Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Отделение международных отношений было основано еще в 1990 г.
>


Декан | Факультет международных отношений

Հայաստանի Հանրապետությեան և Ռուսաստանի Հարավի հակապոլշևիկյան Կառավարության միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ (1918 թ. հունիս - 1920 թ. ապրիլ)
2021 | Հոդված
«Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ» Գիտաժողովի նիւթեր (Անթիլիաս 21-23 մարտի, 2018), Լիբանան, 2021, էջեր 2016-238
,
Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ
2021 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր, N 2 (23), էջեր 65-80:
|
,
Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, N2, 2021, էջեր 3-12:
|
Վրաստանում Հայաստանի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական և հյուպատոսական առաքելությունների ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-16
|
Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի.Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2020 № 2 (32), էջեր 3-11
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-11
|
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917- июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք
Հայաստան, Երևան, 324 էջ, 2019, ռուսերեն
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք
Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл.
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2019 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր հանդես 1(16), Երևան, 2019, էջ 206-210
|
Թուրքիայի կողմից հայոց անկախ պետության ճանաչման շարժառիթները և նպատակները
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-20
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի հակաբոլշևիկյան կառավարության միջև հարաբերությունների համեմատական վերլուծություն (1918թ հունիս- 1920 թ. ապրիլ)
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր 2(14), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 11-26
|
К вопросу о восстановлении армянской государственности (май 1918 г.)
2018 | Հոդված
СоюзИнфо, Март 15, 2018, стр. 1-12
|
Сравнительный анализ отношений между Республикой Армения и антибольшевистским правительством южной России, (июнь 1918 – апрель 1920 гг.)
2018 | Հոդված
СоюзИнфо, Апрель 7, 2018, стр. 1-12
|
Հայոց անկախ պետականության կերտման հարցի շուրջ (1918 թ. մայիս)
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-17
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար – 1918թ. հունիս)
2018 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 268 էջ+12 ներդիր
|
Բաթումի դիվանագիտական բանակցությունների երկրորդ փուլը. Թուրքական վերջնագրի ընդունումը (1918թ. մայիս-հունիս)
2018 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր 3(15), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 3-11
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2018 | Գիրք
Հայաստան, Երևան, 268 էջ, 2018, հայերեն
Դիվանագիտական բանակցությունները Բաթումում. Անդրկովկասյան պետության կազմալուծումը. Երեք անկախ պետությունների ստեղծումը (1918 թ. մայիս)
2017 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-26
|
Внешнеполитическое положение Закавказья в преддверии Батумских дипломатических переговоров
2017 | Հոդված
Октябрь 7, 2017, СоюзИнфо, Аналитика, Политика, стр. 1-5
|
Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918թ. ապրիլ)
2017 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 80-93 էջ, Հայաստան
|
Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918թ. մարտ-ապրիլ)
2017 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր հանդես, 1(10), ԵՊՀ հրատ., Եր., 2017, էջ 29-41 www.armin.am
Вопрос войны и мира на александропольском чрезвычайном совещании. Независимость Закавказья
2017 | Հոդված
СоюзИнфо, 2017 июнь 2, стр. 1-10
|
Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть первая)
2017 | Հոդված
СоюзИнфо, Декабрь 18, 2017, стр. 1-9
|
Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть вторая)
2017 | Հոդված
СоюзИнфо, Декабрь 20, 2017, стр. 1-11
|
Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918
2017 | Հոդված
10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am
|
Внешне- и внутриполитическая ситуация в закавказье (октябрь 1917 – февраль 1918 годов)
2017 | Հոդված
19 января 2017 года, 8 стр., soyuzinfo.am
|
Из истории создания армянского национального собрания и армянского национального совета
2017 | Հոդված
21 января 2017 года, 5 стр., soyuzinfo.am
|
Tрапезундская мирная конференция 1918 года: обсуждение армянского вопроса
2017 | Հոդված
24 января 2017 года, 15 стр., soyuzinfo.am
|
Անդրկովկասի արտաքին քաղաքական դրությունը Բաթումի դիվանագի-տական բանակցության նախօրեին (1918 թ. ապրիլ)
2017 | Հոդված
«Հայագիտության հարցեր» 3(12), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 90-96
|
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917թ. հոկտեմբեր -1918թ. փետրվար)
2016 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N2(20), Եր. 2016, էջեր 3-14
|
Հայոց ազգային ժողովի և հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր)
2016 | Հոդված
Հայագիտության հարցեր հանդես 2(8), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 51-58
|
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917 թ. հոկտեմբեր - 1918 թ. փետրվար)
2016 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-14
|
1918թ. Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովը. Հայկական հարցի արծարծումները
2016 | Հոդված
«Հայագիտության հարցեր» հանդես, 3(9), ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016, էջեր 46-67
|
, ,
Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ
2015 | Գիրք
Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр.
|
Ա. Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ դար - 1914 թ.): Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 400 էջ
2015 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 77-79
|
, ,
Education for Future. YSU Faculty of International Relations
2015 | Գիրք
Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future
, ,
Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2015 | Գիրք
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
Մտավորականը, գիտնականը և դիվանագետը
2015 | Հոդված
Արևելագիտությունը Հայաստանում, -Եր.: «Գիտություն», 2015, հ.1: Իրանագիտության արդի հիմնախնդիրներ, էջ 20-22
|
Վ. Մելիքյանի գրախոսականը. «ՀՀ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-20թթ.)»
