Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Վահրամ Պանդուխտի Վարդանյան

Դեկանի տեղակալ | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
1997 թ-ին տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
2005 թ-ին տեխնիկական գիտությունների դոկտոր`
2009 թ-ին պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1986 թթ. ԵՊՀ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն, ինժեներ, ավագ ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1986 - 1988 թթ. Ծառայություն Խորհրդային բանակում, ոպես սպա
1988 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում ավագ լաբորանտ, ասիստենտ, դոցենտ, պրոֆեսոր, համատեղության կարգով փոխդեկան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ինժեներային երկրաֆիզիկա», «Էլեկտրահետախուզություն», «Կառուցվածքային երկրաֆիզիկայի հիմունքներ», «Էլեկտրամետրիայի հիմունքներ», «Հորատանցքերի ուսումնասիրման հատուկ մեթոդներ»,
« Ինժեներային Էլեկտրահետախուզություն»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, ճարտարագիտական, ջրաերկրաբանական հանքային, բնապահպանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն(բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 15, ՀՀ, ՌԴ, Ավստրիա, Բրազիլիա, Իտալիա, Բուլղարիա, Չինաստան, Սիրիա, Կորեյա

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ին Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գույքագրման հանձնաժողովի նախագահ
2007 թ-ին ԵՊՀ գույքագրման հանձնաժողովի անդամ

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2007 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված ֆակուլտետի դեկանի տեղակալների վերապատրաստման դասընթացներին
2009 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «համակարգչից օգտվելու հմտություններ» ծրագրի ուսուցման դասընթացներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր
2010 թ-ին Մասնակցություն ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպված «դասախոսների որակավորման բարձրացման» 100 ժամանոց դասընթաներին, ստանալով որակավորման հավաստագիր

Հեռ՝ 060 710 442, ներքին՝ 34-42

Ազատ և Վեդի գետային ավազանների ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ մեթոդով
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 1-5
|
В. Варданян , М. Григорян
Изучение ресурсов подземных вод речных бассейнов рек Азат и Веди методом ВЭЗ электроразведки
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 1-5
Использование гидрогеофизических характеристик при схематизации геофильтрационных условий вулканических областей (Ջրաերկրաֆիզիկական բնութագրերի կիրառումը հրաբխային մարզերի երկրաֆիլտրացիոն պայմանների գծագրման ժամանակ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 88-92
|
Ռադիոակտիվ դաշտի առանձնահատկությունները բնական և արհեստական ստորերկրյա դատարկություններում (ըստ Մոզրով և Արջի քարայրներում կատարված դիտարկումների տվյալների)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
Основные критерии и методика обнаружения подземных вод с помощью электроразведки (Ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման մեթոդները և հիմնական չափանիշներն էլեկտրահետախուզության միջոցով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 155-160 (ռուսերեն)
|
"Զոնդում դաշտի կայունացման" մեթոդի կիրառումը ստորերկրյա ջրերի տեղադրման խորությունը որոշելու նպատակով
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-154
|
Особенности формирования, динамики, разгрузки и водоотбора подземных вод на высоких отметках (на примере бассейна оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, դինամիկայի, բեռնաթափման և ջրառի առանձնահատկությունները բարձր նիշերում (Սևանա լճի ավազանի օրինակով))
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-15 (Ռուսերեն)
|
Решение гидрогеологических задач бассейна озера Севан по методу электроразведки (ВЭЗ)
2018 | Հոդված/Article
VIII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И ГЕОЭКОЛОГИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА». 2018, стр. 238-244
|
Վ. Պ. Վարդանյան , Վ. Դ. Անդրեասյան
Հրաբխային կառույցներում ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները ըստ երկրաֆիզիկական տվյալների (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 232-236
|
Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213
|
Распределение подземного стока водосборного бассейна озера Севан (по данным электрозондирования и бурения) (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա հոսքերի բաշխումը (հորատման և էլեկտրազոնդավորման տվյալներով))
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 79-87 (ռուսերեն)
|
Պալեոջրաերկրաբանական խնդիրների լուծումն էլեկտրահետախուզության ՈՒԷԶ եղամակով (Սևանի ջրհավաք ավազանի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
К вопросам теории современных движений земной коры
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 287-293
|
Решение геоэкологических задач гидрогеофизическими и водно-физическими параметрами
2017 | Հոդված/Article
VII Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа». 2017, стр. 276-281
Fracturing in the Effusive Formations Caused by the Own Weight of Volcanic Structures
2017 | Հոդված/Article
American Journal of Biological and Environmental Statistics. 2017, Vol. 3, No. 3, 44-48 pp.
