Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Իրավագիտություն

Բիզնես իրավունք և միջազգային արբիտրաժ
Դատական իրավունք և փաստաբանություն
Մարդու իրավունքներ և սահմանադրական արդարադատություն
Քրեական արդարադատություն և փաստաբանություն

Իրավական ուսումնասիրություններ

Մեդիա և տեղեկատվական իրավունք

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Իրավական կանխավարկածի էության շուրջ
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 4-11
|
Իրավաբանական կոնվերգենցիայի արդի միտումները (տեսաիրավական վերլուծություն)
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 12-19
|
Նորայր Ավագյան
Վարչական իրավունքի և վարչական վարույթը կարգավորող իրավունքի հարաբերակցությունը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 20-29
|
Քրիստինե Ալեքսանյան
Վարչարարության համաչափության գնահատման արդի հիմնահարցերը վարչական բողոքարկման և դատական վերանայման համատեքստում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 30-40
|
Լիլիթ Երեմյան, Տարոն Սիմոնյան
Հանրային կարգի վերապահումը որպես արբիտրաժի վճռի ճանաչումն ու կատարումը բացառող հիմք ՀՀ իրավական համակարգում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2 (93), Երևան, 2022, էջ 41-57
|