Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Սամվել Աղվանի Դիլբանդյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ,
1991 - 1995 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն

Գիտական աստիճան
1995 թ. Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա «Տուժողի իրավունքների եւ օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում», - ԲՈՀ-ի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2011թ. Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, թեմա «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում», - ԲՈՀ-ի իրավաբանական գիտությունների գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ
2006 թ. քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
1996 - 2000 թթ. քրեական դատավարության եւ կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,

Կարդացվող դասընթացներ
«ՀՀ քրեական դատավարություն», «Փաստաբանական գործունեությունը քրեական դատավարությունում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում,

Լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ,
«Պետություն եւ իրավունք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի նախագահի տեղակալ

(+374 60) 71-02-47 (ներքին 12-47)

Вопросы реализации права на встречный опрос (конфронтации) в уголовном судопроизводстве Республики Армения
2021 | Հոդված/Article
Контроль над преступностью и обеспечение прав личности как приоритеты современной уголовно-процессуальной политики, сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках Саратовского международного юридического форума, посвященного 90-летнему юбилею Саратовской государственной юридической академии (8 июня 2021 г., Саратов) / [под ред. Н. С. Мановой], Саратовская государственная юридическая академия, Саратов: Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2021, стр. 43-46
|
Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения
2021 | Հոդված/Article
Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности : материалы Всерос. науч-практ. конф. с Меж-дунар. участием (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск, 2021. – Ч. 1. – с. 15-18
|
Համագործակցության վարույթի իրավական կարգավորման որոշ հարցերը՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 35-42 էջեր
|
Գաղտնի քննչական գործողությունների դատավարական բնույթը և նշանակությունն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 246-256
|
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, 2019
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն. Հատուկ մաս / 4-րդ հրատարակություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 960 էջ, 2019
Пути развития досудебного производства уголовного процесса Республики Армения
2019 | Հոդված/Article
Защита прав человека в периоды внешнеполитической З402 напряженности : материалы Междунар. науч-практ. конф. (Саранск, 19 апр. 2019 г.) : в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПАМинюста России). –Саранск, 2019. –Ч. 1., стр 62-67
|
Նախաքննության տվյալների հրապարակման անթույլատրելիությունը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 386-395
|
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առաձնահատկությունները նախաքննության ավարտման փուլում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 63-72
|
Անչափահաս տուժողի իրավունակության և գործունակության կարգավորումը քրեական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 2 (26), էջ 36-44
|
Քրեադատավարական օրենքի էական խախտումը որպես դատական ակտի բեկանման հիմք
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 262-275
|
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ
Վճռաբեկ բողոքարկման սուբյեկտները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 54-70
|
Անմեղության կանխավարկածը և ապացուցման պարտականությունը քրեական դատավարությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 434-445
|
Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը որպես քրեական դատավարության սահմանադրաիրավական հիմք
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 76-84
|
Սամվել Դիլբանդյան , Նարեկ Մինասյան
Որպես մեղադրյալ ներգրավելու ինստիտուտի որոշ հիմնահարցեր
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 65-75
|
Սամվել Դիլբանդյան , Նելլի Աղաբաբյան
Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի կարճման և քրեական հետապնդման դադարեցման որոշ հարցեր
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 31-42
|
Մի քանի նկատառումներ նախաքննության ժամկետների երկարացման իրավական կարգավորման վերաբերյալ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 35-39
|
Նախնական դատալսումներն ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 160-173
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Role of Judicial Supervision over the Pre-Trial Proceedings in Ensuring Person’s Rights and Freedoms
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 321-338
|
Հայաստանի Հանրապետության դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2014 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Վերահրատարակումներով, 5-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2005թ., 2-րդ հրատ.` 2006թ., 3-րդ հրատ.` 2007, 4-րդ հրատ.` 2008թ., 5-րդ հրատ.` 2009թ., 5-րդ հրատ.` 2014թ.): Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան: Երևան, 6-րդ հրատ., Տիգրան Մեծ., 2014, 384 էջ
