Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ա.Բահաթրյանը անձի ձևավորման և համակողմանի դաստիարակության մասին
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2005, թիվ 2-3, էջ 135-140
Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերը ուծացման դեմ պայքարում
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2005,թիվ 3, էջ 59-61
Сравнительный анализ управления системами образования Республики Армения и Германии
2005 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 2-3, 173-182 էջ, Երևան, 2005 թ.
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77
А. К. Григорян , Э. В. Чубарян , Г. Г. Жамгарян , Р. В. Топчян, А. Н. Саргсян, А. А. Мелконян
Усовершенствование системы управления учебным процессом Ереванского государственного университета: Контроль качества образования
2004 | Գիրք/Book
Ер., изд. ЕГУ, 2004, 39 с.
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Модели странных звезд с корой и странных карликов
2004 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.47, 223-236,2004
On strange quark dwarfs
2004 | Հոդված/Article
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121
Մանկավարժական հաղորդակցման իրականացման ոչ խոսքային միջոցները
2004 | Թեզիս/Thesis
«Գիտական տեղեկագիր» Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի. Հումանիտար գիտություններ, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 163
Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան)
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81