Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Գրիգոր Հովհաննեսի Բեքմեզյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2005 թթ. ՈՒտրեխտի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Նեդերլանդներ Երիտասարդ իրավաբան դասախոսների վերապատրաստման Ծրագիր, Օրենք և տնտեսագիտություն
2000 թ. Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Միջազգային արբիտրաժ
1999 թ. ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Համալսարան, Բերկլի, Միջազգային առևտրային իրավունք
1999 – 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1994 – 1999 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անձի կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասի հատուցումը» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Պատճառված վնասի հատուցում, Պայմանագրային իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք,
Արտապայմանագրային պարտավորություններ,
Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 թ–ից առայսօր ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ, 2009թ․-ից դոցենտ
2019 թ-ից առայսօր ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2015 թ–ից 2019 թ․ «Բեքմեզյան» ՍՊԸ տնօրեն
2015 թ–ից 2018 թ․ Տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովի անդամ
2015 թ-ից առայսօր ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ (2019թ-ից ժամանակավորապես կասեցված է)
2015 - 2017 թթ. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.03) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
ՀՀ արդարադատության նախարարի 26.09.2013 թ. թիվ 10 հրամանով արդարադատության ոլորտում մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար պարգևատրվել է «Ներսես Շնորհալու» անվան հուշամեդալով

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)
grigorbekmezyan@ysu.am

On Some Issues Pertaining to Compensation of Non Pecuniary Damage in Civil Law of the Republic of Armenia
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 153-165
|
Անբարեխիղճ մրցակցության պատմական զարգացումը և հասկացությունը
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (81-82), Երևան, 2018, 56-62
|
Օրենք և տնտեսագիտություն
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 5-11
|
Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 26-35
|
Իրական կողմի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը՝ որպես շինծու գործարքի տեսակ
2018 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Հայաստան, 11 - 12 (233-234), 60-65 էջ, 2018
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Գիրք/Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Վնաս պատճառելուց բխող պարտավորություններ (արտապայմանագրային պարտավորություններ)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., Հայաստան, Երևան, 2017թ․, 126 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
Պատճառական կապը դելիկտային պարտավորություններում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 231-242
|
Վնաս պատճառողի գործողությունների առանձնահատկությունները դելիկտային պարտավորութուններում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 148-166
|
Գույքի օտարման պայմանագրեր
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016, 88 էջ
|
Հակաիրավական արարքը որպես արտապայմանագրային պարտավորությունների առաջացման պայման
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 60-73
|
ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ ոչ նյութական վնասի հատուցման մի շարք հարցերի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 190-206
|
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Կերակրողին կորցնելու հետևանքով պատճառված վնասի հատուցումը
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2012, թիվ 7/156, էջ 2-7
Ֆրանչայզինգի պայմանագրի դադարման առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012 թիվ 5(55), Էջ 4-18
|
Շրջապատի համար առավել վտանգի աղբյուրով պատճառված վնասի հատուցումից ազատող հանգամանքները
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 99-114:
Տուժողի մեղքը որպես վնասի հատուցման ծավալների նվազեցման պայման
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 135.3, Երևան 2011թ., էջ 42-51
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երրորդ մաս
2011 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, Խմբագիրներ` Տ.Կ. Բարսեղյան, Գ.Հ. Ղարախանյան
4-րդ հրատարակություն (լրացումներով և փոփոխություններով), Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 504 էջ:
Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասի (փոքրահասակի) պատճառած վնասի հատուցումը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 59-72
|
Արտապայմանագրային պարտավորություններ
2009 | Գիրք/Book
Եր., Երևանի պետ. համալս. հրատ, 2009թ., 268 էջ:
Քաղաքացիական իրավունք
2007 | Գիրք/Book
Երկրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., 2007
Օրենքի քննարկումը տնտեսագիտության տեսանկյունից
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի,
Երևան, թիվ 2, էջ 61-68
Ահաբեկչական գործողության արդյունքում քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտներին պատճառված վնասի հատուցման մի քանի հիմնախնդիրներ
2005 | Հոդված/Article
ԻրավագիտությանհարցերԵրևան, 2005թ., թիվ1, էջ 32-36
Իրավաբանական անձի քաղաքացու պատասխանատվությունը իր աշխատողի պատճառած վնասի համար
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005թ., թիվ 2, էջ 13-20
Անձի կյանքին կամառող ջությանը պատճառված վնասի հատուցումը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2004թ.
Շրջապատի համար առավել վտանգ ստեղծող գործունեության հասկացությունը և առավել վտանգի աղբյուրների դասակարգումը
2003 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2003-2004թթ., թիվ 7-8 (59-60), էջ 39-46
Անձի կյանքին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող պարտավորության հասկացությունը և նշանակությունը
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2002թ., թիվ 3, էջ 77-83
Տասնչորսից տասնութ տարեկան անչափահասների և անգործունակների կողմից այլ անձանց կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասի համար պատասխանատվության սուբյեկտները
2001 | Հոդված/Article
Իրավագիտությանհարցեր, Երևան, 2001թ., թիվ 2, էջ 71-79
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Ծնողների պատասխանատվությունը մինչև 14 տարեկան անչափահասների կողմից այլ անձանց կյանքին և առողջությանը պատճառված վնասի համար
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտությանհարցեր, Երևան, 2000թ., թիվ 3-4, էջ 110-114