Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Հակասությունը որպես զարգացման աղբյուր
1971 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1971, թիվ 1
Սիմեոն Ջուղայեցի
1971 | Գիրք
Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ
Վ.Ի. Լենինը քաղաքական իշխանության և տնտեսական հարաբերությունների մասին
1970 | Հոդված
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 1970, թիվ 1
Հակասության կառուցվածքի դիալեկտիկական ըմբռնումը
1970 |
Թեզիսների ժողովածու, Երևան, 1970
 
Контакты
Деканат факультета: (+374 10) 54-43-91 /внутр. 1-39/, phil_psy@ysu.am