Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Ժաննա Վլադիմիրի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի, Քիմիայի ֆակուլտետ
1980 - 1983 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի հայցվոր

Գիտական աստիճան, կոչում
Քիմ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ - «Հիմնային ներկանյութերի հետ առաջացրած իոնական ասոցիատների ձևով թալիումի, ոսկու, սնդիկի և ռենիումի խառնուրդների էքստրակցիոն-ֆոտոմետրիկ որոշման նոր հնարավորություններ ուսումնասիրումը», Հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա, 1984 թ.

Աշխատանքային փորձ
1972 - 1986 թթ ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի համատեղ, ԵՊՀ անալիտիկ քիմիայի ամբիոնին կից հազվագյուտ և ցրված էլեմենտների անալիտիկ քիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
1987 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱ Ընդհանուր և Անօրգանական Քիմիայի Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1991 - 2014 թթ., Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանում հետազոտող ուսուցիչ
2008 - 2011 թթ. Ա. Շիրակացու անվ. ճեմարանի քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2005 - 2015 թթ. ԵՊՀ Քիմիայի ֆակուլտետի Դեղագործական Քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտւտի ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբոնի դոցենտ
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1983 թ. հոկտեմբեր
Գործուղում հազվագյուտ և ցրված մետաղների պետական ԳՀԻ, ք.Մոսկվա 1984 թ. հունվար

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղագրքային անալիզ
Ֆարմքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական տարրերի միկրոքանակների անալիզ, անալիզի լուսաչափական եղանակներ, դեղապատրաստուկների որակի վերահսկում և քանակական անալիզ, դպրոցում և բուհ-ում քիմիայի դասավանդման հիմնախնդիրները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Քիմիա, թեստային առաջադրանքներ և խնդիրներ, 2009
Քիմիա, 10 թեստ, 2010
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույցներ, 2008, 2009, 2010, 2011, 1012
Քիմիա, պետական ավարտական և միասնական քննությունների շտեմարաններ`I, I, II և III մաս, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 թթ

Լեզուներ
Հայերեն (կատարյալ), ռուսերեն (լավ), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
Պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշար (ՊՔՀՄ) ժյուրիի անդամ
Քիմիա, 7-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2013, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 8-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2014, մասնագիտական խմբագիր
Քիմիա, 9-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2015, մասնագիտական խմբագիր

Պարգևներ
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
«Լավագույն մարդիք, լավագույնները կրթության մեջ» միջազգային հանրագիտարանի մեդալ

Որակավորման դասընթացներ
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» փետրվարի 2-6, 1998 թ., Սևան
Ազգային կրթական ծրագիր «Կատարենք փոփոխություններ դասարանում» ապրիլի 18, 1998թ., Երևան
Դպրոցական էկոլոգիական կրթություն. Հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները: Ուսուցում – երկխոսություն: 6 հոկտեմբերի, 1998թ.
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունվարի, 2006 թ.,
Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման դասընթաց 6.04.2004-14.04.2004թ., ՀՀ ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի գծով կադրերի որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման պետական ինստիտւտ
Семинар ЮНЕСКО по микронаукам для преподавателей, 11– 12 декабрь, 2007 г., Ереван
Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի հնգօրյա մեթոդական սեմինարներ: 17 – 25 հունիսի, 2008 թ.
ՀՀ ԿԳՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ: Ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանություն, ուսուցիչների 4-օրյա վերապատրաստում: 2009, Երևան
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա: Ա. Շիրակացու անվան ճեմարանի ավագ դպրոցի ուսուցիչների դասընթաց «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերը», հունիսի 26, 2009 թ.
Ավագ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում ԿԱԻ, Երևան, 2013
Միջազգային բակալավրիատի և DP ծրագրերով դասավանդման Ա.Շիրակացու անվան ճեմարանի ուսուցիչների տարբեր մեթոդական սեմինարներ Երևան, 2012 - 2014 թթ.
Համակարգչային ուսուց- ման առանձնահատկությունները ՀՀ ԱԱ, 21-24 հուլիսի, 2014 թ.

