Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Բնագիտական կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, 3-12 էջ
Ереванский государственный университет: стратегия развития и новая модель единства образования и производства
2019 | Հոդված/Article
Три Миссии Университета: Образование, Наука, Общество, 2019, 376-389 էջ
Հանրակրթական դպրոցի աշակերտների կարճատեսության կանխարգելման հիմնահարցերի վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
«Խ. Աբովյանի անվան ԱՊՀ–ի գիտական գրառումների հավաքածու», Երևան, 2018, էջ35-39
Չհասցնելու կամ ուսումնական նյութի դժվարությունների հիմնական բաղադրիչները և դրսևորման պատճառները
2018 | Հոդված/Article
Համառուսական «Կրթության զարգացման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ձեռնարկում: Օրեխովո-Զունո, 2018, էջ 77-81
Խաղային գործունեության դերը տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 2018, էջ 18-22
Դպրոցական կարճատեսության կանխարգելումը ներառական կրթության համակարգում
2018 | Հոդված/Article
«Ներառական կրթության ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավ երները», միջազգային գիտա-գործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, էջ119-122
The Role of New Educational Technologies in Teachers’ Professional Preparation in Higher Education
2018 | Հոդված/Article
Education – Technology – Computer Science, 2018, 4/26, 360-364 էջ
Շարունակական կրթության արժեքաբանության հիմնախնդիրը եվ ցուցանիշային վերլուծությունը հհ-ում
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը եվ ուսումնառությունը հայաստանում, 2019, 192-206 էջ
Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып. 3, стр. 185-189
|
Соотношения национальных и общечеловеческих ценностей как предпосылка продуктивной деятельности будущего педагога
2018 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, вып.3, стр. 190-194
|