Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Վահան Մհերի Մանուկյան

Ասիստենտ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթությունը
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` Ընդհանուր երկրաբանություն, երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման երկրաֆիզիկական մեթոդներ

Գիտական աստիճան
2016 թ. Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեմա` «Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով)», ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ՕՀՀ մոդելավորում, արդյունաբերության հանքահումքային բնագավառը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

v.manukyan@ysu.am

Оценка перспектив медно-порфирового оруденения с помощью геолого-геофизического моделирования (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացումների հեռանկարների գնահատումը երկրաբանաերկրաֆիզիկական մոդելավորման միջոցով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 30-34 (Ռուսերեն)
|
Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20
|
Использование моделей рудных полей с медно-порфировым оруденением для оценки их перспектив (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացմամբ հանքային դաշտերի մոդելների կիրառումը նրանց հեռանկարների գնահատման համար)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 (ռուսերեն)
|
Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76
Комбинированная модель Анкаванского рудного поля (Հանքավանի հանքային դաշտի համակցված մոդելը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 22-27 (ռուսերեն)
|
Физико-геологическая модель медно-порфировых месторождений (по результатам республики Армении)
2015 | Հոդված/Article
Естественные и математические науки в современном мире, 2015, 188-192 стр.
Լեջանի հանքամագմատիկ համակարգի հանքայնացման հեռանկարների շուրջ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.2(5), 104-109 էջ