Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ի. Կ. Կարապետյան , Ա. Ֆ. Աբրահամյան
Անգլերենի հոգեբանական բառապաշարի ընտրության սկզբունքները
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, 2011, # 5, էջ 43-51
Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը
2011 | Թեզիս/Thesis
Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4
Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը
2011 | Հոդված/Article
Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621
Կրոնն արդի մանկավարժական հաղորդակցման համակարգում
2011 | Հոդված/Article
Աճեմյան մատենաշար ԺԴ, 21-րդ դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 101-105
Առողջ ապրելակերպի գիտելիքների իմացությունը դպրոցում որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ի կանխարգելման կարևոր նախապայման
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 3-4, էջ 7-12
Հարություն Ալամդարյանի դիդակտիկական հայացքները
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 1-2, Էջ 241-247
Սուրդոմանկավարժների՝ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների քերականության ուսուցման աշխատանքային փորձի վերլուծություն
2010 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2010, N 1-2, էջ 165-170
Տեսողության խանգարումներով երեխաների շարժողական ընդունակությունների զարգացման հիմնախնդրի վերաբերյալ
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1-ին պրակ, էջ 117-120
Տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների ադապտիվ դաստիարակությունը
2010 | Հոդված/Article
«Զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների դաստիարակություն և ուսուցում» գիտամեթոդական ամսագիր, Մոսկվա, 2010, N 3, էջ 45-51