Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հայ մանկավարժության ակունքները (նախամեսրոպյան շրջան)
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 1, էջ 77-81
Ի՞նչ է ուսումնասիրում սոցիալական մանկավարժությունը
2004 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2004, թիվ 3-4, էջ 77-81
Ժխտման իմացաբանական դաշտը ֆրանսերենում
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», Երևան, 2004, թիվ 2, էջ 102-107 (ֆրանսերեն)
Դասախոսների մասնագիտական մանկավարժական պատրաստման և վերապատրաստման գործիմացային մոտեցման կազմակերպումը
2003 | Հոդված/Article
Գավառի պետական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 15, 800-810
Կրթության կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանում և սփյուռքում
2003 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 45-46
Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 345 էջ
Հայ կրթական գործի հասարակական, քաղաքական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային նախադրյալները
2002 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածաշար, Երևան, 2002, թիվ 1, էջ 30-37
Բեյրութի Մելանքթոն և Հայկ Արսլյան ճեմարանի Նորսիկյան մանկապարտեզը
2002 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 87-95
Հայ կրթական գործը Լիբանանում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 220-229
Դաստիարակության խնդիրները տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2002 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2002, թիվ 1-2, էջ 3-7