|
Fracturing in the Effusive Formations Caused by the Own Weight of Volcanic Structures
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Atmospheric and Oceanic Sciences. 2017, 2, Issue 3, pp. 85-89
|
Geophysical research results of buried relief and distribution groundwater runoff of the Aragats massif
2017 | Հոդված/Article
Annals of Agrarian Science. 2017, 1, pp. 1-4
|
Выявление подземных стоков вулканических регионов по результатам аэрокосмической съемки (Հրաբխային գոտիներում ստորերկրյա հոսքերի հայտնաբերումն օդատիեզերական նկարահանումների արդյունքներով)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 75-80 (ռուսերեն)
|
Երկրի կեղևի և վերին թաղանթի ուսումնասիրությունն երկրաֆիզիկական դաշտերի վարիացիաների օգնությամբ
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-32
|
Подземный сток водосборного бассейна реки Ахурян (в пределах территории РА) (Ախուրյան գետի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա հոսքը (ՀՀ տարածքի սահմաներում))
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 57-60
|
Гидродинамические условия формирования и движения подземных вод вулканических регионов
2016 | Հոդված/Article
Грозненский естественнонаучный бюллетень. 2016, 3, стр. 33-39
|
Изучение ресурсов подземных вод путем комплексирования дистанционных методов (на пример Арагацского масееива)
2016 | Հոդված/Article
Материалы Всероссийской молодежной геологической конференции. «Геология, геоэкология и ресурсный потенциал Урала и сопредельных территорий» Уфа, 2016, стр. 343-346
|
Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն)
|
Оценка ресурсов подземных вод на основе результатов геофизических и гидрогеологических исследований (на примере Сюникского нагорья) (Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումն երկրաֆիզիկական և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիման վրա (Սյունիքի բարձրավանդակի օրինակով))
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 31-37
|
ՀՀ մարզերի բնական աղետների ռիսկի ինտեգրալ գնահատումը և քարտեզագրումը
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 25-30
|
Բնական և անթրոպոգեն ռադիոակտիվ աղբյուրների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վրա
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 31-36
|
“Ուրցաձոր–Գոռավան” սողանքային տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզական մեթոդով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 23-26
|
Ստորերկրյա ջրային ավազանների և հնահուների հայտնաμերում և ուսումնասիրություն (Արագածի հարավ- արևմտյան տեղամաս)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 52-55
|
Вопросы геоэкологических последствий недопустимых отборов подземных вод (на примере эксплуатации скважинных водозаборов в РА) (Երկրաէկոլոգիական հետևանքների հարցերը կախված ստորերկրյա ոչ թույլատրելի ջրառներից (ՀՀ հորատանցքային ջրառների շահագործման օրինակով))
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 16-20 (ռուսերեն)
|
Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան, Վ. Վ. Վարդանյան
Установление связей между гидрогеофизическими и водно-физическими параметрами среды в связи с решением геоэкологических задач (Միջավայրի ջրաերկրաֆիզիկական և ջրաֆիզիկական ցուցանիշների միջև կապերի որոշումը երկրաբանա-էկոլոգիական խնդիրների լուծման նպատակով)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012 #1, էջ 20-25(ռուսերեն)
|
Երևան քաղաքի երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունը տեխնածին գործոնների հետևանքով
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 27-32
|
Հեռահար օդատիեզերական մեթոդների կիրառումը հրաբխային շրջանների ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման համար
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 11-15
|
Эффективность комплексных исследований для освоения подземных вод межгорных котловин (на примере Араратской межгорной котловины) (Համալիր ուսումնասիրությունների արդյունավետու-թյունը միջլեռնային գոգավորությունների ստորերկրյա ջրերի շահագործման համար (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության օրինակով))
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 19-22 (ռուսերեն)
|
Գրավիտացիոն դաշտի ժամանակային փոփոխություն առաջացնող դաշտերը: Երկրաբանական պրոցեսների գնահատումը
2010 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը», 2010, էջ 123-125
Hydrological factor and hydraulic structures safe opereation
2009 | Հոդված/Article
Threats to global water security, NATO Science for Peace and security Series Springer Science, the Netherlands, 2009, p. 14-49
Սալերի հորիզոնական տեղաշարժերը և երկրաշարժերը
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ԼՂՀ կրթության և գիտ. Արցախի պետ. համալս. 40-ամյակ Ստեփանակերտ, 2009, 23-25 էջ
