Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Եսթեր Սոսի Մանուկյան

Դոցենտ | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության բակալավրի աստիճան)
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Երկրաբանության ֆակուլտետ (երկրաբանության մագիստրոսի աստիճան)

Գիտական աստիճան
2014 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում
Դոցենտ 2019 թ.

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև 2015 թ. օգոստոս ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուտետի դեկանատում օպերատոր: 2015 թ-ից առ այսօր Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացները
«Ալպ - Հիմալայան գտու երկրաբանություն» (լաբորատոր), «Երկրատեկտոնիկա» (լաբորատոր), «Գեոէկոլոգիան կադաստրային գործում», «Երկրաբանություն», «Երկրաչափական նիվելիրացում» (լաբորատոր), «Գեոմորֆոլոգիա», Կադաստրային գործի ներածություն, Էկոլոգիական քարտեզագրում

Գիտական ուսումնասիրությունների շրջանակը
Կիրառական երկրաբանություն, բնական և տեխնածին գեոհամակարգեր, տեղագրական հանույթ, ճարտարագիտա - գեոդեզիական խնդիրների ուսումնասիրում

Միջազգային միջոցառումների մասնակցություն
Թվով 2 ՀՀ, ՌԴ

Հասարակական գործունեություն
Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտ. քարտուղար

Պարգևատրումներ, պատվոգրեր/
ԵՊՀ 100-ամյակի հուշադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուերեն, անգլերեն

Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191
|
Գեոմորֆոլոգիայի դաշտային պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2019 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 40 էջ
Ողջաբերդի սողանքային տարածքի ուսումնասիրությունների առկա խնդիրները
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9
|
Սողանքային երևույթների ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական մեթոդների արդյունավետ համալիրի ընտրությունը (ՁՈՐԱՀԷԿ-ի սողանքի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 160-166
|
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104
|
Подземный сток бассйна озера Севан (по данным электроразведки)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 208-213
|
Ս. Ս.Մանուկյան, Ե. Ս. Մանուկյան
Физико-геологическая модель проектируемого гидротехнического объекта как основа выбора комплекса геофизических методов исследований (Նախագծվող հիդրոտեխնիկական օբյեկտի ֆիզիկաերկրաբանական մոդելը, որպես ուսումնասիրման երկրաֆիզիկական համալիր եղանակների ընտրման հիմք)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 71-74 (ռուսերեն)
|
Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի ժամանակակից ու հնառելիեֆների կապը և ստորերկրյա ջրերի բաշխվածությունը
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 310-313
|
Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301
Характерные физико-гидрогеологические модели водосборного бассейна оз.Севан
2014 | Հոդված/Article
Երկրաբանության աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները Էդ.Խ.Խարազյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի 2012թ. նոյեմբերի 18-19, ԵՊՀ, Երևան-2014, էջ 243-247
Геолого-геофизические критерии выделения глубинных разломов на территории Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов "Геология в развивающемся мире" Пермь, 2014г, с. 242-246.
К вопросу о комплексировании палеогидрогеологических и гидрофизических методов исследований в связи с выявлением ресурсов подземных вод
2013 | Հոդված/Article
Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների առաջին միջազգային գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, (12-16 մայիսի 2013թ. ՀՀ, Ծաղկաձոր), ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն 2013, էջ 282-284.
Палеогидрогеологическое картирование геоэлектрическими методами в пределах водосборного бассейна оз.Севан.
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, N1, 2013, էջ 40-43.
ՀՀ հյուսիսի ռեգիոնալ բեկվածքների անջատումը և Սպիտակի բեկվածքային հանգույցը
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010թ., էջ 17-19
|