, # 3-4 էջ 42-49