Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հայրապետ Գևորգի Մարգարյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1973 - 1975 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ(ասպիրանտուրա, «կովկասագիտություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա` «Հյուսիսային Հայաստանը և Վրաստանը ԺԲ դարի 20-70-ական թթ.», 1979 թ., Երևանի պետական համալսարան)
Պատմական գիտությունների դոկտոր (թեմա` «Ռազմաքաղաքական տեղաշարժերը Մերձավոր Արևելքում և հայ ավատատիրական ավագանին ԺԲ դարում-ԺԴ դարի առաջին կեսում», 1996 թ., ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1983 թթ. ՀՀ Ա Արևելագիտության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
1983 - 1996 թթ. ՀՀ ԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, դոցենտ
2000 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոն, պրոֆեսոր
2007 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, Հայոց պատմության պատմագրություն, Վրաստանի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի և հարակից երկրների պատմություն և պատմագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն, գրաբար, հին վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
“Iran & the Caucasus”, International Publications of Iranian Studies, Խմբագրական խորհրդի անդամ

(+374 10) 72-84-05

Գագիկ Ա Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 28-31 էջ, 2019
Դիտարկումներ Արթիկի 1222 թ․ վիմագիր արձանագրութեան վերաբերյալ
2019 | Հոդված/Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, Ավստրիա, թիվ 1-12, 79-100 էջ, 2019
Վահան Տեր-Ղևոնդյան. Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 207-212 էջ, Հայաստան
|
Վրաստանը XIV-XV դարերում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 334-341 էջ
|
Վրաստանը XI-XIII դարերում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, 2016, II, 314-332 էջ
|
Մոնղոլների սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը և դրա հետևանքները
2014 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 281-285
Զալալ ադ - Դինի ասպատակությունները
2014 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 267-272
Զաքարյանների իշխանությունների և իշխանական նոր տների առաջացումը
2014 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 229-239
Հայկական տարածքների ազատագրումը
2014 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 219-229
Հայաստանի քաղաքական դրությունը XII դարի 20-80-ական թվականներին
2014 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմություն», ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, հատ. 2, գիրք 2, Երևան, 2014, էջ 201-211
Միջնադարեան հայ պատմագրութեան բնութագրական գծերը եւ պարբերացումը
2014 | Հոդված/Article
«Հանդէս ամսօրեայ», 2014, 1-12, էջ 271-316
Քաղաքական գործընթացները Հարավային Հայաստանում XI դարի երկրորդ կեսին և XII դարում
2014 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Գ, Երևան, 2014, էջ 3-13
Սեբեոսի Պատմության «Գերանայ դաշտ» - ի մասին
2011 | Հոդված/Article
«Վէմ», 2011, թ. 1, էջ 125-131
Օրբելյանների ծագման ավանդությունը Ստեփանոս Օրբելյանի Պատմության մեջ
2010 | Հոդված/Article
«Լևոն Խաչիկյան 90», Երևան, 2010, էջ 150-158
Կովկասեան մշակութային աշխարհը եւ մոնղոլները (Նստակեաց և քոչուորական քաղաքակրթութիւնների փոխյարաբերութիւնների հարցի շուրջ)
2010 | Հոդված/Article
«Բազմավէպ», 2010թ. 3-4, էջ 627-638
Բ. Հարությունկան, Վլ. Բարխութդարյան, Հ. Մարգարյան , Գ. Հարությունյան
Հայոց պատմություն, Միջին դարեր (դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար)
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 207 էջ
Les sources de l’histoire arménienne
2007 | Հոդված/Article
In : Arménie: La magie de l’écrit, Somogy édition d’art, Marseille, 2007, p. 145-148.
La Grande Arménie (XIIIe-XVe siècle)
2007 | Հոդված/Article
In:”Armenia sacra", Somogy édition d’art, Musée du Louvre éditions, Paris, 2007, p. 295-299.
Sahib-Divan Sams Ad-Din Muhammad Juvaini and Armenia
2006 | Հոդված/Article
In: "Iran and the Caucasus", vol. 10.2, Leiden – Boston, 2006, p. 167-180.
Ազատագրական պայքարը 5-րդ դարում, Հայաստանը 6-7-րդ դարերում
2006 | Գիրք/Book
«Հայոց պատմություն», Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006
Պայքարը արաբական խալիֆայության լծի դեմ, Հայոց եկեղեցին և աղանդավորական, ժողովրդական շարժումները 5-11-րդ դարերում, Հայ-վրացական համագործակցությունը և հայկական երկրամասերի ազատագրումը, Հայոց պետությունը Կիլիկիայում, Կիլիկյան Հայաստանը թագավորության ժամանակաշրջանում, Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական անկման սկիզբը, Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում
2006 | Գիրք/Book
Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2006
Hayrapet Margarian , Garnik Asatrian
The Muslim Community of Tiflis (8th-19th Centuries)
2004 | Հոդված/Article
In : "Iran and the Caucasus", vol. 8.1, Leiden – Boston, 2004, p. 29-48 (Coauthor:).
Ani au temps des Zak’arides (XIIIe siècle)
2001 | Հոդված/Article
In: ”Ani. Capitale de l’ Arménie en l’an mil” , Paris, 2001, p. 110-115.
Structures sociales et organisation économique d’un métropole royale
2001 | Հոդված/Article
In: ”Ani. Capitale de l’ Arménie en l’an mil” , Paris, 2001, p.130-135.
The Nomads and Ethnopolitical Realities of Transcaucasia in the 11 th -14th Centuries
2001 | Հոդված/Article
In : "Iran & the Caucasus", vol. V. Tehran, 2001, p. 75-78.
Khoshak-Khatun: An Armenian Princess in Iran
2000 | Հոդված/Article
In : "Iran & Caucasus" , vol-s III-IV. Tehran, 1999-2000, p. 157-158.
Հայկական մշակույթը (Հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի սկիզբը)
2000 | Գիրք/Book
«Հայոց պատմության հիմնահարցեր», Ուսումնական ձեռնարկ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար, Երևան, 2000թ.
Autour des hypothèses de l’origine Kurde de la maison princière arménienne des Zakarides
1997 | Հոդված/Article
In: “Iran & Caucasus”, vol. I,Tehran, 1997, p. 25-46.
Վրաստանը հնագույն ժամանակներից մինչև մ.թ. 4-րդ դարը, Վրաստանը վաղ ավատատիրական ժամանակաշրջանում, Վրաստանը զարգացած ավատատիրության ժամանակաշրջանում
1992 | Գիրք/Book
«Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն», Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի համար, Երևան, 1992
Մխիթար Անեցի, Մատեան աշխարհավէպ հանդիսրանաց
1983 | Գիրք/Book
ՀՀ ՀՀ ԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1983թ.
Հյուսիսային Հայաստանի և Վրաստանի ԺԲ դարի պատմության մի քանի հարցեր
1980 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, Երևան, 1980թ.