Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Формирование факультета философии и психологии началось еще в 1964 г.
>
,
Դեռահասների դպրոցական չհարմարվածության և բնավորության գծերի շեշտվածության առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված
Տասնչորսերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական համալսարան, Հոդվածների ժողովածու, Մաս 2։ Եր.։ ՀՌՀ հրատարակչություն, 2020, էջ 356-365
Сравнительный анализ психологических проявлений политической активности армянской и российской молодежи
2020 | Հոդված
Проблемы развития личности в условиях глобализации: Психолого-педагогические аспекты. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ереван, Изд-во Российско-армянский университет, 2020. С. 453-461
Իրավաքաղաքական խոսույթի ոչճշմարիտ տարրերի շուրջ
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 32-43
|
Դեստրուկտիվ էսթետիկայի դրսևորումները հայաստանյան մեդիայում
2020 | Հոդված
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն(տեսության և պատմության հարցեր) 3/15
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2020թ., էջ 40-53:
Զինծառայության պայմաններում դրսևորվող ագրեսիան որպես հակասոցիալական վարքի բաղադրիչ
2020 | Հոդված
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու ԵՀ., -Եր.:<<ԵՀ>> հրատ., 2020: Գիրք 11
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/: Международная научно-практическая конференция
2020 | Գիրք
Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Особенности межкультурного общения в образовательной сфере /опыт Армении/:
2020 | Հոդված
Международная научно-практическая конференция. Сборник статей. Россия, Тверь. 2020
Գիտակից ծնող, ներդաշնակ երեխա
2020 | Հոդված
Երևան, Զանգակ, 2019
,
Ընտանեկան դերերի և գերակայող դրայվերների փոխկապակցվածությունը հայ կանանց մոտ
2020 | Հոդված
Արդի հոգեբանություն, 2019
Ստեղծարարության խթանումը ավազանկարչության համակարգված ազդեցության միջոցով (ծրագրի նկարագրություն)
2020 | Հոդված
Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты сборник научных трудов международной научно-практической конференции. 2020