Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրանտուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը» ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող, իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2004

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, երիտասարդների հանցավորության առանձնահատկությունները, հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները:
Հեղինակ է ավելի քան 30 գիտական հոդվածների, մենագրությունների, ուսումնական ձեռնարկների և դասագրքերի:
Վերապատրաստվել և մասնակցել է գիտական քննարկումների Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ուկրաինայում, Չեխական Հանրապետությունում և Ավստրիական Հանրապետությունում:

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ, Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրներ, Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործությունների կանխարգելման գործում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 - 2005 թթ․ ժամավճարային հիմունքներով դասախոսել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետում: 2005 թվականից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս է, դոցենտ:
ՀՀ իրավաբանների միության անդամ է:
2014 թվականին ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանով ընդգրկվել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խմբի կազմում:
2015 - 2019 թթ. հանդիսացել է ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ:
2017 թվականի հունվարի 18-ին նշանակվել է «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով» անկախ հանձնաժողովի անդամ, պաշտոնավարել է մինչև հանձնաժողովի գործունեության դադարեցումը (2018 թվականի ապրիլի 9):
2018 թվականի մայիսի 17-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր, ներկայացրել է հրաժարական և 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ին նրա լիազորությունները դադարեցվել են:
2020 թվականի սեպտեմբեր - 2021 թվականի հունիս - ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)
tsimonyan@ysu.am

Some Issues of Prevention of Youth Crime in the Republic of Armenia (ՀՀ-ում երիտասարդների հանցավորության կանխման որոշ հարցեր)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 16-22
|
Социально-экономические, государственно правовые, идеологические и воспитательные меры предупреждения преступности молодежи
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 234-261
|
Երիտասարդ հանցագործի հոգեբանական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 28-40
|
Ալավերդյան Լ.Վ., Ալեքսանյան Ն.Ս., Ավագյան Ն.Ա., Ղազարյան Տ.Ս., Սարգսյան Ն.Վ. , Տեր-Գրիգորյան Վ.Մ., Սիմոնյան Տ.Վ.
Իրավունք բոլորի համար
2015 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ ուսուցիչների և աշակերտների համար, GIZ-ի հրատ., Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակությամբ):
Тенденции и структура молодежной рецидивной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումները և կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 46-51
|
Молодежная женская преступность в РА (Երիտասարդ կանանց հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 62-66
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Социально-ролевые особенности и ценностные ориентации молодых преступников (Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-դերային առանձնահատկությունները և արժեքային կողմնորոշումները)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 54-68
|
Причинный комплекс групповой преступности молодежи
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 301-327
Структура молодежной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների հանցավորության կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 54-63
|
Криминогенное влияние микросреды на причинный комплекс молодежной преступности
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», թիվ 6 (188), Երևան 2011, էջեր 41-45
Молодежная преступность в Республике Армения
2011 | Գիրք/Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2011, 160 стр.
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Тенденции преступности молодежи в РА
2009 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 1-2, 2009, էջեր 33-46
Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3-4, Երևան, 2008, էջ 47-59
Групповая преступность молодежи
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 12-19
Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007, 208 էջ
Альтернативы лишению свободы по французкому уголовному праву
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 1, 2007, էջ 27-36
Предупреждение преступности молодежи
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 4, 2007, ст. 36-45
Причины и условия преступности молодежи в Республике Армения, имеющеся в макросреде
2007 | Հոդված/Article
Юридический мир. N 10 (130), М. 2007. ст. 64-68.
Криминогенные факторы, влияющие на преступность молодежи в Республике Армения, в образовательной и трудовой сферах
2007 | Հոդված/Article
“Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 6, М. 2007. С.243-248.
Предупреждение преступности молодежи на личностном уровне
2007 | Հոդված/Article
“Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 5, М. 2007. С. 291-294
Влияние семейного неблагополучия на молодежную преступность в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы российского права. N.2 (5), M. 2007. С.393-401
Преступная субкульура молодежи в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Российский следователь. N. 19, М. 2007. ст. 33-35
Альтернативы лишению свободы в Англии
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 3, 2006, ст. 60-74
Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները կրթական և աշխատանքային միջավայրում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 1-2, 2006, էջ 13-19
Ռեֆերենտային խմբերի ազդեցությունը ՀՀ-ում երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումների վրա
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր N. 3, 2005, էջ 26-31
Երիտասարդների հանցավորության կանխման սոցիալ-տնտեսական, պետաիրավական, գաղափարախոսական և դաստիարակչական մեթոդները
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 1 (27), 2005, էջ 86-101
Կրիմինոգեն ընտանիքը որպես երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող առաջնային գործոն
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 2, 2005, էջ 76-81
Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր N. 1-2, 2004, էջ 79-88
Երիտասարդների հանցավորության կանխումն անհատական մակարդակում
2004 | Գիրք/Book
Պետություն և իրավունք N. 1-2 (23-24), 2004, էջ 54-64
Երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում արդի ժամանակներում
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 1 (19), 2003, էջ 70-80
Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 4 (22), 2003, էջ 74-81