2014 | Հոդված
«Հայագիտության հարցեր», Հանդես 3, Եր., 2014, էջ 211-217
Грузино-азербайджанские антирусские военные Договора и Республика Армения (1919 г. Июнь, сентябрь)
2014 | Հոդված
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 26-54
|
Внешняя политика Республики Армения
2014 | Գիրք
Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с.
|
Отношения Республики Армения с Сибирью и Дальним Востоком (середина 1919г. –начало 1920г.)
2013 | Հոդված
Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2013, թիվ 8, էջ 96-99
|
Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)
2012 | Գիրք
ЕГУ, Ер., Изд-во ЕГУ, 2012, 424с.
|
Обзор О.А. Колобова: "Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)"
2012 | Հոդված
Вестник, 1(633), Ер. 2012, стр. 348-350
Деятельность армянского комиссариата в Украине в 1918-1919 гг.
2012 | Հոդված
Из истории армяно-украинских, венгерских и молдовских отношений, Институт истории НАН Республики Армения, Ереван 2012, стр. 96-106
Վ. Բայբուրդյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.)»
2011 | Հոդված
«Պատմաբանական հանդես», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2(187), Եր., 2011թ., էջ 276-278
|
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.)
2011 | Գիրք
Եր. 2011, 416 էջ
|
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ)
2011 | Հոդված
Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2011, թիվ 4, էջ 23-29
|
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային (հակաբոլշևիկյան) պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.)
2010 | Գիրք
Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., 12 էջ
|
Հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների և Ուկրաինայի հետ
2010 | Հոդված
Հայոց պատմություն, հատոր 4, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945թթ.) Երևան, 2010, էջ 129-142
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)
2009 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 120-125
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր)
2009 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1 (127), էջ 120-125
Отношения Республики Армения с Белым Югом в 1918-1920 годах
2008 | Հոդված
Родина (журнал) N 4, апрель, Москва, 2008, стр. 91
|
Միջազգային կազմակերպություններ
2006 | Գիրք
Մագիստրատուրայի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2006թ., 14 էջ
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.)
2006 | Գիրք
Եր. 2006, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Անդրկոնֆեդերացիայի ստեղծման հարցում (1919 թ. օգոստոս - 1920 թ. ապրիլ)
2006 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 31-43
|
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական դրությունը, հարաբերությունների վերականգնումը Ռուսաստանի հարավի հետ (1919թ. հունիս - դեկտեմբեր)
2006 | Հոդված
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 141-145
Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության փաստական ճանաչման նկատմամբ
2006 | Հոդված
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2006, թիվ 1 (107), էջ 234-240
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները (1918թ. հունիս - նոյեմբեր)
2006 | Հոդված
Պրոֆ. Մերի Քոչարի 70-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների, թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 20-21
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի հետ (1919-1920 թթ.)
2006 | Հոդված
Արևելագիտության հարցեր, հոդվածների ժողովածու, հ. 6-րդ, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 122-131
|
Отношения Республики Армения с несоветскими государственными образованиями Юга России (июнь-ноябрь 1918 г.)
2005 | Գիրք
Ростов н/Д. Изд-во Рост. ун-та, 2005, 40с.
|
1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը և Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակը
2005 | Հոդված
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 120-128
|
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ)
2005 | Հոդված
Լրաբեր հասարակական գիտությունների հանդես, Երևան, 2005, ն. 1 (612), էջ 66-81
Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակը
2005 | Հոդված
«Տարեգիրք» ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 135-160
1919 թ. հունիսի վրաց-ադրբեջանական ռազմական դաշինքը և Հայաստանը
2005 | Հոդված
Հայոց Մեծ եղեռն: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 350-365
|
Կարսի խնդիրը եվ նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918 թ. դեկտեմբեր - 1919 թ. ապրիլ)
2004 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 22-35
|
Վ. Հ. Մելիքյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)»
2004 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 186-189
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Գիրք
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 184 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918թ. հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Հոդված
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004, թիվ 1 (18)էջ 156-161
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Հոդված
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2004, թիվ 1 (65), էջ 25-38
Կարսի խնդիրը և նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. ապրիլ)
2004 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2004, ն. 3 (114), էջ 22-35
Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական մարմինները Խարկովում և Կիևում (1918 - 1920 թթ.)
2003 | Հոդված
Իրան-Նամե, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 38, էջ 1-8
|
Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր)
2003 | Հոդված
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 105-117
Հայաստանի Հանրապետության կապերը Ռուսաստանի հարավի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության հետ (1918թ. հունիս-նոյեմբեր)
2003 | Հոդված
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 2 (102), էջ 162-176
Հայաստանի Հանրապետության և ՈՒկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918 - 1920 թթ.)
2002 | Գիրք
Եր. 2002, 160 էջ
|
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից
2002 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 25-35
|
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության հիմնումն ու գործունեությունն Օդեսայում (1918 - 1920 թթ.)
2002 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1-2, էջ 47-55
|
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից
2002 | Հոդված
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1, էջ 25-35
Ուկրաինայում Հայաստանի առաջին Հանրապետության հյուպատոսական մարմինների գործունեության պատմությունից
2002 | Հոդված
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 136-145
|
Ռուսաստանյան կայսրության դիվանագիտությունը
2001 | Գիրք
Բակալավրի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2001թ., 26 էջ:
Հայկական ազգային կազմակերպություններն Ուկրաինայում (1918թ. հունիս - մայիս)
2001 | Հոդված
Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2001, ն. 4, էջ 67-72
|
Գյուղական բնակչության նյութական բարեկեցության և կուլտուրական մակարդակի բարձրացման ՀԿԿ աշխատանքի փորձից (1966—1975 թթ.)
1981 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 165-171
|