Ձերբակալաված անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության ապահովման երաշխիքները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 16-25
|
Հանրայնության սկզբունքի տեղը և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2013, No1(59) էջ 4-18
|
Անչափահաս կասկածյալների և մեղադրյալների նկատմամբ դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան,2013, No 2-3(60-61) էջ10-16
|
Հարցաքննության առանձնահատկությունները քրեական դատավարության դատական քննության փուլում
2013 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին/ ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան. – Եր.:ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 159-170:
Обеспечение прав и законныx интересов личности в досудебном производстве уголовного процесса России и Республики Армения (сравнительно-правовой анализ)
2012 | Գիրք/Book
М., Юрлитинформ, 2012. 360 с.
Эффективность судебного контроля над досудебным производством в уголовном процессе Республики Армения
2012 | Հոդված/Article
Законность и правопорядок на современном этапе развития общества, сб. материалов Международной научнопрактической конференции 17 апреля 2012 г. Краснодарский ЦНТИ, 2012. том 2. 325, с. 234-240:
Участие защитника по делам несовершеннолетних в уголовном процессе России и Армении
2011 | Հոդված/Article
Административное и муниципальное право, № 5, 2011, с. 82-85
|
Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в уголовном процессе
2011 | Հոդված/Article
Административное и муниципальное право, М., № 10 (34), 2010, с. 17-23:
Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного процесса
2011 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие.. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, Ереван., Выпуск 4(50), 2010, с. 101-113
Մանկավարժի մասնակցությունը անչափահասի հարցաքննությանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, թիվ 2,(184), 2011թ., էջեր 10-12:
Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела согласно уголовно-процессуальному законодательству Армении
2011 | Հոդված/Article
Международное публичное и частное право, М., №3 - 2011, c. 45-48
|
Մինչդատական վարույթում կիրառվող պաշտպանության միջոցները որպես արդարադատության իրականացմանն օժանդակող անձանց իրավունքների ապահովման երաշխիք
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն թիվ 64, 2011, էջեր 2-11
Անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 480 էջ:
|
Քրեական դատավարությունում արդարադատությանն օժանդակող անձանց պետական պաշտպանության որոշ հարցեր
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 64-67
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, հատուկ մաս
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ.Ս. Ղազինյան, Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003թ., 2-րդ հրատ.` 2005թ., 3-րդ հրատ.` 2010թ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 3-րդ հրատ., 2010, 624 էջ
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Նախնական դատական վերահսկողությունը որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության երաշխիք
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 132.3, Երևան 2010թ., էջ 72-81
|
Роль судебного контроля в обеспечении прав личности в уголовном судопроизводстве Республики Армения
2010 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы правосудия в контексте современного конституционализма, Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию принятия Конституции Республики Армения, 2010, Ереван, стр. 70-81
Քրեական դատավորության ձևը որպես արդարադատության իրականացման երաշխիք
2010 | Հոդված/Article
Օրենք և իրականություն, թիվ 1,(171), 2010թ., էջեր 5-8
|
Քրեադատավարական երաշխիքները որպես անձի իրավական վիճակի բաղկացուցիչ տարր
2010 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ», 2010, 4 (45), էջեր 243-250:
Публичность: определение и значение в уголовном судопроизводстве России и Армении
2010 | Հոդված/Article
Российский следователь, М., №22 - 2010, с. 27-30
|
Դատախազական հսկողությունը մինչդատական վարույթում անձի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման նկատմամբ
2010 | Գիրք/Book
Օրինականություն, 2010, թիվ 61, էջեր 5-18:
Законный или любой интерес подлежит защите в уголовном судопроизводстве? (сравнительное правовое исследование уголовного процесса России и Армении)
2010 | Հոդված/Article
Российский судья, М., №11 – 2010, с. 31-34:
Истина в уголовном судопроизводстве России и Армении
2010 | Հոդված/Article
Российский следователь, М., №21 – 2010, с. 34-37
|
Права в уголовном процессе как обьект обеспечения
2010 | Հոդված/Article
Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии, Выпуск 1(47), 2010, с. 68-80
Անձի օրինական շահերի պաշտպանության ապահովումը քրեական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
Լրաբեր, Հասարակական գիտությունների, 2010, 1-2, (627-628), էջեր 200-207:
Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման հիմնահարցերը նախնական քննության փուլում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 24-36