Основные принципы комплексирования дистанционных методов при изучении ресурсов подземных вод (Դիստանցիոն մեթոդների համալիր կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրման ժամանակ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն)
|
Особенности оценки естественной защищенности водоносных горизонтов (Ջրատար հորիզոնների բնական պաշտպանվածության գնահատման առանձնահատկությունները)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 142-147 (ռուսերեն)
|
Палеорельеф и оценка расходов подземных водотоков водосборного бассейна р. Селавмастара (юго-западные и южные склоны массива горы Арагац) (Սելավմաստարա գետի ջրահավաք ավազանի (Արագածի լեռնազանգվածի հարավային և հարավարևմտյան լանջերի) հնառելիեֆը և ստորերկրյա ջրահոսքերի ծախսերի գնահատումը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
Формирование и распределение подземных вод Ширакской межгорной впадины (по данным геофизических исследований)
2008 | Հոդված/Article
Сб. научн. трудов конференции “Современные проблемы геофизики и инженерной сейсмологии”, посвящ. 100-летию со дня рождения академика А. Г. Назарова. Изд. “Наука” НАА, Гюмри-2008, с. 360-364
Հրաբխածին մարզերի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Сб. научн. трудов конференции, посвящ.90-летию со дня рождения проф. В.А. Аветисяна, 27-29 октября, 2008, Ереван, с. 107-113
Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան
Комплексное исследование древней гидрографической сети водосборных бассейнов (на примере бассейна р. Касах) (Ջրհավաք ավազանների հին ջրագրական ցանցի համալիր ուսումնասիրությունները (Քասախ գետի ավազանի օրինակով))
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 124-127 (ռուսերեն)
|
К методике исследований техногенного воздействия в районах эксплуатируемых водохозяйственных обьектов
2007 | Հոդված/Article
"Безопасность труда в промышленности", N 6, 2007, Москва, с. 61-63
Les mouvements modernes de l'ecorce terestre en Armenie: etat des etudes la geographie Armenie
2007 | Հոդված/Article
Leconstruction et avenir dun pays du sud Caucase colloque organise le 20 janvier 2007 daus amphiteatre de la Societede Geographie, Paris, 2007
Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան
Исследование несоответствий современного и погребенного рельефов и уточнение границ водосборного бассейна р. Каркачун (Ժամանակակից և թաղված ռելիեֆների անհամապատասխանության ուսումնասիրությունը և Կարկաչուն գետի ջրհավաք ավազանի սահմանների ճշտումը)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 127-130 (ռուսերեն)
|
Эффективность применения геофизических методов при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач (Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 98-105 (ռուսերեն)
|
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի վրա 2002-2004 տարվա ընթացքում կատարված համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդների ուսումնասիրման արդյունքները
2006 | Հոդված/Article
Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, Երևան 2006, 149-157
Ուսումնասիրման երկրա‎ֆիզիկական մեթոդներ
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ 2006, 91 էջ
Գ. Վ. Մարկոսյան , Մ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Ս.Սարդարյան , Վ.Պ.Վարդանյան , Լ.Մ.Խաչատրյան
Դիլիջանի «Հանքային ջուր» սողանքի համալիր երկրաֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (2002 - 2004 թթ)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերը, էջ 149-157, Երևան, 2006
Վ. Պ. Վարդանյան , Ս. Ռ. Մինասյան
Հրաբխային լեռնազանգվածների պալեոռելիեֆի կառուցվածքի յուրահատկությունների մասին (Արագածի զանգվածի օրինակով)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 131-135
|
Распределение подземного стока Лорийского плато (по данным геофизических исследований) (Լոռվա սարահարթի ստորերկրյա հոսքի բաշխվածությունը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 137-140 (ռուսերեն)
|
«Ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդներ» ուսումնական պրակտիկայի մեթոդական ցուցումներ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երկրորդ բաժին «Մագնիսահետախուզություն», էջ 19-34, 2005, 91 էջ
Основные принципы комплексирования гидрогеофизических и аэрокосмических методов исследований с целью изучения ресурсов подземных вод. (Հիդրոերկրաֆիզիկական և օդատիեզերական մեթոդների համալիրի կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրության նպատակով)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 124-127 (ռուսերեն)
|
«Հանքային ջուր» սողանքի ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 116-122
|
Связь водно-физических и геоэлектрических параметров лавовых образований (Լավային առաջացումների ջրաֆիզիկական և գեոէլեկտրական չափանիշների կապը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 134-137 (ռուսերեն)
