Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Юридический факультет - один из старейших факультетов Альма-матер с богатыми культурными и научными традициями.
>
,
Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում
2021 | Հոդված
«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58
|
,
Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման և օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում
2021 | Հոդված
«Դատական իշխանություն» 3-4 (261-262), 2021, էջ 115-126
|
Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում
2021 | Գիրք
Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ
|
Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения
2021 | Հոդված
Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности : материалы Всерос. науч-практ. конф. с Меж-дунар. участием (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск, 2021. – Ч. 1. – с. 15-18
|
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված
Արդարադատություն, Եր. 2021, մարտ 1 (53), 92-97 էջերը
Անբարեխիղճ մրցակցության հարաբերակցությունը դելիկտների, հակամրցակցային իրավունքի և մտավոր սեփականության իրավունքների հետ
2021 | Հոդված
Դատական իշխանություն, Հունվար-փետրվար 2021 1-2 (259-260), 62-72 էջերը
, ,
European Social Charter and Case-Law of the European Committee of Social Rights
2021 | Գիրք
Training Programme for Judges, Kiev, Council of Europe, 2021, 228 pp.
,
Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված
«Գիտական Արցախ» պարբերական 1(8), Երևան, 2021, էջ 86-97
|
Գաղտնի գործողությունների հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 110-123 էջեր
|
Некоторые вопросы интеграции института задержания в общую логику судебного контроля над ограничением фундаментального права на личную свободу
2021 | Հոդված
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 104-109 էջեր
|