Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Լիպարիտ Ռոբերտի Մելիքջանյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Միջազգային հարաբերություններում մուրհակի կիրառման հետ կապված իրավական հիմնախնդիրները» ի.գ.թ., ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հաշվարկային պարտավորություններ, արժեթղթեր

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքացիական իրավունք
Արտասահմանյան երկրների քաղաքացիական և առևտրային իրավունք
Արժեթղթերը քաղաքացիական իրավունքում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ին Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
1998 - 2003 թթ. «Գրեյթ Արարատ» ՍՊԸ-ի իրավաբան

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 60) 71-02-52
(ներքին 12-52)

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված սերվիտուտի տեսակները
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 166-175
|
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Արժեթղթերի բնութագրիչ հատկանիշները
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2012, թիվ 1-2(55-56), էջ 19-25
|
Ռիսկերի բաշխումը արժեթղթերով գործարքներ կատարելիս
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 3(53), էջ 8-10
|
Մուրհակի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2009, 160 էջ
Մուրհակի հասկացությունը
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 3, էջեր 61-671:
Մուրհակի ծագման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2003, թիվ 2-3, էջեր 56-64
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Մուրհակի ծագումը և զարգացումը (պատմաիրավական հետազոտություն)
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2000, թիվ 3-4, էջեր 94-98