Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
Исследование уровня благополучия в сказках
2021 | Հոդված
Жизненные траектории личности в современном мире: Социальный и индивидуальный контекст, 22-23.04.2021, с. 338-341, Россия
Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու միաստվածապաշտական վարդապետությունը
2021 | Հոդված
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, Ե, էջ 50-65
Երեխաների հոգեկան աշխարհի զարգացում
2021 | Գիրք
Հեղինակային հրատ., 2021, 70 էջ
The psychological manifestations of the armenian youth’s political activity
2021 | Հոդված
«Կաճառ» գիտական տարեգիրք, 2021, թիվ 1, էջ 142-150
, , ,
Socio-Psychological Assessment and Management of Universal Inclusion Process Effectiveness
2021 | Հոդված
International Journal of Science and Research, 2021, N 10 (4), p. 254-256
,
Կրոնի ազդեցությունը անձի կոգնիտիվ, հուզական և վարքային բաղադրիչների վրա
2021 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն», 2021, թիվ 1 (8), էջ 110-118
Անձնայինի և վերանձնայինի երկվությունը հայկական էթնոհոգեբանական ավանդույթներում
2021 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի», 2021, թիվ 1 (56), էջ 228-239
Управление коммуникациями в условиях кризиса
2021 | Հոդված
«Հանրային կառավարում», 2021, թիվ 1, էջ 214-224
, , , , ,
Инновационное сознание управленческих кадров: возможности психологической оценки
2021 | Հոդված
Психологический журнал, 2021, N 42 (4), c. 97-105
,
Անձի հոգեբանական անվտանգությունն աշխատանքային միջավայրի փոփոխման կոնտեքստում
2021 | Հոդված
«Արդի հոգեբանություն», 2021, թիվ 1 (8), էջ 90-99