|
Անչափահասների գործերով պաշտպանի և օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունը քրեական դատավարությանը
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 4 (50), էջ 4- 13
|
Անձի իրավունքների ու օրինական շահերի ապահովման որոշ հարցեր քրեական գործի հարուցման փուլում
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2010, թիվ 1 (47), էջ 18-26
|
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական չափանիշների կիրառումը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 272 էջ
|
Հանրային և մասնավոր հիմքերի հարաբերակցությունը քրեական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 130.3, Երևան 2010թ., էջ 5-29
|
«Դատավարական ձև» հասկացության ըմբռնումը քրեական դատավարությունում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 3-12
|
Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում
2008 | Գիրք/Book
Տիգրան Մեծ, 1998:
Դիլբանդյան Ս. Ա. , Ղազինյան Գ. Ս., Հարությունյան Ա. Ս., Ղուկասյան Հ. Հ.
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2008 | Գիրք/Book
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները, դասաքիրք, 4-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 480 էջ:
Դիլբանդյան Ս. Ա. , Ղազինյան Գ. Ս., Հարությունյան Ա. Ս., Ղուկասյան Հ. Հ.
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2008 | Գիրք/Book
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները, դասագիրք, 4-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 480 էջ:
ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգային հիմնադրույթները
2007 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2007, N1 (35), էջ 4-21
Վերաքննությունը քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2007, թիվ 1 (35)
Վճռաբեկությունը քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2007, N1, 47-52
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, ընդհանուր մաս
2006 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր Գ. Ղազինյան: Վերահրատարակումներով4-րդ հրատ. (1-ին հրատ.` 2000թ., 2-րդ հրատ.` 2004թ., 3-րդ հրատ.` 2005թ., 4-րդ հրատ.` 2006թ.), Երևան, 4-րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
ՀՀ դատարանակազմությունը և իրավապահպան մարմինները
2006 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2006թ., 2000թ., 1999թ.:
ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրությունը սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2006 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2006, թիվ 2-3 (32-33)
Կրկնակի դատապարտման և պատժման սկզբունքի անթույլատրելիության սկզբունքի էությունը և նշանակությունը
2006 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2006թ., 3
Անձի արժանապատվությունը հարգելու սկզբունքի պահպանումը քրեական դատավարությունում
2006 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» 2006թ., 1-2
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրը
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 160 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը
2004 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Հեղինակային խմբի ղեկավար և խմբագիր` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2004, 352 էջ
Հանցավորության դեմ պայքարը և մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հիմնախնդիրները
2004 | Գիրք/Book
Երևանի պետ. համալ. հրատ., Երևան, 2004
Հետաքննության մարմնի քրեական գործ հարուցելու լիազորությունների սահմաններն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2003, թիվ 1 (19)
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2003 | Գիրք/Book
(Հատուկ մաս), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003
Դատախազի մասնակցությունն առաջին ատյանի դատարանում քրեական գործի քննությանը
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 4 (18)
Դատախազական հսկողությունը քրեական գործի հարուցման օրինականության նկատմամբ
2002 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2002, թիվ 1 (15)
Դատական իշխանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2002 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» թիվ 8(46), Երևան, 2002
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդրության համապատասխանությունը Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվեցիային
2001 | Գիրք/Book
Ասողիկ, Երևան, 2001
Դատական իշխանության հայեցակետը ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացում
2000 | Գիրք/Book
«Իրավագիտության հարցեր» միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ, Երևան, 2000, N3-4, էջ 7-14
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2000 | Գիրք/Book
(Ընդհանուր մաս), 2 րդ հրատ. փոփոխ. և լրաց., Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն
2000 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար (Ընդհանուր մաս), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2000,
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և ՀՀ օրենսդրությունը և իրավակիրառական պրակտիկան
2000 | Գիրք/Book
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր տնօրինություն, Ստրազբուրգ, 2000
Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները
1994 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (84), Երևան 1994թ., էջ 197-200
|