Решение экспериментальных задач как способ повышения эффективности обучения химии
2017 | Հոդված/Article
Children & Schools. 2017, 39, Issue 4(2), p. 1084-1093
|
Compositien and solvation chemic al problems with two correct answers
2017 | Հոդված/Article
British Journal for the Philosophy of Science. 2017, 68, Issue 4(2), p. 1164-1172
|
Решение химических задач как один из способов повышения аналитического мышления учащихся
2017 | Հոդված/Article
Электролиз водных растворов“ электролитов Educational Researcher, № 9 (2), v. 46, 2017, p. 821-831
Лида Саакян, Жанна Саркисян
Решение задач по химии с помощью неравенств
2017 | Հոդված/Article
Educational Researcher, № 9 (2), v. 46, 2017, p. 641-647
Лида Саакян, Жанна Саркисян
Графический метод решения химических задач по теме: электролиз водных растворов электролитов
2017 | Հոդված/Article
American Journal of Education” 123, № 4(2) 955-963, 2017
|
Решение химических задач как один из способов повышения аналитического мышления учащихся. 3. Электролиз водных растворов электролитов
2017 | Հոդված/Article
Educational Researcher*****, 2017, 9 (2), v. 46, 821-831 pp.
|
Պրոբլեմային փորձարարական խնդիրներ «հիդրոլիզ» թեմայից
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4, էջ 144-149
|
Քիմիա. 2018 թ. Միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ, 2017թ․, 384 էջ
Новый подход к решению некоторых задач по химии
2016 | Հոդված/Article
Educational Researcher, 2016, 45, № 9(2), pp. 831-840
Л. Саакян, Ж. Саркисян
Создание проблемных ситуации и их решение в процессе преподавания химии
2016 | Հոդված/Article
Psychological Review, Issue 6(2), v.123, 2016, p. 941-950
Саакян Л. А., Саркисян Ж. В.
Матeматические способы решения расчетных задач по химии
2015 | Թեզիս/Thesis
Труды международной научной кофереции, 28 сен-тября-2 октября, 2015, Горис 187-189
Lombadze I., Sargsyan Zh. , Simonyan S., Sahakyan L.
Experimental tasksolution as a method of teaching chemistry
2015 | Գիրք/Book
Georgia Chemcal Journal 2015, 15, 1, pp. 146-150
Sahakyan L. A., Hambardzumyan S. V., Sargsyan Zh. V.
Some aspects of creation of problem situations and decis¬ions of problems
2014 | Հոդված/Article
Pedagogical Journal. 2014, 3, 34-43
Ինտեգրացված թեստային առաջադրանքների և խնդիրների սովորողների բնագիտական աշխարհայացքի ընդհանրացման միջոցներ
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՄՀ, Գիտական տեղեկագիր, 2010, դեկտեմբեր
«Քիմիա» 10, Թեստ
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Զանգակ», 132էջ, 2010
Ժ. Սարգսյան , Ժ. Գյուլբենկյան
Քիմիայի խնդիրների լուծումը որպես սովորողների վերացական տրամաբանության զարգացման միջոց
2009 | Գիրք/Book
Բնագետ 2009, 4
«Քիմիա», թեստային առաջադրանքներ և խնդիրներ
2009 | Գիրք/Book
Երևան, «Զանգակ», 2009թ, 208 էջ
Ժ. Սարգսյան , Ժ. Գյուլբենկյան
Տրամաբանական մտածելակերպի դերը քիմիայի խնդիրների լուծման ընթացքում
2009 | Հոդված/Article
Համահայկական II կրթական գիտաժողով, Բնագետ, հատուկ թողարկում, 2009, էջ 67
Ж. В. Саргисян , Г. П. Алебян, М. Р. Мнацаканян, Л. М. Акобян, В. А. Самокиш
Аномальная кинетика гидролиза дихолиновых эфиров высших алифатических дикарбоновых кислот под действием бутирилхолинэстеразы (БУХЭ)
2007 | Հոդված/Article
Биологич. Журн Армении 3-4, 59, стр. 239-247, 2007
Ж. В. Саргисян , Г. П. Алебян, А. О. Папояан
Энергоэкономичный и экологически приемлемый метод получения L-аланина
2006 | Հոդված/Article
Междунар. Конф. “Успехи биотехнологии: перспективы развития в Армении”, Респ. Арм, г. Цахкадзор, 2006
Ֆ. Վ. Միրզոյան, Է. Խ. Հայրիյան, Ժ. Վ. Սարգսյան , Ս. Մ. Վարդապետյան
Изучение взаимодействия фуксина с молибдогерманиевой гетерополикислотой (Ֆուքսինի և մոլիբդագերմանիումական հետերոպօլիթթվի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 72-77 (ռուսերեն)
|
Ж. В. Саргисян , Ф. В. Мирзоян, А. А. Петросян, Э. Х. Айриян, А. А. Карапетян
8-молибдогерманат родамина 6Ж и его использование для фотометрического определения германия
2000 | Հոդված/Article
Журн. аналит химии 55, N 3, 289, 2000
Ж. В. Саргисян , Ф. В. Мирзоян, Э. Х. Айриян
