Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Արտակ Կարապետի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին
1992 թ. հոկտեմբեր - 1993 թ. ապրիլ Լոնդոնի Էկոնոմիկայի դպրոց, Սոցիալական աշխատանքի և վարչարարության ֆակուլտետ, վերապատրաստման ծրագիր
2001 թ. մարտ, Ստոկհոլմի սոցիալական գիտությունների համալսարան, Վերապատրաստման ծրագիր

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու` 1989 թ. մայիս, թեմա` «Հասարակության, ընտանիքի և անհատի պրոֆկողմնորոշիչ գործունեությունը. Սոցիոլոգիական վերլուծություն», Թբիլիսիի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից այժմ ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
2005 թ-ից այժմ ԵՊՀ սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
1986 - 2004 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ
1980 - 1986 թթ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (մագիստրատուրա)
Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ (բակալավրիատ)
Հասարակություն և հանցագործություն (մագիստրատուրա)
Հետազոտական մեթոդները սոցիալական աշխատանքում(բակալավրիատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտավորման գործընթացը
Սոցիալական աշխատանքը և հասարակության սոցիալական մշակույթը
Կրթության սոցիոլոգիա

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (միջին)

Սոցիալական Ներառո՞ւմ, Թե՞ Ինտեգրում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2019, 1(28), 3-10 էջ
Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը որպես հետազոտության արդյունավետության գրավական
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 20-28
|
Սոցիալական ներառո՞ւմ, թե՞ ինտեգրում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11
|
Արտակ Խաչատրյան , Նասրին Մոլայի
Ամուսնության կայունության պահպանման նպատակով սոցիալական աշխատողի միջամտությունն ընդունելու պատրաստակամությունը (Իրանի Խուզիստան նահանգի քաղաքային բնակչության օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 18-28
|
Սոցիալական աշխատանքը և ազատազրկում - ուղղում կոնֆլիկտը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Սոցիոլոգիան՝ որպես սոցիալական աշխատանքի տեսա-մեթոդաբանական հիմք
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, էջ 46-56
|
Սոցիալական աշխատանքը և հետխորհրդային Հայաստանի բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 15-23
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
Սոցիալական աշխատանքը և հայ հասարակության սոցիալական մշակույթը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 12-22
|
Դատողություններ սոցիալական աշխատանքի մեթոդների մասին
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 72-79
|
Մ.Անտոնյան , Ա.Խաչատրյան , Ա.Բեջանյան, Ն.Պողոսյան
Երեխաների պաշտպանությունը բռնություններից
2012 | Գիրք/Book
«ԱՍՈՂԻԿ»,2012, 113 էջ
The integration of social services and the tasks of the system of social work education in RA.
2012 | Հոդված/Article
Scientific Conference “Public Health and Social Services – Education and Practice”. Abstracts. Tbilisi,Georgia. Pp.28-30.
Ա.Գասպարյան, Ս.Սահակյան, Մ.Գալստյան, Ա.Խաչատրյան, Ա.Խաչատրյան
Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի ծառայության ստեղծման խնդիրներն ու առանձնահատկությունները.
2012 | Գիրք/Book
«Ասողիկ»,2012,62 էջ
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 3-11
|
Social Work education in Armenia.
2011 | Հոդված/Article
Social Work Education in the Countries of the East: Issues and Chalenges. Nova Publication, 2011.pp1-11
Տ. Մարտիրոսյան, Ա. Խաչատրյան
Զինծառայողների ռազմասոցիալական պաշտպանությունը
2010 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2009թ.,4(62), 23-28 էջ
Սոցիալական փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքը
2009 | Հոդված/Article
Գյումրու Մանկավարժական ինստիտուտի հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Պրակ 1, Գյումրի 2009թ., 304-307 էջ
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը և բանակի սոցիալական պաշտպանության համակարգը
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009 թ.,110-118 էջ
Խաչատրյան Ա. , Խաղանի Մ., Խոսրավի Զ.
Կնոջ տնտեսական, մշակութային, կրթական և սոցիալական կապիտալը և կանանց հանդեպ բռնության հիմնախնդիրները (Հայացք Իրանից)
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք, 2009թ., 101-110 էջ
Երեխաների կողմնորոշումը դեպի բուհ և ընտանիքի նյութական ապահովվածությունը
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարեգիրք,2008, 150-158 էջ
Կրթություն և աղքատություն
2007 | Հոդված/Article
Ձեռնարկ,Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007թ., թիվ 2, 16-24 էջ
Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության գնահատման ժամանակ աշակերտի կարծիքի հաշվառման հնարավորությունները
2007 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Ընտանիք և Դպրոց, Երևան, 2007, թիվ 4, 25-30 էջ
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Կարապետյան, Ռ. Պողոսյան, Ա. Պողոսյան
Դպրոցի ուսուցիչների մասնագիտական գործառնման գնահատման արդի մոդելներ
2004 | Հոդված/Article
Երևան, 2004
Ա. Կ. Խաչատրյան , Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական դեպքերի ժողովածու
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004, 132 էջ
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 9, Սոցիալական աշխատանքի ուղեցույց ուսանողի համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 10, Սոցիալական աշխատանքի ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2003
Ա. Խաչատրյան , Գ. Շահնազարյան
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 6, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2003
Սոցիալական աշխատանք
2003 | Գիրք/Book
Գիրք 8, Սոցիալական աշխատանքի գործնական ուղեցույց պրակտիկայի ղեկավարների համար, Երևան, 2003
Ա. Խաչատրյան , Ա. Բաբայան, Գ. Գրիգորյան, Բ. Քըրնեյ, Գ. Միրզոյան, Ա. Նիկոյան, Ռ. Գորգիսյան, Ա. Ոսկանյան, Մ. Անտոնյան
Ձեռնարկ սոցիալական ծառայությունների կենտրոնների համար
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկների շարք, Երևան, 2002, թիվ 1
Փշալարերի հետևում. կալանավոր կնոջ առօրյան
2002 | Գիրք/Book
Կանայք Հայոց, 2002, թիվ 1
Ա. Կ. Խաչատրյան , Մ. Անտոնյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Գիրք/Book
Գիրք 4, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Ա. Խաչատրյան , Ա. Ոսկանյան, Ս. Ջուհարյան
Սոցիալական աշխատանք
2002 | Գիրք/Book
Գիրք 1, Ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002
Դպրոց - համայնք փոխհարաբերությունները փոխարկվող Հայաստանում
2001 | Հոդված/Article
Հայաստանում հասարակայնորեն ակտիվ դպրոցների կառավարում, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001
Ընտանիքի դերը երեխայի մասնագիտական կողմնռրոշման գործում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 163-167
|