Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հատուկ մանկավարժություն
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար,Եր. «Զանգակ-97», 2016, -432 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
Նազիկ Հարությունյան , Աիդա Տիգրանյան
ՀՀ կրթության համակարգը. նպատակը, խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 5-13 էջ
|
Նազիկ Հարությունյան , Սուսաննա Խաչատրյան
Բարձրագույն կրթության կառավարման մարտահրավերները
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 338-343 էջ
|
Օժտված երեխաների հիմնախնդիրներն ընտանիքում և դպրոցում
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2016, 2, 33-36 էջ
|
Тамара Арутюнян , Анна Овакимян
Девиантное поведение подростков
2016 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2016, 2/47/, 47-51 էջ
Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների դերը բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 1-2, 11-15 էջ
Սովորողների ինքնավերլուծության եվ ինքնագնահատման մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրը դասավանդման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոց «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները»: 2016, էջ 11-16 էջ, Հայաստան
|
Արվեստի մանկավարժության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցների դերը երեխայի սոցիալականացման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ: 2016, 55-58 էջ, Հայաստան
|
Ուսուցչի ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Ակունք, 2016թ․, 1/1, 339-343 էջ, Հայաստան
|