Влияние кислотности реагента на состав комплексных молибдогерманатов основных красителей
1999 | Հոդված/Article
Арм.хим.журн. 52, N 52, 137, 1999
Ж. В. Саргисян , Ф. В. Мирзоян, Э. Х. Айриян
Влияние кислотности и природы реагента на состав комплексных молибдогерманатов основных красителей
1991 | Հոդված/Article
“Компл. соед., получ и применение”, Мат. респ. конф., Ереван, 1991
Способ определения галлия
1987 | Հոդված/Article
А.с. СССР № 1319699 (1985), Б.И.(не публ. в откр.печ.), 1987, №6
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
Способ экстракционно-фотометрического определения золота(III), талия(III) и ртути(II)
1985 | Հոդված/Article
А.С. N119076 от 8 июля, 1985г
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
Спектрофотометрическое определение рения в производственных пастворах
1979 | Հոդված/Article
Зав. Лаб., 45, N5, 409,1979
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
Высокоизбирательное извлвчение и одновременное фотометрическое определение микрограммовых количеств Re(VII) в присутствии Mo(VI), W(VII) и V(V)
1978 | Հոդված/Article
Всесоюзн. совещ. по хим. И техн. редк. И рассеян.элементов, ереван, 1978
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
Экстракция гидрокомплексов таллия и избирательность его определения
1978 | Հոդված/Article
Конф. Молод. Специалистов ИОНХа АН Арм. ССР, Ереван, 1978
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
Соэкстракция в системе хлорталлат-анион-акридиновый оранжевый-органический растворитель
1977 | Հոդված/Article
Арм.хим.журн. 30, N 7, 562, 1977
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян, Ж. В. Арцруни
Соэкстракция в системе хлорталлат-анион-метиловый зеленый-органический растворитель
1977 | Հոդված/Article
Журн. аналит химии 32, N 7, 1456, 1977
О явлении соэкстракции в системе хлорталлат-ион-основной краситель виктория голубая 4R-органический растворитель (Քլորթալատ-իոն-վիկտորիա երկնագույն հիմնային ներկանյութ-օրգանական լուծիչ համակարգում հարակից էքստրահման երևույթի մասին)
1976 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #3, էջ 89-95 (ռուսերեն)
|
Ж. В. Саргисян , Д. С. Гайбакян, Х. С. Бабаян, С. Б. Оганесян
Исследование состояния ионов рения, молибдена, ванадия и вольфрама и их разделение в растворах методом тонкослойной хроматографии, хроматографи на бумаге и электрохроматографии
1976 | Հոդված/Article
Сб. ”Рений”, химия, технология, анализ”, М., “Наука”, 1976
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
О явлении соэкстракции в системе хлорталлат-анион-Виктория голубой 4R-органический растворитель
1976 | Հոդված/Article
Уч. Зан. ЕГУ N 3, 89, 1976
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян, А. Н. Погосян
Особенности экстракции в системе анионный комплекс металла-основный краситель- органический растворитель
1976 | Հոդված/Article
II всесоюзн. Конф.”Орган. реагенты в аналит. химии”, Киев, 1976
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
К особенностям экстракции перренат-иона основным красителем Виктория голубой 4R
1975 | Հոդված/Article
Арм.хим.журн. 28, N 12, 992, 1975
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян
К особенностям экстракции перренат-иона основным красителем метиловым зеленым
1974 | Հոդված/Article
Арм.хим.журн. 27, N 10, 825, 1974
Ж. В. Саргисян , Д. С. Гайбакян
Исследование состояния ионов Re(VII), Mo(VI), V(V), W(VI), и их разделение в растворах, содержащих салициловую, сулфосалициловую и тиосалисиловую кислоты
1974 | Հոդված/Article
Журн. аналит химии 29, N 10, 1966, 1974
Ж. В. Саргисян , В. М. Тараян, Ф. В. Мирзоян, А. Н. Погосян
О явлении соэктракции в системе перренат-ион-основный краситель-органический растворитель
1974 | Հոդված/Article
Всесоюзн. Симп. “Основн. Крас. В аналит. химии”, Ереван, 1974
Ж. В. Саргисян , Д. С. Гайбакян
Исследование поведения ионов в растворах методами тонкослойной хроматографии и электрохроматографии
1971 | Հոդված/Article
I Респ. конф. По хроматогр., Ереван, 1971