Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Կարեն Ալբերտի Գևորգյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
2015 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Համբուրգ
2008 թ. «Դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը ուսումնական գործընթացում», Կիև
2006 - 2013 թթ. Վերապատրաստման ծրագրերի շարք Եվրոպական իրավունքի գծով (Իտալիա, Չեխիա, Ավստրիա)
2000 թ. «Մարդու իրավունքների եվրոպական իրավունք»,, վերապատ-րաստում իրավաբանական ֆակուլտետների երիտասարդ դասախոսների համար, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Բուդապեշտ դպրոցում
1999 թ. Կլինիկական իրավաբանական կրթության վերաբերյալ կոլոկվիում, Վարշավա և Կրակով
1997 թ. Վերապատրաստում Նյու Յորքի համալսարանի իրավաբանական
1996 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իրավասուբյեկտության հիմնախնդիրները», ԺԲ 00.06, Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտներին վերաբերող հիմնահարցեր, միջազգային իրավունքի աղբյուրներ, պետությունների միակողմանի իրավաբանական ակտեր

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջազգային մարդասիրական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2021 թ․ - առ այսօր ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր
2011 թ․ - առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ դոցենտ
2008 թ․ - առ այսօր Կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկրների խմբում (GRECO/ԵԽ) ՀՀ ներկայացուցիչ
2006 - 2011 թթ․ ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2006 թթ.ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1998 - 2022 թթ․ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1997 - 2000 թթ. ԵՊՀ սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս, այնուհետև` ավագ դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ 00.06) անդամ

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի (Իրավագիտություն), խմբագրական խորհրդի անդամ, Պետություն և իրավունք, գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցներին
ՀՀ իրավաբանների միություն, Միջազգային իրավունքի հայկական ընկերակցություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-55 (ներքին 12-55)
kgevorgyan@ysu.am

Concept of State Sovereignty: Modern Attitudes
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 431-448
|
Понятие государственного суверенитета: современные подходы
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողողվի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջեր 45-62
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Կ. Գևորգյան , Լ. Գևորգյան
Արտաքին ինքնորոշման իրավունքի և uti possidetis դոկտրինայի հարաբերակցությունը ժողովուրդ հասկացության բնորոշման համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Ժողովուրդների ինքնորոշման սզկբունքը և դրա իրագործման հիմնախնդիրները ժամանակակից միջազգային իրավունքում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, էջեր 55-68
Некоторые вопросы членства Республики Армения в международных организациях
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 75-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, էջեր 47-64
Некоторые вопросы дипломатическоы и консульской практики Республики Армения
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2005, էջեր 66-77
Տեղեկատվական իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ
2004 | Հոդված/Article
Երևան, 2004, 352 էջ
Международная договорная правоспособность Республики Армения
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2001, էջեր 91-106
Правовой статус Армении в составе Союза ССР
2001 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N1, Երևան 2001, էջեր 91-106
Международная правосубьектность Республики Армения (1918 - 1920 гг.)
2000 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Երևան 2000, N1-2, էջեր 42-50
Правозглашение независимости и признание Республики Армения как полноправного субьекта международного права
1998 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N3, Երևան1998, էջեր 68-71
Понятие государственного суверенитета, его внутренняя и внешняя стороны
1997 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N4, Երևան1997, էջեր 52-62