Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Անահիտ Ռուբենի Սահակյան

Դեկանի տեղակալ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011 թ-ին դոցենտ
2001 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
1994 թ. Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան համալսարան
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ պրակտիկ հոգեբանի դիպլոմ
1974 - 1979 թթ. Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկ ինստիտուտի դիպլոմ

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,
Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2003 թ. ԵՊՀ Սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի ասիստենտ
2008 թ. ԵՊՀ Հետբուհական վարչության դասախոս
2009 թ. Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռավար ուսուցման լաբորատորիայի դասախոս
1992 - 2003 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1980 - 1997թթ. Դիլիջանի ռադիոտեխնիկական տեխնիկումի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Կառավարման հոգեբանություն
Ներազդման հոգեբանություն
Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանականա հիմքերը
Կյանքի փուլեր
Սոցիալական խորհրդատվության հիմունքներ
Սթրեսի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հաստատությունում մեծացող երեխաների հոգեբանական առանձնահատկությունները
Սթրեսի կառավարումը
Մասնագիտական էթիկա
Հաղորդակցման հմտություններ
Ներազդման հոգեբանությունը արդարադատության համակարգում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Հունաստան, Շվեդիա, Մոլդավիա, Վրաստան

Հասարակական գործունեություն
2013 թ. Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ
2004 թ. Հոգեբանների միջազգային լիգայի անդամ
2003 թ-ից մինչև այժմ՝ «Հայ ժողովրդավարական ֆորում» հասարական կազմակերպության անդամ,
«Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտներին» ծրագրի մասնագիտական խմբի ղեկավար
«Աջակցություն հղի կանանց» ծրագրի ղեկավար
2006 թ. ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոնի արտաքին խորհրդատու

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն /ազատ/, անգլերեն /միջին/

Համայնքային սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց վերապատրաստողների համար
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 262 էջ
Վարդանյան Եվգինե , Անտոնյան Միրա, Սահակյան Անահիտ , Յարմալոյան Մարին , Գեղամյան Նունե , Հարությունյան Ելենա, Կարապետյան Տաթև , Մազմանյան Մարիամ, Գևորգյան Կարք
Համայնքային սոցիալական աշխատանք
2019 | Գիրք/Book
Ասողիկ, 2019, 392 էջ
А. Р. Саакян , И. О. Куваева, А. В. Лямзин
Преодоление Стресса Молодежью: Кросскультурные Особенности
2018 | Հոդված/Article
Известия Уральского Федерального Университета. Серия 1. Проблемы Образования, Науки И Культуры, 2018, Т.24, N 2(174), 82-89 էջ
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Խառնամուսնությունների երեխաների էթնոնույնականացման առանձնահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Հայ ինքնության որոկների պահպանումը խառնամուսնություններում», Երևան 2010, 148-161էջ
Մ. Անտոնյան , Ա. Սահակյան , Մ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ն. Գ. Գեղամյան
Թրաֆիկինգ. Սոցիալական աշխատանքը թրաֆիկինգի զոհերի հետ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2010
Մանկատան շրջանավարտների ադապտացիայի սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ , Երևան, 2009,42-55 էջ
Հոգեվերլուծական մոդելի կիրառման հմտությունների ուսուցումը սոցիալական աշխատանքում. մեթոդաբանական մոտեցում
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 130-139 էջ
О некоторых этических аспектах социальной работы
2008 | Հոդված/Article
“Личность и культура”, Санкт-Петербург, 2008, #43 (16) 16-21ст.
Մանկատան սաների մանկության տրավմաները և հոգեբանական աջակցության առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 9 էջ
Мужчина и женшина. Психосексуальный конфликт
2005 | Գիրք/Book
"Егея", стр. 96, Ереван 2005
Формирование теоритического мышления подростка посредцтвом развития прямого и обратного хода мысли
2001 | Հոդված/Article
Мир психологии. Научно-методический журнал, Москва 2001г.,N1,165-173 ст.
Դեռահասների մտքի ուղիղ և հետադարձ ընթացքների ձևավորումը վերացականից կոնկրետ գնացող ճանապարհին
2001 | Հոդված/Article
Մտածողություն և վարք, Երևան 2001թ.,N1