Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Դավիթ Մարատի Սերոբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2002 – 2004 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 – 2002 թթ. Մոսկվայի տնտեսագիտության պետական համալսարանի Իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1993 – 1997 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ
1985 - 1992 թթ. ՀԱՊՀ մեքենաշինության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Բաժնետոմսերի շրջանառության իրավական կարգավորումը արժեթղթերի շուկայում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Գործարարական, կորպորատիվ և պայմանագրային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, արժեթղթերի շուկա

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք, Գործարարական իրավունք, Ընտանեկան իրավունք, Կորպորատիվ իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1997 - 2001 թթ. ՀՀ Դատախազություն, ավագ քննիչ
2003 – առ այսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2016 թթ. «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ գլխավոր իրավախորհրդատու
2014 - 2016 թթ. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ իրավախորհրդատու
2014 - 2015 թթ. ԵԱՀԿ փորձագետ՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու ծրագիր
2018 – առ այսօր ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1987 - 1989 թթ.

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
d.serobyan@ysu.am

Բաժնետիրական համաձայնագիրը որպես քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 41-56
|
The Problem of Interplay of the Concepts of Economic Activity and Entrepreneurial Activity in the Light of Constitutional Amendments
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 127-137
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք
2018 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Տնտեսական և գործարարական գործունեության հարաբերակցության հիմնախնդիրը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 45-52
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք
2017 | Գիրք/Book
Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Տնտեսական գործունեության հասկացությունը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 210-230
|
Տնտեսական ընկերությունների գործարքներում շահագրգռվածություն ունեցող անձանց հարցի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2016, 4-5, էջ 48-53
Պայմանագրային կարգապահության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2014, էջ 2-14
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Բաժնետոմսի հասկացությունը և թողարկման իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Եր., 2013, թիվ 5 (166), 60-67 էջեր
Կորպորատիվ իրավահարաբերությունների մասնակիցների (բաժնետերերի) իրավունքների ծագման և իրականացման իրավական կարգավորման որոշ հիմնահարցեր
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2012 5/154 էջ 2-11:
Կորպորատիվ իրավահարաբերություններում բաժնետիրական և սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից իրավունքի չարաշահումը որպես իրավախախտման տարատեսակ
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2012, 12 (161), էջ 52-61:
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ (հոդված 31, մաս 3)
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 367-375
Պետությունը պաշտպանում է uպառողների շահերը, իրականացնում oրենքով նախատեuված միջոցառումներ` ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների որակի վերահuկողության ուղղությամբ, հոդված 31.1
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 380-388
Հոդված 33.1.
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրության Գ.Հարությունյանի և Ա.Վաղարշյանի., Եր., «Իրավունք», 2010, էջ 406-417
Գործարարական հարաբերությունների կարգավորվածությունը ՀՀ օրենսդրությամբ
2007 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու ԵՊՀ (29 նոյեմբերի 2007 թ.), էջ 82-92
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս
2007 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 154 էջ
Կորպորատիվ արժեթղթերի շրջանառության մի քանի հիմնահարցեր
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2005թ., № 1 (27) էջ 30-37
Исторические аспекты возникновения развития акционерных обществ и акций /Բաժնետիրական ընկերությունների և բաժնետոմսերի առաջացման և զարգացման պատմական ասպեկտները /
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 9-10/74-75, էջ 65-69:
Արժեթղթերի հասկացությունը և իրավական բնույթը
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 11-12/76-77 էջ 62-66
Բաժնետոմսի` որպես արժեթղթի առանձին տեսակի բնութագիրը
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2005 15-16/80-81 էջ 66-69
Акция как ценная бумага. Правовые аспекты
2005 | Հոդված/Article
Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов. ИНИОН РАН. Москва, 2002, № 5
Правовые аспекты эмиссии акций акционерными обществами
2002 | Հոդված/Article
"Современные проблемы экономики и современного управления: Сборник научных трудов"
ИНИОН РАН, Москва, 2002, № 4:
Законодательство США и ФРГ об акциях как особом типе ценных бумагах
2001 | Հոդված/Article
Аспиран и соискатель. Журнал актуальной научной информации.
Москва, 2001, № 6:
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001