|
Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального Вулканического Нагорья Армении
2003 | Հոդված/Article
Изд. "Асогик", Ереван 2003г, с. 151
Investigation of filltering from bedrock base water reservoirs
2001 | Հոդված/Article
In materials XXIX JAHR Congress, September 17-21, 2001, Beijing, China, pp. 253-258
К вопросу формирования и методике освоения подземных вод в аридных зонах
2001 | Հոդված/Article
ж. "Агрогитутюн", N7-8, Ереван, 2001, (Материалы Международной конференции "Водные проблемы"), с. 380-382
Использование корреляционных связей при картировании подлавового рельефа вулканических областей
2001 | Հոդված/Article
Материалы Международ ной конференции «Проблемы геоморфо- логии и неотектоники», Ереван, 2001, с. 85-86
Վ. Պ. Վարդանյան , Իդրիս Ահմեդ
Основные критерии и методика обнаружения подземных вод на высоких отметках вулканических районов с использованием геофизических методов (Երկրաֆիզիկական եղանակների կիրառմամբ հրաբխածին շրջանների բարձր նիշերում ստորերկրյա ջրերի հայտնաբերման հիմնական չափանիշներն ու մեթոդիկան)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #2, էջ 112-116 (ռուսերեն)
|
Geophysical investigations of ground water in regions of recent volcanism
2000 | Հոդված/Article
31-st ISC Rio de Janeiro, August 2000, p. 264-267
Regarding correcting of water balance and underground waters distribution in volcanic areas (on the example of Aragats volcanic massif)
2000 | Հոդված/Article
ArticleInternational Symposium 2000, May Urawa, Japan, p.2
Special features of hydrogeological structure of volcanic massifs for water balance
2000 | Հոդված/Article
The 4-th International Conference on Hydroscience and Engineering September 26-29, 2000, Seoul, Korea, 1-5
Результаты гравиметрических исследований на территории Армянской АЭС за 1994-1997гг. (Հայաստանի ատոմակայանի տարածքում 1994-1997թթ. կատարված գրավիչափական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 131-132 (ռուսերեն)
|
Погребенный рельеф и распределение подземного стока массива горы Арагац (по данным геофизических исследований) (Արագածի լեռնազանգվածի հնառելիեֆը և ստորերկրյա հոսքի բաշխումը)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 98-104 (ռուսերեն)
|
Геоэлектрические критерии исследования подземных вод (на примере работ в бассейне оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման գեոէլեկտրական չափանիշները)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 121-123 (ռուսերեն)
|
Уточнение пространственного положения подземных водотоков на основании статистического анализа полевых данных (Ստորերկրյա ջրահոսքերի տարածական դիրքի ճշգրտումը դաշտային տվյալների վիճակագրական վերլուծման հիման վրա)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 88-92 (ռուսերեն)
|
Մ. Ա. Գրիգորյան , Ա. Ս. Սարդարյան , Ֆ. Ա. Ասատրյան, Ա. Ռ. Սուքիասյան, Վ. Պ. Վարդանյան , Գ. Գ. Իլիկչյան
Результаты изучения апериодических вариаций силы тяжести в Армавирском районе (Արմավիրի շրջանում ծանրության ուժի ապերիոդիկ վարիացիաների ուսումնասիրության արդյունքները)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 107-109(ռուսերեն)
|
Палеогидрогеологическое районирование территории водосборного бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրհավաք տարածքի պալեոջրաերկրաբանական շրջանացում)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|
Применение двумерного математического моделирования при исследовании глубинного стока бассейна оз. Севан (Երկչափ մաթեմատիկական մոդելավորման կիրառումը Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի խորքային հոսքի ուսումնասիրությունում)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 110-113(ռուսերեն)
|
Результаты измерений вариаций гравитационного поля на территории геодинамоческого полигона Армавир-Ташир (Արմավիր-Տաշիր փորձադաշտում կատարված գրավիտացիոն դաշտերի փոփոխությունների արդյունքները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Վ. Պ. Վարդանյան , Ա. Ս. Պռոշյան, Դ. Ա. Խաչատրյան
Հայկական ԽՍՀ Դիլիջանի շրջանի «Ֆիոլետովո» սողանքային տեղամասի կառուցվածքային առանձնահատկությունը
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 133-139 (ռուսերեն)
|
Разультаты режимных гравиметрических наблюдений на оползне “Вургун” Иджеванского района (Իջևանի շրջանի “Վուրղուն” սողանքի պարբերական գրավիմետրական դիտարկումների արդյունքները)
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 155-159 (ռուսերեն)
|
Электроразведочные исследования на одном из оползневых участков в Дилижанском районе Армянской ССР (Դիլիջանի շրջանի սողանքային մարմիններից մեկի էլեկտրահետախուզական ուսումնասիրությունները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 127-131 (ռուսերեն)
|