Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
Faculty of Sociology
Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը որպես առանձին ստորաբաժանում գործում է 2004 թ.-ի սեպտեմբերից:
>
Սոնա Կարենի Սաղաթելյան

Դոցենտ | Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ. սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, ԵՊՀ
2002 - 2004 թթ. սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2003 թ. հետբուհական վերապատրաստման ծրագիր, Ցեղասպանության և սփյուռքի ինստիտուտ, Ռուռ-Բոխումի համալսարան, Գերմանիա
1998 - 2002 թթ. սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի դասախոս
2017 - 2019 թթ. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի դասախոս
2017թ. ՀՀ Արդարադատության Ակադեմիայի թրեյներ
2014 - 2015 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջի դասախոս
2013 - 2014 թթ. Բիզնեսի աջակցման կենտրոնի թրեյներ
2004 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2013 թթ. Մեդիա Մոդել հետազոտական և խորհրդատվական ընկերության վերլուծաբան, խորհրդատու
2006 - 2010 թթ. Եվրոպական հետազոտությունների և կրթության կենտրոնի թրեյներ
2003 - 2008 թթ. Ռեգիոնալ ինտեգրման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնի ծրագրերի համակարգող

Դասընթացներ
Սոցիոլոգիական տեսություններ
Ցեղասպանության տեսություններ
Ցեղասպանության սոցիալական հիմնախնդիրներ
Մարկետինգային հետազոտություններ
Կորպորատիվ մշակույթ և թիմակազմավորում
Մարդկային ռեսուրսների ուսուցում և զարգացում
Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարում
Խմբային դինամիկա և առաջնորդություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Գերմանիա, Բելգիա, ՌԴ, Վրաստան:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց):

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS 17.0 Statistics software package, CASE package

Գերմանական սոցիոլոգիական միտքը
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ. 2020, 450 էջ
Tsakhkadzor: The Space of “Other Spaces” (Ծաղկաձոր. «այլ տարածությունների» տարածությունը)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա», 2020 № 1 (31) էջ 16-25
|
Теория фреймов как язык описания современных конфликтов (Ֆրեյմերի տեսությունն իբրև կոնֆլիկտի նկարագրման լեզու)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-50
|
К вопросу анализа конфликта в современной западной социологии.
2012 | Հոդված/Article
Вестник Ереванского университета. Социальные науки. Социология, экономика. N  136.5, Ереван 2012, с. 36-45
Некоторые проблемы анализа классовых конфликтов в современной социологической теории.
2012 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы практическойпсихологии и социальных технологий. Тематический сборник Балтийской Педагогической Академии: СпбГАСУ, Санкт-Петербург, 2012, с. 81-89
Идеи Н. Лумана и Ю. Хабермаса в свете теории конфликта: коммуникация-конфликт-консенсус.
2012 | Հոդված/Article
Вестник Российско-Армянского (Славянского) университета, гуманитарные и общественные науки. N2, Ереван 2012, с. 68-78
Анализ конфликта в зеркале метапарадигмальных трансформаций социологического знания.
2012 | Հոդված/Article
Социология и Право. N4(16), Санкт-Петербург, 2012, с. 25-30
Արդի արևմտյան սոցիոլոգիայում կոնֆլիկտի վերլուծության հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 136.5, Երևան 2012թ., էջ 36-44
|