Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Աննա Ռազմիկի Մարգարյան

Դեկանի տեղակալ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2012 թ. Վերապատրաստում Ֆրայբուրգի Համեմատական և միջազգային քրեական իրավունքի Մաքս-Պլանկի ինստիտուտում
2004 թ. Վերապատրաստում Ամերիկյան Համալսարանի Վաշինգտոնի Իրավաբանական քոլեջում
2002 թ. Վերապատրաստում Հելսինկիի`ՄԱԿ-ին առընթեր Հանցավորության կանխարգելման և վերահսկողության Եվրոպական ինստիտուտում
1998 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 – 1998 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով կատարվող հանցագործությունների կրիմինալոգիական բնութագիրը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք, 2003 թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անչափահասների շեղվող վարքագիծ, հանցավորության միտումները, վիկտիմալոգիական հիմնախնդիրներ, պատժի արդյունավետություն, մարդու իրավունքներ, կոռուպցիոն հանցավորություն

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք, Համեմատական քրեական իրավունք, Վիկտիմալոգիա, Միջազգային կոնվենցիաները և ՀՀ քրեական օրենսդրությունը, Անչափահասների արդարադատություն, Մարդու իրավունքները իրավական հեռանկարում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1999 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի դասախոս
2013 թ–ից առ այսօր ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2007 թ–ից առ այսօր ԳՐԵԿՈ, փորձագետ
2010 թ-ից առ այսօր OECD՝ փորձագետ
2003 թ-ից առ այսօր Հանցավորության և քրեական արդարադատության Վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների Եվրոպական ժողովածուի ՀՀ համակարգող
2008 թ-ից առ այսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ
2016 - 2017 թթ. ՀՀ Կառավարության փորձագետ՝ ոստիկանությունում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
2016 թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փորձագետ՝ ճանապարհային ոստիկանությունումկոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման
2016 թ. ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի փորձագետ՝ անչափահասների Արդարադատության հիմնախնդիրներով
2015 - 2016 թթ. Իրավաբանների ամերիկյան ընկերակցության փորձագետ՝ Փաստաբանների վերապատրաստման
2013 - 2017 թթ. ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2012, 2015 - 2016 թթ. ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի փորձագետ՝ անչափահասների և ընտանեկան բռնության հիմնախնդիրներով
2010 թ. ՀՀ դատավորների դպրոցի դասախոս
2008 - 2010 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ հակակոռուպցիոն ծրագրի (CASALS) փորձագետ

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության որակավորման (մրցութային-ատեստավորող) հանձնաժողովի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ
Կրիմինոլոգների Եվրոպական միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
annamargaryan@ysu.am

Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Տարիքը որպես քրեական պատասխանատվության անհրաժեշտ նախադրյալ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 2 (29), էջ 44-53
|
Ընկերական միջավայրի ազդեցությունը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 320-334
|
Ընտանիքի դերը անչափահասի հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի ձևավորման գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 58-76
|
Անչափահասների շեղվող վարքագծի բնութագիրը ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 213-233
|
Անչափահասների հանցավոր կամ շեղվող վարքագծի սոցիալ-հոգեբանական և մոտիվացիոն առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 53-64
|
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|
Անչափահասների հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում (1993-2016 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 71-83
|
Անչափահասների նկատմամբ պատժի և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների նշանակման առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 55-61
|
Состояние преступности несовершенн олетних в Республике Армения (1993-2016 гг.)
2017 | Հոդված/Article
Уголовное право и криминология, Аграрное и земельное право. 2017. No 7(151), стр. 129-139
|
Уголовно-правовые аспекты наказания нeсовeршeннолeтних в Рeспубликe Армeнии
2017 | Հոդված/Article
Уголовное право и процесс, Образование и право no 10, 2017, стр. 156-165
|
Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության դրույթների արտացոլումը ՀՀ քրեական օրենսդրության մեջ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 266-280
|
Անչափահասների պատժի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 41-51
|
Juvenile Delinquency in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.229-243
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Ընտանեկան բռնությունը ՀՀ-ում. օրենսդրական կանոնակարգման որոշ հիմնախնդիրներ
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին (14 դեկտեմբերի 2012թ.), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203-213
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Հանցավորության նկատմամբ վախը և վիկտիմիզացիան Հայաստանի Հանրապետությունում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 19-41
|
Հասարակական կարծիքի հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ զեկույց
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Պրոակտիվ հասարակություն» իրավապաշտպան ՀԿ, Ասողին, 2011, 208 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Crime and punishment around the worls: Asia and Pacific Volume 3 Armenia
2010 | Հոդված/Article
Editor Doris C. Chu, Graeme R. Newman, ABC-CLIO, Oxford, England, 2010, p. 13-20
Juvenile Delinquency in Europe an Beyond (Results of the Second International Self-Report Delinquency Study: Armenia)
2010 | Հոդված/Article
Springer, London, 2010, p. 369-381
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Անչափահասների շեղվող վարքագծի և վիկտիմիզացիայի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 75-ամյակին նվիրված գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 160-172
Ա. Մարգարյան , Զ. Թոքմաջյան
Ազատազրկում թե՞ այլընտրանք. իրականություն և զարգացման հեռանկարներ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Գրական հայրենիք, 2007, 72 էջ
Հաագայի 1954թ. Մայիսի 14-ի «Զինված ընդհարման դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին» կոնվենցիայի դրույթների ամրագրումը ՀՀ քրեական օրենսգրքում
2006 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» թիվ 1-2, Երևան, 2006, էջեր 26-31
Tendenzen der Kriminalität in Armenien in der Übergangszeit
2004 | Հոդված/Article
Strafrecht and Kriminalität Entwicklungen in Mittelund Osteuropa, Bochum, 2004, p. 31-47: «Քրեական իրավունքը և հանցավորությունը. զարգացումը Միջին և Արևելյան Եվրոպայում», Բոխում, 2004, էջեր 31-47
Тенденции преступности в Армении в переходный период
2004 | Հոդված/Article
Преступность и уголовная политика в Европе, Том 1: Уголовное право и преступность (Развитие в Средней и Восточной Европе), Бохум, 2004, стр. 31-50
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի բնութագիրը
2003 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 4, Երևան, 2003 էջեր 34-42
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայի ձևավորումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի 70-ամյակին նվիրված գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2003, էջեր 249-266
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիկտիմոլոգիական ասպեկտը
2002 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2002, էջեր 55-58
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցանքներ կատարած անձանց սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը
2002 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2 (16), Երևան, 2002, էջեր 78-88
Շահադիտական-բռնի մոտիվացիայով հանցավորության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
2001 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» թիվ 4 (14), Երևան, 2001, էջեր 74-81
Կրիմինալոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա
2001 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2001