Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Արամ Ռոբերտի Վարտիկյան

Ասիստենտ | Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլյար ֆիզիկայի ամբիոն, բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա «Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու՝ 04.07.2006թ., թեմա՝ «Միգրացիոն գործընթացները հետխոհրդային Հայաստանում. կարգավորման ուղղություններն ու հեռանկարները»

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն, տնօրեն
2007 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասիստենտ
2004 - 2012թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռաուսուցման լաբորատորիա, լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Վրաստանի, Հունաստան, Բելառուս, Լիտվա

Դասընթացներ
Միգրացիայի սոցիոլոգիա
Տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS փաթեթում
Սոցիալական վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Տուրիզմի սոցիոլոգիա
Սերվիսի սոցիոլոգիա
Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
Ուսանողական ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS Office, Internet, SPSS, STATA, N-Vivo

Covid-19 համավարակի միգրացիոն հետևանքները Հայաստանում (Migratory Consequences of the Covid-19 Pandemic in Armenia)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2022 № 1 (35), էջ 66-82
|
Անոմիան, սոցիալական օտարումն ու անվտանգությունը հայաստանյան հասարակությունում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 11-18
|
О некоторых аспектах социального исключения молодежи Армении
2017 | Հոդված/Article
Современная социокультурная среда города и региона. Материалы Международной российско-армянской конференции. 2017, стр. 12-19
Aram Vartikyan , Shushan Ghahriyan
Diagnosis of the independence generation: Issues of social exclusion of Armenian youth
2017 | Հոդված/Article
21st CENTURY, 2017, 1(20), 66-76 pp.
|
Արդի միգրացիոն գործընթացներն ու հայկական անդրազգային սոցիալական տարածությունների ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 210-219 էջ, Հայաստան
|
Modern Migrations: New Territories, New Borders
2016 | Հոդված/Article
21st CENTURY. 2016, 1 (19), 73-85 pp.
|
Armenia-Analytical Assessment Report
2015 | Հոդված/Article
Caucasus Migration Journal, 2015, 1, 4-32 pp.
|
Հայկական հետցեղասպանական սփյուռքի առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում։ Հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 98-120 էջ
|
Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ
|
Directions of Migration Streams and Their Consequences
2006 | Հոդված/Article
Reports of International Scientific Conference, NAS of RA, “Gitutyun” publishing house, Yerevan, 2006, pp. 62-74 (Russian)
Historical Roots of Migration Movements in the Republic of Armenia
2006 | Հոդված/Article
“Banber” Yerevan State University, No. 1, 2006, pp. 186- 194 (Armenian)
The Demographic, Economic and Social Consequences of Migration in the Context of Desirable and Undesirable
2006 | Հոդված/Article
“Mkhitar Gosh” Journal of Social Sciences, No. 2, 2006, pp. 56-60 (Armenian)
The Perspective of Correspondence of the State Migration Policy and the Life Plans of Armenian Migrant
2006 | Հոդված/Article
“Vasn Ardarutean” Juridical Journal, No. 2, 2006, pp. 24-28 (Armenian)