Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Ամերիկայի առաջին հայկական դպրոցը. Ֆերահյան վարժարան
2001 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Շուշիի ռեալական դպրոցի 120-ամյակին, Շուշի-Ստեփանակերտ, 2001, էջ 49-51
Սիրիայի ազգային վարժարանները
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 129-133
Կիրակնօրյա դպրոցները սփյուռքում (ԱՄՆ, Լիբանան, Սիրիա)
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 2, էջ 140-151
Հայ կրթական գործը Սիրիայում
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, թիվ 1, էջ 128-136
Մարդու իրավունքների ուսուցման կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2001 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 2001, թիվ 1, էջ 33-37
Մարդու իրավունքներ և Քաղաքացիական կրթություն
2001 | Գիրք/Book
Դասագրքերի ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001, 60 էջ
About the influence of crust boundary density on strange stars minimal mass
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
On strange quark stars
2000 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of the 20th Texas Simposium on Relativistic Asrophysics, Austin, Texas, Dectember 10-15, 2000, p.71
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչ
2000 | Գիրք/Book
Հաստատված Կառավարության կողմից, Երևան, 2000, 40 էջ
Странные звезды и их остывание при позитронной электронейтрализации кварковой материи
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)