Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ (քննություններ՝ Քաղ. իրավունք, Քաղ. դատ.),
Դատական իրավունք և փաստաբանություն (քննություններ՝ Քաղ. դատ., Վարչական դատ.),
Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն (քննություններ՝ Սահմ. իրավունք, Միջ. իրավունք),
Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն (քննություններ՝ Քր. իրավունք, Քր. դատ.),
Համալիր (տեսագործնական) իրավական հետազոտություններ (քննություններ՝ Պետ. և իրավ. տես., Պետաիրավ. ուսմունքներ)։

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58
|
Նկատառումներ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի՝ փորձաքննություններին վերաբերող դրույթների վերաբերյալ
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 84-95 էջեր
|
Общая характеристика института подсудности и методологические проблемы правового регулирования в новом уголовно-процессуальном кодексе РА
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 68-83 էջեր
|
Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения
2021 | Հոդված/Article
Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности : материалы Всерос. науч-практ. конф. с Меж-дунар. участием (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск, 2021. – Ч. 1. – с. 15-18
|
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Եր. 2021, մարտ 1 (53), 92-97 էջերը