Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ժորա Առաքելի Աչոյան

Դոցենտ | Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1966 թ-ին Երևանի պետական համալսարան, երկրաբանական ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն

Գիտական կոչում
1979 թ-ին Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Հորիզոնական դրենաժի չորացման և աղազերծման դերը աղուտ-ալկալի հողերի իրացման դեպքում

Աշխատանքի փորձը
2003 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, դոցենտ
1980 - 2003 թթ. ՀՀ ջրային տնտեսություն` գլխավոր հիդրոերկրաբան, գլխավոր ինժեներ, տնօրեն
1983 - 1986 թթ. Կուբայի Հանրապետություն, գլխավոր հիդրոերկրաբան

Դասավանդվող առարկաները
Ջրաերկրաբանություն, մելիորատիվ ջրաոերկրաբանություն, ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդներ

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ջրաերկրաբանական արդի խնդիրներ, մելիորատիվ ջրաերկրաբանություն, ճարտարագիտական ջրաերկրաբանություն, ստորերկրյա ջրերի մոնիտորինգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Ժ. Ա. Աչոյան , Գ. Ա. Հակոբյան, Ա. Ա. Հակոբյան
Արարատյան գոգավորության վերընթաց քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների ելքերի փոփոխության գնահատումը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 35-39
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Ա. Ա. Առաքելյան, Գ. Ա. Շահնազարյան, Տ. Ն. Բոյախչյան
Արծվանիկի պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերը և դրանց արտանետման կետի տեղափոխման անհրաժեշտությունը
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 88-94
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Ա. Ա. Հակոբյան
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա բնական և տեխնածին գործոնների ազդեցության գնահատումը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 21-26
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Ռ. Պ. Շահնազարյան
Կողբ գետի միջին հոսանքի վերողողատային տարածքում ստորերկրյա ջրարբի տեղամասերի ընտրման և հնարավոր ջրահանման մասին
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 8-11
|
Դիլիջան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման նպատակով Սպիտակաջուր գետակի հովտամասերի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հնարավորությունը
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 19-24
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Վ. Հ. Հովասափյան
Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի շինարարական կառույցների հիմնատակերը, ստորերկրյա ջրերով ջրակալումից պաշտպանության միջոցառումները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 27-33
|
Оценка изменений гидродинамических условий подземных вод, обусловленных проходкой дренажной галереи, для метрополитена города Еревана(Երևանի մետրոպոլիտենի համար գետնուղային դրենաժի կառուցման հետ կապված ստորերկրյա ջրերի հիդրոդինամիկական պայմանների փոփոխության գնահատումը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 13-18 (ռուսերեն)
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Օ. Ա. Ավետիսյան
Երևանի մետրոպոլիտենի “Երիտասարդական”– “Զորավար Անդրանիկ” կայարանների մերձակա տարածքների աերացիայի զոնայի գրունտների ջրաթափանցելիությունը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 25-30
|
Երևան քաղաքի կենտրոնական մասի ստորերկրյա ջրերի բնութագիրը
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 28-34
|
Վ. Հ. Հովասափյան, Ժ. Ա. Աչոյան
Նովոսելցովոյի աղբյուրների ջրադինամիկական պայմանների հնարավոր փոփոխությունը` կապված դրանց մոտակայքում ընդերքի շահագործման հետ
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 23-26
|
Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30
|
Ժ. Ա. Աչոյան , Վ. Ժ. Աչոյան
Աղահամ ջրերի հնարավոր ներդրման պայմանները մերձակա ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի շահագործման ժամանակ (Կուբայի Հանրապետության Տրինիդադ քաղաքի օրինակով)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 17-21
|
Ս.Սարգսյան, Վ.Աչոյան
Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական դրենաժային համակարգի հաշվարկը կապված նրանց վերականգնման հետ
2009 | Հոդված/Article
ԵՃՇՊՀ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2009, էջ 13-19
Ժ.Աչոյան , Տ.Բոյախչյան
Բաղրամյանի տարածաշրջանի հիդրոերկրաբանական պայմանները և ջրամատակարարման խնդիրները համայնքներում
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Պրակ II, Ստեփանակերտ «Դիզակ պլյուս», 2009, էջ 3-5
Կողբ գետի վերողողատային տարածքի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների գնահատումը ջրամատակարարման նպատակով
2009 | Հոդված/Article
ՀՀԳՆ Ագրոգիտություն, 11-12/2009 Երևան 2009, էջ 542-545
Саркисян В., Ачоян Ж. , Саркисян С.
Проблемы захоронения промышленных сточных вод в глубинных водоносных горизонтах
2008 | Հոդված/Article
Международная научно-техническая конференция, сборник докладов, Ер. архит.-строит. гос. унив., 2008, с.266-269
Ժ.Աչոյան , Ռ.Տեր-Մինասյան, Զ.Թորոսյան
Հայաստանի Հանրապետության գետաջրերի աղտոտվածության և ինքնամաքրման գնահատումը
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հարատ., Երևան 2008, էջ 54-58
Ժ. Ա. Աչոյան , Վ. Ժ. Աչոյան, Օ. Ա. Ավետիսյան
Հորիզոնական դրենաժի հաշվարկի մի քանի հարցեր
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 136-138
|
Аветисян В.А., Ачоян Ж.А. , Аветисян О.А.
Некоторые вопросы рационального использования и охраны подземных вод Араратской равнины
2004 | Հոդված/Article
Изд. ЕГУ, т.2, Ереван 2004, с.35-38
Ачоян Ж.А. , Казарян А.А.
Влияние состояния дренажной сети на модуль стока грунтовых вод
2003 | Հոդված/Article
Изв.НАН серия тех. наук, Ереван 2003, N46, с.389-393
Влияние состояния дренажных сетей на минерализацию воды (Դրենաժային ցանցերի վիճակի ազդեցությունը ջրերի հանքայնացման վրա)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 118-123 (ռուսերեն)
|